•  Predmetová komisia  M – I – G – TV                                                                                             

    M - matematika

    I - informatika

    G - geografia

    TSV - telesná a športová výchova


    "Človek sa podobá zlomku, kde čitateľ je to, čo skutočne predstavuje, ale menovateľ je to čo si o sebe myslí. Čím je väčší menovateľ, tým menší je zlomok. Keď je menovateľ nekonečný, zlomok sa rovná nule."  

    ( L.N.Tolstoj)

     "Pokiaľ študent sám, bez pomoci, nezačne počítať a päťkrát sa sám nezmýli, nebude látke nikdy rozumieť." 

    (Š.Schwarz)

    Výchova by mala byť taká, aby to, čo je ponúkané bolo prijímané ako cenný dar, nie ako povinnosť. 

    (Albert Einstein)


    Výučba matematiky na gymnáziu rozvíja a prehlbuje pochopenie a využitie kvantitatívnych a priestorových vzťahov reálneho sveta.

    Počas štúdia si žiaci uvedomujú, že matematika nachádza uplatnenie v mnohých odboroch ľudskej činnosti (napr. v ekonómii, technike, sociológií), že je ovplyvňovaná vonkajšími podnetmi (napr. z oblasti prírodných vied) a že moderné technológie sú užitočným pomocníkom matematiky. Cieľom vyučovania matematiky je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote pri ďalšom štúdiu na vysokých školách a v bežnom praktickom živote.


    Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.

    Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzi predmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.


    Predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu prírody Zeme a ľudskej spoločnosti. Zem je priestor pre život ľudí a má dôležité postavenie vo vzdelávaní mladého človeka, pretože podľa toho ako dobre sa naučí chápať vzájomný vplyv človeka a prírody, podľa toho je šanca ,že životný priestor bude zachovaný aj pre ďalšie generácie. Prostredníctvom geografie žiaci získajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a úcty k iným národom, dôležitosť poznania a ochrany prírodnej aj kultúrnej krajiny, pestovanie kladného postoja a úcty k svojmu okoliu, iným národom a samozrejme k sebe samému. Geografia prehlbuje orientáciu v dnešnom svete.


    Telesná výchova je nezastupiteľnou súčasťou systému výchovy a vzdelávania dospievajúcej mládeže. Kompenzuje jednostranné prevažne duševné zaťaženie žiakov, pozitívne ovplyvňuje ich fyzické a duševné zdravie, telesný, funkčný a pohybový vývin.


    Aktualizované 30. 8. 2019