• Prevencia na škole

    • Koordinovanie prevencie a činnosť mladých peer aktivistov má na našej škole dlhodobú tradíciu.

     V rámci tejto problematiky koordinátor prevencie a škola spolupracujú z rôznymi štátnymi i neštátnymi organizáciami akými sú ,napríklad, Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, Červený kríž alebo Krajské a Okresné riaditeľstvo policajného zboru , no najužšiu spoluprácu vedieme z Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach (ďalej len CPPPaP), ktorého odborníci – psychológovia nám poskytujú v oblasti prevencie veľmi kvalitné služby. Vďaka nim máme niekoľko mladých peer aktivistov vyškolených v oblasti primárnej drogovej prevencie ako aj v oblasti nežiadúceho sociálneho správania.

     Rovesnícky PEER PROGRAM, ktorí ponúka CPPPaP je zameraný na vyškolenie aktivistov a jeho cieľom je nielen nadobudnúť teoretické vedomosti z uvedenej problematiky, ale aj rozvíjať komunikačné zručnosti, vedieť si povedať a obhájiť svoj názor, avšak dokázať si vypočuť aj názor iného, rozvíjať sebaúctu, sebadôveru a sebavedomie, posilňovať orientáciu na zdravý životný štýl a na žiadúce sociálne správanie.  Absolventi rovesníckeho programu sú spôsobilí spolupodieľať sa na tvorbe primárnej prevencie drogových závislostí a závislostí na nežiadúce sociálne správanie, na realizácii besied pre rovesníkov na témy týkajúce sa primárnej prevencie a nežiadúceho sociálneho správania, pripravovať informačné materiály ohľadom tejto problematiky, spolupracovať s koordinátorom prevencie pri rôznych celoškolských akciách zameraných na prevenciu.

     Okrem vyššie uvedeného PEER programu CPPPaP poskytuje študentom aj možnosť zapojiť sa do tzv. ARTEKLUBU. Cieľom Arteklubu je zapojiť skupinu stredoškolákov do výchovno-preventívneho programu, kde môžu prostredníctvom kresieb, malieb, grafiky prezentovať seba samého, svoj životný postoj, aktuálne psychické prežívanie, svoje perspektívne smerovanie, ale aj svoj vzťah k okolitému svetu. V tomto programe sa vychádza z predpokladov arteterapie, kde sa hlavný dôraz kladie na potenciál tvorivej činnosti. Sebavyjadrenie prostredníctvom výtvarného  umenia iniciuje sebauzdravovacie mechanizmy, pričom jednotlivé artefakty nakresleného materiálu sa dajú efektívne využívať pre ďalšiu terapeutickú prácu. Aj za podpory tohto procesu môže dôjsť k eliminácii neadekvátnych vzorcov v správaní. Využívanie arteterapeutických procesov je prínosné aj z hľadiska prevencie, pretože svojou neinvazívnou formou ponúka odborne podchytiť a podporiť žiadúce prvky v správaní a v prežívaní jednotlivca. Cieľom arteklubu je hlavne budovanie komunikácie, kreativity, spontánnosti, nachádzanie zmyslu života a kompenzácia prípadného handicapu.

     Hlavné úlohy koordinátora prevencie na škole sú:

     1. Plnenie úloh školského poradenstva v otázkach prevencie závislostí a sociálno-patologických javov.
     2. Monitoring – monitorovanie aktuálneho stavu sociálnej klímy na škole a zneužívania návykových látok a stavu nelátkových závislostí.
     3. Rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručností žiakov, empatie, prosociálneho správania, zdravého životného štýlu a duševného zdravia.
     4. Zvyšovanie odolnosti žiakov voči sociálno-patologickým javom a závislostiam.
     5. Spolupráca s vedením školy, triednymi profesormi, výchovným poradcom, ostatnými pedagógmi a pracovníkmi CPPPaP.
     6. Vzdelávanie sa v oblasti prevencie závislostí  a sociálno-patologických javov.

     Činnosť mladých peer aktivistov na škole

     Peer aktivisti sú študenti, ktorí sa dobrovoľne zapájajú do činností súvisiacich s prevenciou. V rámci Krúžku mladých peer aktivistov sa spolu s koordinátorom prevencie podieľajú na organizácii prevenčných aktivít na našej škole.

