• Predmetová komisia prírodovedných predmetov
     (FYZIKA, CHEMIA, BIOLÓGIA)

     • Mgr. Iveta Nemcová, aprobácia BIO - CHE
     • Mgr. Erika Görcsösová, aprobácia FYZ - CHE
     • RNDr. Zuzana Majerčáková, aprobácia MAT - FYZ
     • Mgr. Andrea Spišáková, aprobácia BIO - GEG
     • RNDr. Lenka Šimková, aprobácia BIO - CHE
       


     Mgr. Iveta Nemcová                         aprobácia BIO - CHE

      

     • Predsedníčka Rady školy pri Gymnáziu Park mládeže 5 Košice
     • Predsedníčka PK prírodovedných predmetov
     • Triedna učiteľka I.C triedy
     • Konzultácie z biológie a chémie
     • Správcovstvo učebne biológie
     • Vedenie účtovníctva v AURaP-e
     • Koordinátorka prezentácie Gymnázia, Park mládeže 5 na akciách:

     • Work Shop pre ZŠ 2020/2021
     • Pro Educo, Kunsthalle   02. – 03.12.2020

     Mgr. Erika Görcsösová                     aprobácia FYZ – CHE         

     • Koordinátorka súťaže prírodovedných predmetov „3P“

     RNDr. Zuzana Majerčáková             aprobácia MAT - FYZ

     • Koordinátorka projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu, Park mládeže 5
     • Správca učebne fyziky a zbierky učebných pomôcok na fyziku
     • Koordinátorka pre spoluprácu s oddelením didaktiky fyziky na UPJŠ KE
     • Konzultácie z fyziky
     • Triedna učiteľka I.AA triedy
     • Inštruktorka lyžiarskeho a plaveckého kurzu

     Mgr. Andrea Spišáková                    aprobácia BIO - GEG

     • Triedna učiteľka V.SA triedy
     • Práca v AURaP-e
     • Správca učebnicového fondu školy
     • Estetizácia priestorov školy počas kultúrno-spoločenských školských aktivít
     • Konzultácie z biológie

     RNDr. Lenka Šimková                      aprobácia BIO - CHE

     • Koordinátorka primárnej protidrogovej prevencie
     • Triedna učiteľka II.SB triedy
     • Konzultácie z chémie

     Aktualizované 31. 8. 2020 (NE)