• Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

    • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

     rojekty sú spolufinancované zo zdrojov ES

     Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ zo všetkých regiónov Slovenska. Do projektu budú zapojené všetky ZŠ a SŠ v SR, ktoré sú MŠ SR zaradené do siete škôl v zmysle klasického výchovno-vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

     Bližšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke ÚIPŠ: www.uips.sk v časti Národné projekty.

      

     Trvanie projektu:

     12/2008 – 11/2013

      

     Cieľom projektov je:

     Dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

      

     Cieľová skupina:

     1840 učiteľov SŠ z celého Slovenska okrem BK a 305 učiteľov SŠ z Bratislavského kraja, ktorí vyučujú aspoň jeden z nižšie uvedených predmetov:

     Matematika

     Fyzika

     Chémia

     Biológia

     Geografia

     Slovenský jazyk

     Dejepis

      

     Prínos pre školu:

     - zvýši sa IKT vybavenosť škôl

     - každá participujúca škola, podľa počtu žiakov, dostane PC a dataprojektor podľa uvedených kritérií.

      

     - naša škola – Gymnázium, Park mládeže 5, získala 8 PC a dataprojektor

      

      

                                                                                                               Mgr. Iveta Nemcová

                                                                                      účastníčka projektu na predmet biológia