• Naše gymnázium ponúka v školskom roku 2017/2018 výučbu anglického jazyka v:

     • triedach klasického štúdia, ktoré poskytujú štúdium anglického jazyka na úrovni B1 a B2,
     • triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, ktoré poskytujú štúdium jazyka na úrovni B1+, B2 až C1,
     • bilingválnej triede, v ktorej je štúdium anglického jazyka ukončené na úrovni C1 a od 2. ročníka sa vybrané predmety učia dvojjazyčne.

     Vyučujúci ANJ:

     • Mgr. Kišeľáková Viera, ANJ – RUJ
     • Mgr. Crawley Andrea, ANJ
     • Mgr. Fedorková Tatiana, ANJ – GEG
     • Mgr. Gáborová Mária, ANJ
     • Gribushina Marina, ANJ – NEJ
     • Mgr. Janovská Slavomíra, ANJ
     • Mgr. Kočiš Miroslav, ANJ
     • Mgr. Lazarová Dana – ANJ - UAK
     • PhDr. Saulichová Jana, ANJ
     • Mgr. Sopčáková Mária, ANJ – RUJ

     Naša činnosť v školskom roku 2017/2018

     V šk.roku 2017/2018 ponúkame bohatý výber súťaží, exkurzií, výletov, krúžkov a iných aktivít. Talentovaní študenti sa môžu zúčastniť tradičných súťaží "Juvenes Translatores", "English Essay Competition", "Shakespeare's Memorial" a olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Študenti si môžu overiť a rozšíriť ich jazykové znalosti aj počas jazykovo-poznávacieho pobytu vo Veľkej Británii v júni 2018.


     Súťaže a iné aktivity

     • zážitkové aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, september 2017
     • súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial, október 2017
     • Halloween Tea Party, október 2017
     • súťaž mladých prekladateľov Juvenes Translatores, november 2017
     • súťaž v písaní esejí English Essay Competition, november 2017
     • celoeurópska súťaž Angličtinár roka, november 2017
     • školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, december 2017
     • Deň boja proti AIDS, december 2017
     • Valentínska pošta, február 2018
     • realizácia Týždňa anglicky hovoriacich krajín, marec 2018
     • Deň bez stresu, apríl 2018
     • Štvorylka na Hlavnej ulici, máj 2018
     • súťaž v písaní básničiek Limerick Day, máj 2018
     • jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii, jún 2018
     • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
     • návšteva knižnice British Council
     • besedy s predstaviteľmi a hosťami z British Council
     • otvorené hodiny anglického jazyka
     • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE
     • konzultačné hodiny

     Ponuka krúžkov PK cudzích jazykov:

     • Mgr. Janovská Slavomíra – Príprava na maturitu z anglického jazyka
     • Gribushina Marina – Moja angličtina (krúžok pre študentov 2. ročníka)
     • Mgr. Kišeľáková Viera – Krúžok mladých peer aktivistov
     • Mgr. Kočiš Miroslav – Cambridge (krúžok pre talentovaných študentov)

     Aktualizované 21. 11. 2017