• Na základe informácie na web stránke Ministerstva školstva, sme získali projekt rozvoja finančnej gramotnosti na našej škole.

     “FIGrA na GPM” - Finančná gramotnosť na Gymnáziu, Park mládeže Košice

     1. Cieľ projektu:
     Cieľom projektu je podpora aktivít organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov Gymnázia, Park mládeže 5 v Košiciach v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu formou realizácie aktivít:

     • aktívnej účasti učiteľov na webinároch s 6 témami Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 v spolupráci s Abcedu, sro.
     • aktívnej účasti vybraných učiteľov na kurze - Základy finančnej gramotnosti (online vzdelávací portál pre učiteľov) v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko
     • zabezpečenia učebného materiálu pre učiteľov - “Finančná gramotnosť” určeného na samoštúdium od Abcedu, sro.

     Ďalším cieľom je zlepšenie znalostí a zručností v podporovaných témach Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 u učiteľov a žiakov Gymnázia, Park mládeže 5 v Košiciach formou realizácie aktivít:

     • aktívnej spolupráce žiakov a učiteľov pri vytvorení 3S_LOVNÍK-a - trojjazyčný slovník - slovensko-španielsko-anglický zameraného na základné pojmy z finančnej gramotnosti
     • zabezpečenie učebnice “Ekonómia v 31 hodinách” pre žiakov, využiteľnej na samoštúdium prioritne k zapojeniu do školského kola ekonomickej olympiády a v budúcnosti využiteľnou vo výchovno´-vzdelávacom procese,
     • podpora vzdelávania zabezpečením učebného materiálu “Finančná gramotnosť” na samoštúdiom pre žiakov a v budúcnosti vo výchovno-vzdelávacom procese.

     Po ukončení projektu vyškolení učitelia novo nadobudnuté zručnosti a vedomosti aplikujú do svojich tematických plánov budúcich školských rokov, formou implementácie prierezovej témy - finančnej gramotnosti do jednotlivých vyučovacích tém. Projektom sa umožní aj efektívne a trvalé využívanie zabezpečených a vytvorených učebných materiálov vo výchovno-vzdelávacom procese.


     Aktualizované 8. 7. 2021