• Počas úvodných hodín projektu, by sme chceli študentov oboznámiť s používaním micro:bitov.

    Pomocou názorných príkladov sa budeme snažiť vzbudiť u študentov záujem o programovanie mikro:bitov a motivovať ich k tvorbe vlastných aplikácii. Vytvorené aplikácie odprezentujú na akciách školy (DOD, Dní španielskej kultúry,...) a web stránke školy.

    Študentom pripravíme súťaž, kde predstavia svoje aplikácie, opíšu proces vytvárania a následne predvedú pred porotou (interní učitelia informatiky, matematiky, fyziky, zástupcovia z praxe a rodičia).

    Porota najlepšie aplikácie ocení vecnou cenou a špeciálne ocení tie, ktoré budú určené pre hendikepovaných.

    Riešenia s micro:bitmi zaradíme aj do súťaže SOČ.

    Projekt  ENTER sa realizuje s podporou, ktorú naša škola získala z externých zdrojov a vzdelávanie ako sj prostriedky postytli:

    • Nadácia Pontis,
    • Telekom pri Nadácii Pontis,
    • Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov pri GPM (AURaP).

    Dátum začatia projektu: 15. 11. 2020

    Dátum ukončenia projektu: 15. 5. 2021 (posunuté)


    Zaujímavé internetové stránky:


    Aktualizované 21. 11. 2021