•  Predmetová komisia  M – I – G – TSV                                                                                

    M - matematika

    I - informatika

    G - geografia

    TSV - telesná a športová výchova


    "Človek sa podobá zlomku, kde čitateľ je to, čo skutočne predstavuje, ale menovateľ je to čo si o sebe myslí. Čím je väčší menovateľ, tým menší je zlomok. Keď je menovateľ nekonečný, zlomok sa rovná nule."  

    ( L.N.Tolstoj)

    Výchova odkrýva schopnosti, nevytvára ich.

    (Voltaire)

    Výchova by mala byť láskavá a prísna, nie studená a ľahostajná.

    (J.Joubert)

    Výchova je príklad a láska, nič viac.

    (F.W.Fröbel)


    Výučba matematiky na gymnáziu rozvíja a prehlbuje pochopenie a využitie kvantitatívnych a priestorových vzťahov reálneho sveta.

    Počas štúdia si žiaci uvedomujú, že matematika nachádza uplatnenie v mnohých odboroch ľudskej činnosti (napr. v ekonómii, technike, sociológií), že je ovplyvňovaná vonkajšími podnetmi (napr. z oblasti prírodných vied) a že moderné technológie sú užitočným pomocníkom matematiky. Cieľom vyučovania matematiky je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote pri ďalšom štúdiu na vysokých školách a v bežnom praktickom živote.


    Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

    Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzi predmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.


    Predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme a ľudskej spoločnosti. Zem je priestor pre život ľudí a má dôležité postavenie vo vzdelávaní mladého človeka, pretože podľa toho ako dobre sa naučí chápať vzájomný vplyv človeka a prírody, podľa toho je šanca ,že životný priestor bude zachovaný aj pre ďalšie generácie. Prostredníctvom geografie žiaci získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom, dôležitosť poznania a ochrany prírodnej aj kultúrnej krajiny, pestovanie kladného postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom a samozrejme k sebe samému. Geografia prehlbuje orientáciu v dnešnom svete.


    Telesná výchova je nezastupiteľnou súčasťou systému výchovy a vzdelávania dospievajúcej mládeže. Kompenzuje jednostranné prevažne duševné zaťaženie žiakov, pozitívne ovplyvňuje ich fyzické a duševné zdravie, telesný, funkčný a pohybový vývin.


    Aktualizované 6. 9. 2020