• Anglický jazyk v školskom roku 2021/2022

     Naše gymnázium ponúka v školskom roku 2021/2022 výučbu anglického jazyka v:

     • triedach klasického štúdia, ktoré poskytujú štúdium anglického jazyka na úrovni B1 a B2,
     • triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, ktoré poskytujú štúdium jazyka na úrovni B1+, B2 až C1,
     • bilingválnej slovensko-anglickej triede, v ktorej je štúdium anglického jazyka ukončené na úrovni C1 a od 2. ročníka sa vybrané predmety (ALA, DEJ, GEG, MAT, OBN, UAK) učia dvojjazyčne.

     Vyučujúci ANJ:

     • Mgr. Kišeľáková Viera, ANJ – RUJ
     • Benjamin Klee Collins, zahraničný lektor
     • Mgr. Crawley Andrea, ANJ
     • Mgr. Fedorková Tatiana, ANJ – GEG
     • Mgr. Gáborová Mária, ANJ
     • Gribushina Marina, ANJ – NEJ – RUJ
     • Mgr. Kočiš Miroslav, ANJ
     • Mgr. Kurucová Róberta, ANJ OBN UKL
     • Mgr. Papuga Dana, ANJ – TEV
     • PaeDr. Pivarníková Adriana, ANJ – DEJ
     • Mgr. Szmolková Zuzana, ANJ – OBN
     • Mgr. Šimonová Jarmila, ANJ – DEJ
     • Mgr. Valchová Mária, ANJ - SJL
     • Mgr. Vlček Jakub, ANJ – TEV

     Predošlé úspechy našich študentov

     Percentil školy v EČ MS 2019 z anglického jazyka na úrovni B2 bol 74,9.

      Do medzinárodnej súťaže Angličtinár roka sme sa v roku 2019 zapojili po piatykrát. V rámci kraja sme získali 1. miesto a v rámci Slovenska sme získali pekné 4. miesto.

     Študentka Martina Hrabovská z III.A triedy získala v lete 2021 certifikát na úrovni C1 za úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky CAE.

     Na konci mája študenti bilingválnych tried 1.AA a 3.AA pravidelne absolvujú tzv. úrovňové skúšky z anglického jazyka. Aj v roku 2021 bol všetkým študentom udelený certifikát vo forme Európskeho jazykového portfólia za úspešné zvládnutie skúšok na úrovni B1 a B2.

     Súťaže a iné aktivity

     • zážitkové aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, september 2021
     • súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial, október 2021
     • Halloween Tea Party, október 2021
     • Thanksgiving Day, november 2021
     • súťaž mladých prekladateľov Juvenes Translatores, november 2021
     • súťaž v písaní esejí English Essay Competition, november 2021
     • medzinárodná súťaž Angličtinár roka (Best in English), november 2021
     • školské a okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, december 2021
     • Týždeň anglicky hovoriacich krajín, marec 2022
     • návšteva Katedry anglistiky a amerikanistiky UPJŠ v Košiciach, máj 2022
     • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
     • návšteva American Center a besedy s hosťami
     • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE/CAE
     • Life Coaching – Spoznaj sám seba
     • konzultačné hodiny

     Ponuka krúžkov v anglickom jazyku:

     Mgr. Crawley Andrea – DofE – Cena vojvodu z Edinburgu

     Marina Gribushina – Ruský klub a Nemčina do života

     Mgr. Viera Kišeľáková Príprava na maturitu z ruského jazyka 

     Mgr. Miroslav Kočiš – Success Club 

     Mgr. Jarmila Šimonová  DofE – Cena vojvodu z Edinburgu

     Mgr. Dana Papuga  Oddiel prvej pomoci

     Mgr. Szmolková Zuzana Rozhlasový krúžok

     Mgr. Vlček Jakub  DofE – Cena vojvodu z Edinburgu

     Hodnotenie a klasifikácia študentov v predmete ANJ a KAJ

     Počas jedného klasifikačného obdobia študent musí získať povinné hodnotenie z dole uvedených komunikačných zručností a jazykových prostriedkov. V opačnom prípade mu môže byť vyučujúcim navrhnuté komisionálne preskúšanie alebo môže byť neklasifikovaný (viď Školský poriadok).

     ANJ

      

      

      

     Predmet hodnotenia

     Počet známok

     Váha

     Forma

     Gramatika

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Slovná zásoba

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Počúvanie

     2 (1*)

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Čítanie

     2 (1*)

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Hovorenie

     1

     2

     ústna odpoveď

     Písanie

     1

     3

     slohová práca

     *v bilingválnych španielskych triedach a druhom cudzom jazyku

     KAJ

     Študent musí získať 6 povinných známok (váha 3) za komunikačné a jazykové zručnosti podľa  Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka úrovne B2 (klasické štúdium) a C1 (bilingválne anglické štúdium).