• Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika

    •  

     Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika

      

     Počítač

     Pre modernizáciu a zefektívnenie vzdelávacieho procesu má veľký význam komplexné vzdelávanie učiteľov. Vzdelávaniu učiteľov informatiky sa doteraz nevenovala taká pozornosť, akú by si tento predmet zasluhoval. V kontexte prebiehajúcej reformy školstva, v rámci ktorej sa posilnila hodinová dotácia povinného predmetu informatika na strednej škole a vznikli nové povinné predmety informatická výchova na 1. stupni základnej školy a informatika na 2. stupni základnej školy, sa potreba vzdelávania učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ aj SŠ ukázala ešte výraznejšie. Analýza súčasného stavu vyučovania informatiky i skúsenosti Ústrednej predmetovej komisie pre informatiku, popredných pracovísk na slovenských univerzitách pripravujúcich učiteľov informatiky ako aj samotných učiteľov poukazujú na to, že na školách je nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky. Za súčasného stavu nie je možné kvalitne zrealizovať školskú reformu v tejto oblasti.

     Aktivity projektu sú zamerané na pedagogických zamestnancov školy, ich vzdelávanie a vybavenosť digitálnymi technológiami. Pri analýze potrieb cieľovej skupiny sa vychádzalo z nasledujúcich dokumentov:

     • Programové vyhlásenie vlády SR z augusta 2006
     • Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov (projekt "MILÉNIUM")
     • Stratégia informatizácie regionálneho školstva (schválená vo februári 2008)

      

     Jednotlivé aktivity projektu sú vzájomne prepojené tak, aby vytvorili potrebné zázemie pre realizáciu zamerania projektu – ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ v predmete informatika. Digitálne gramotní, odborne a didakticky pripravení pedagogickí zamestnanci ovládajúci progresívne metódy a formy vyučovania informatiky, moderné digitálne technológie a žiaci ako cieľ inovácie metód, foriem a obsahu vyučovania – na týchto troch pilieroch stojí predkladaný projekt.
     Riadiacim orgánom projektu je Štátny pedagogický ústav. Projekt sa rieši v období 36 mesiacov. Začiatok vzdelávania: 13. jún 2009. Predpokladaný koniec vzdelávania september 2011. Projekt a jeho aktivity sú zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika, ako aj na ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika na základných a stredných školách.

     Vzdelávanie trvá päť semestrov (v semestri 12 pracovných týždňov) a pozostáva zo 480 vyučovacích hodín v nasledujúcej štruktúre

     1. semester 96 hodín
     2. semester 96 hodín
     3. semester 96 hodín
     4. semester 96 hodín
     5. semester 72 hodín výučby a 24 hodín na vypracovanie záverečnej práce, obhajoba záverečnej práce spojená s odbornou rozpravou

      

     Strategický cieľ projektu

     Navrhnúť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami.

     Špecifické ciele projektu

     1. Vytvoriť a realizovať akreditované vzdelávacie moduly pre tri cieľové skupiny učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ.
     2. Vybaviť účastníkov vzdelávania digitálnymi technológiami potrebnými k ich efektívnemu vzdelávaniu, ktoré následne využijú vo vyučovacom procese.

     Cieľové skupiny projektu:

     1. Kvalifikovaní učitelia 1. stupňa ZŠ pracujúci na svojej škole na 100 % pracovný úväzok, ktorí budú učiť informatickú výchovu (700 učiteľov).
     2. Neinformatici – kvalifikovaní učitelia rôznych predmetov na 2. stupni ZŠ, resp. na SŠ pracujúci na svojej škole na 100 % pracovný úväzok, ktorí budú učiť informatiku alebo informatickú výchovu. Po úspešnom absolvovaní 5-semestrálneho štúdia sa budú môcť učitelia prihlásiť na štátnu skúšku a rozšíriť si svoju aprobáciu o ďalší predmet – informatika (200 učiteľov).
     3. Informatici – kvalifikovaní učitelia 2. stupňa ZŠ alebo SŠ s aprobáciou informatika pracujúci na svojej škole na 100 % pracovný úväzok a budú učiť informatiku (600 učiteľov)

      

     Bližšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke: http://dvui.ccv.upjs.sk/

      

      

                                                                                           Mgr. Erika Görcsösová, frekventant  DVUI, 2.cieľová skupina