     Medzi takéto aktivity patrí už tradične Deň boja proti AIDS, ktorý sa každoročne organizuje         1. decembra pri príležitosti Medzinárodného Dňa boja proti AIDS. Počas tohto dňa prebiehajú v triedach rôzne besedy, prednášky alebo zážitkové aktivity pod vedením odborníkov z rôznych oblastí: psychológov, policajtov, medikov, lekárov, dobrovoľníkov z Červeného kríža ako aj našich už vyškolených peer aktivistov. Študenti sa môžu zúčastniť aj výtvarnej súťaže alebo súťaže v písaní esejí na drogovú problematiku, či kvízu s drogovou problematikou, ktorý je tiež organizovaný našimi peer aktivistami. Výhercovia uvedených súťaží môžu získať zaujímavé drobné ocenenia. Tradičnou aktivitou je aj pripínanie symbolických červených stužiek všetkým študentom a učiteľom našej školy.

     Okrem vyššie uvedenej celoškolskej aktivity mladí peer aktivisti, ktorých vyškolilo CPPPaP v Košiciach prostredníctvom rovesníckeho peer programu majú možnosť v spolupráci a pod dohľadom odborníkov z centra zúčastňovať sa na menších zážitkových aktivitách, na ktorých si môžu pred svojimi rovesníkmi (spolužiakmi) vyskúšať svoje prezentačné a komunikačné schopnosti ako aj odborné znalosti z danej problematiky.

     Osobne si myslím, že činnosť mladých peer aktivistov je vo všeobecnosti v dnešnej dobe veľmi dôležitá a potrebná. Názory, nápady, kreativita a aktivita, ktorými sa môžu peer aktivisti zviditeľniť nielen na našej škole a celkovo skúsenosti a zručnosti, ktoré nadobudnú pri organizácii rôznych aktivít ako aj odborné znalosti z problematiky prevencie im pomôžu prakticky sa zapojiť do života šírením osvety a pomáhaním hlavne tým mladým ľuďom, ktorí by to mohli potrebovať, a to nielen v rámci našej školskej komunity.

     Mgr. Viera Kišeľáková – koordinátorka prevencie

      


     DEŇ BOJA PROTI AIDS.ppsx

     Koordinovanie prevencie a činnosť mladých peer aktivistov má na našej škole dlhodobú tradíciu.
      

     V rámci tejto problematiky koordinátor prevencie a škola spolupracujú z rôznymi štátnymi i neštátnymi organizáciami akými sú ,napríklad, Regionálny úrad pre verejné zdravotníctvo, Červený kríž alebo Krajské a Okresné riaditeľstvo policajného zboru , no najužšiu spoluprácu vedieme z Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach (ďalej len CPPPaP), ktorého odborníci – psychológovia nám poskytujú v oblasti prevencie veľmi kvalitné služby. Vďaka nim máme niekoľko mladých peer aktivistov vyškolených v oblasti primárnej drogovej prevencie ako aj v oblasti nežiadúceho sociálneho správania.

     Rovesnícky PEER PROGRAM, ktorí ponúka CPPPaP je zameraný na vyškolenie aktivistov a jeho cieľom je nielen nadobudnúť teoretické vedomosti z uvedenej problematiky, ale aj rozvíjať komunikačné zručnosti, vedieť si povedať a obhájiť svoj názor, avšak dokázať si vypočuť aj názor iného, rozvíjať sebaúctu, sebadôveru a sebavedomie, posilňovať orientáciu na zdravý životný štýl a na žiadúce sociálne správanie.  Absolventi rovesníckeho programu sú spôsobilí spolupodieľať sa na tvorbe primárnej prevencie drogových závislostí a závislostí na nežiadúce sociálne správanie, na realizácii besied pre rovesníkov na témy týkajúce sa primárnej prevencie a nežiadúceho sociálneho správania, pripravovať informačné materiály ohľadom tejto problematiky, spolupracovať s koordinátorom prevencie pri rôznych celoškolských akciách zameraných na prevenciu.

     Okrem vyššie uvedeného PEER programu CPPPaP poskytuje študentom aj možnosť zapojiť sa do tzv. ARTEKLUBU. Cieľom Arteklubu je zapojiť skupinu stredoškolákov do výchovno-preventívneho programu, kde môžu prostredníctvom kresieb, malieb, grafiky prezentovať seba samého, svoj životný postoj, aktuálne psychické prežívanie, svoje perspektívne smerovanie, ale aj svoj vzťah k okolitému svetu. V tomto programe sa vychádza z predpokladov arteterapie, kde sa hlavný dôraz kladie na potenciál tvorivej činnosti. Sebavyjadrenie prostredníctvom výtvarného  umenia iniciuje sebauzdravovacie mechanizmy, pričom jednotlivé artefakty nakresleného materiálu sa dajú efektívne využívať pre ďalšiu terapeutickú prácu. Aj za podpory tohto procesu môže dôjsť k eliminácii neadekvátnych vzorcov v správaní. Využívanie arteterapeutických procesov je prínosné aj z hľadiska prevencie, pretože svojou neinvazívnou formou ponúka odborne podchytiť a podporiť žiadúce prvky v správaní a v prežívaní jednotlivca. Cieľom arteklubu je hlavne budovanie komunikácie, kreativity, spontánnosti, nachádzanie zmyslu života a kompenzácia prípadného handicapu.

