Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky
 

Navigácia

novinky

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v španielskom jazyku KSZ
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Programovanie PRO
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z matematiky SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Španielsky jazyk SJA
Španielsky jazyk a literatúra JSP
Telesná a športová výchova TSV
Umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2018