     Hlavné úlohy koordinátora prevencie na škole sú:

     1. Plnenie úloh školského poradenstva v otázkach prevencie závislostí a sociálno-patologických javov.
     2. Monitoring – monitorovanie aktuálneho stavu sociálnej klímy na škole a zneužívania návykových látok a stavu nelátkových závislostí.
     3. Rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručností žiakov, empatie, prosociálneho správania, zdravého životného štýlu a duševného zdravia.
     4. Zvyšovanie odolnosti žiakov voči sociálno-patologickým javom a závislostiam.
     5. Spolupráca s vedením školy, triednymi profesormi, výchovným poradcom, ostatnými pedagógmi a pracovníkmi CPPPaP.
     6. Vzdelávanie sa v oblasti prevencie závislostí  a sociálno-patologických javov.

      

     Činnosť mladých peer aktivistov na škole

     Peer aktivisti sú študenti, ktorí sa dobrovoľne zapájajú do činností súvisiacich s prevenciou. V rámci Krúžku mladých peer aktivistov sa spolu s koordinátorom prevencie podieľajú na organizácii prevenčných aktivít na našej škole.

     Medzi takéto aktivity patrí už tradične Deň boja proti AIDS, ktorý sa každoročne organizuje         1. decembra pri príležitosti Medzinárodného Dňa boja proti AIDS. Počas tohto dňa prebiehajú v triedach rôzne besedy, prednášky alebo zážitkové aktivity pod vedením odborníkov z rôznych oblastí: psychológov, policajtov, medikov, lekárov, dobrovoľníkov z Červeného kríža ako aj našich už vyškolených peer aktivistov. Študenti sa môžu zúčastniť aj výtvarnej súťaže alebo súťaže v písaní esejí na drogovú problematiku, či kvízu s drogovou problematikou, ktorý je tiež organizovaný našimi peer aktivistami. Výhercovia uvedených súťaží môžu získať zaujímavé drobné ocenenia. Tradičnou aktivitou je aj pripínanie symbolických červených stužiek všetkým študentom a učiteľom našej školy.

     Ďalšou zaujímavou aktivitou, ktorá vznikla z iniciatívy našich peer aktivistov je aj Deň bez stresu, ktorý sa organizoval v školskom roku 2012/2013 po prvýkrát, a to v apríli, pretože tento mesiac je Mesiacom uvedomenia si stresu.  Aj počas tohto dňa prebiehali vo vybraných triedach zážitkové aktivity na uvedenú problematiku, ktoré viedli odborníci z CPPPaP a naši vyškolení peer aktivisti. Študenti sa zúčastnili aj výtvarnej súťaže na tému Čo ma v škole stresuje najviac. Novinkou bolo aj to, že vyučovanie prebiehalo zážitkovou formou  a zároveň sa neskúšalo. Študenti sa mohli zapojiť aj do ankety zameranej na zvládanie stresu v škole.

     Okrem vyššie uvedených celoškolských aktivít mladí peer aktivisti, ktorých vyškolilo CPPPaP v Košiciach prostredníctvom rovesníckeho peer programu majú možnosť v spolupráci a pod dohľadom odborníkov z centra zúčastňovať sa na menších zážitkových aktivitách, na ktorých si môžu pred svojimi rovesníkmi (spolužiakmi) vyskúšať svoje prezentačné a komunikačné schopnosti ako aj odborné znalosti z danej problematiky.

     Osobne si myslím, že činnosť mladých peer aktivistov je vo všeobecnosti v dnešnej dobe veľmi dôležitá a potrebná. Názory, nápady, kreativita a aktivita, ktorými sa môžu peer aktivisti zviditeľniť nielen na našej škole a celkovo skúsenosti a zručnosti, ktoré nadobudnú pri organizácii rôznych aktivít ako aj odborné znalosti z problematiky prevencie im pomôžu prakticky sa zapojiť do života šírením osvety a pomáhaním hlavne tým mladým ľuďom, ktorí by to mohli potrebovať, a to nielen v rámci našej školskej komunity.

     Pozrite si fotografie z uskutočnených aktivít

     Mgr. Viera Kišeľáková – koordinátorka prevencie