• Ponuka krúžkov na školský rok 22/23


     1. Baile flamenco
     2. Biologický krúžok - maturanti
     3. Biologický krúžok (projekt vzdelávania)
     4. Book Club
     5. Čitateľská gramotnosť
     6. Čitateľský klub
     7. Čitateľský klub
     8. Daj o nás vedieť
     9. Debatný klub
     10. Día de la cultura española
     11. EnviroKrúžok
     12. F&F - fyzika vo filmoch
     13. Finančná gramotnosť
     14. futbalový krúžok
     15. Fyzikálny krúžok
     16. JA FIRMA
     17. Krúžok ANJ - Practice Makes Perfect
     18. Krúžok chémie pre maturantov
     19. Krúžok laboratórnych cvičení pre maturantov
     20. Krúžok laboratórnych cvičení pre nematurantov
     21. Krúžok športových hier
     22. Matematika bez stresu
     23. Maturita z francúzštiny
     24. Maturitný seminár zo španielskeho jazyka
     25. Nebojím sa EČ z matematiky
     26. Oddiel Prvej Pomoci
     27. Príprava na skúšku  FCE
     28. Robotický krúžok
     29. ŠACH PRE ZAČIATOČNÍKOV
     30. Školský časopis v španielskom jazyku
     31. Taller de poesía
     32. Teatro en español
     33. Tenis a stolný tenis .
     34. Zmaturuj z anglického jazyka

     Baile flamenco
     Vedúci krúžku: Juárez Pérez, María
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Aprenderemos movimientos y ritmos del flamenco, incluyendo diferentes coreografías.
     Navrhovaný deň stretnutí: Miércoles
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Biologický krúžok - maturanti
     Vedúci krúžku: Spišáková Andrea Mgr.
     Krúžok vhodný pre: IV., V.
     Charakteristika: príprava na maturitnú skúšku
     Navrhovaný deň stretnutí: podľa rozvrhu
     Poznámka: -
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Biologický krúžok (projekt vzdelávania)
     Vedúci krúžku: Nemcová Iveta, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: III., IV., V.
     Charakteristika: Cieľom krúžku je:
     • kladenie dôrazu na logické a kreatívne myslenie a spájanie informácií z rôznych biologických disciplín, čo je trend vo svetových súťažiach
     • lepšovať manuálnu zručnosť na praktických cvičeniach
     • schopnosť učiť sa efektívne a zlepšiť si pamäť
     • opakovať učivo  za účelom lepšie interpretovať poznatky, logicky myslieť a sumarizovať súvislosti poznatkov z biológie
     • aplikovať biologické poznatky pri riešení konkrétnych úloh
     • vedomostné požiadavky sú rozšírené o vybrané témy a zručnosti, ktoré sú východiskom pre ďalšie štúdium biológie
     • schopnosť uviesť príčiny problémov, vyvodiť závery, navrhnúť riešenia
     • získať a spracovať údaje o živej prírode (sformulovať otázku/hypotézu, navrhnúť postup, pozorovať, experimentovať, vyvodiť závery, prezentovať)
     Navrhovaný deň stretnutí: podľa rozvrhu - 2-hodinový krúžok
     Poznámka: Krúžok je zameraný pre žiakov s voliteľným predmetom biológia
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Book Club
     Vedúci krúžku: Kočiš Miroslav, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: II., III., IV., V.
     Charakteristika: Čítanie a rozbor literatúry v angličtine.
     Navrhovaný deň stretnutí: Pondelok
     Poznámka: Podľa aktuálneho záujmu žiakov.
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Čitateľská gramotnosť
     Vedúci krúžku: Didnianská, Martina, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: IV.
     Charakteristika: Cieľom krúžku je zlepšovať čitateľské zručnosti na základe analýzy rôznych typov textov. Okrem zlepšovania čitateľskej gramotnosti bude cieľom krúžku upevňovanie literárnovedných vedomostí, upevňovanie kritického myslenia a zlepšovanie komunikatívnych zručností so zreteľom na normy spisovnej slovenčiny.
     Navrhovaný deň stretnutí: pondelok, štvrtok
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Čitateľský klub
     Vedúci krúžku: Šoltysová, Martina, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: IV.
     Charakteristika: Krúžok je určený výhradne pre maturitný ročník - ide o doplnkovú prípravu na maturitné skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Špecifikáciou práce v krúžku je práca s textom a čítanie s porozumením.
     Navrhovaný deň stretnutí: podľa dohody so študentmi
     Poznámka: určené pre študentov IV.AA
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Čitateľský klub
     Vedúci krúžku: Lacková, Eva, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: IV.
     Charakteristika: Cieľom krúžku je rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov v textoch rozličnej povahy a prispieť tak aj k skvalitneniu prípravy na externú časť maturitnej skúšky zo SJL. je určený pre žiakov 4. ročníka.
     Navrhovaný deň stretnutí: Podľa dohody so študentmi
     Poznámka: Nie je možné uplatniť vzdelávací poukaz
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Daj o nás vedieť
     Vedúci krúžku: Didnianská, Martina, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Máš nápady, ako vylepšiť sociálne siete našej školy? Neváhaj a prihlás sa! Spoločne budeme tvoriť rôzne zaujímavé príspevky a posúvať tak informácie našim študentom i širšej verejnosti o tom, ako to chodí na GPM. Dajme o nás vedieť!
     Navrhovaný deň stretnutí: streda
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Debatný klub
     Vedúci krúžku: Lacková, Eva, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Formou akademickej debaty proti sebe argumentujúcich tímov na zaujímavé témy zo súčasnej spoločnosti chceme počas jednotlivých stretnutí pod vedením skúsených debatérov vytvoriť priestor na vyjadrenie vlastných názorov, rozvíjať schopnosti formulovať myšlienky a kriticky myslieť. Zároveň chceme naše debatné tímy zapojiť aj do debatnej ligy.
     Navrhovaný deň stretnutí: Podľa dohody
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Día de la cultura española
     Vedúci krúžku: Estévez Crespillo, Fernando
     Krúžok vhodný pre: III., IV., V.
     Charakteristika: Existen ciertas manifestaciones dentro de la cultura española como puede ser el mundo taurino, el flamenco, la arquitectura (románico, gótico) y las distintas religiones. Se pueden poner vídeos explicativos, pequeñas explicaciones y representaciones.
     Navrhovaný deň stretnutí: Octubre
     Poznámka: Enriquecimiento personal
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     EnviroKrúžok
     Vedúci krúžku: Ružičková Pastrnáková Viola, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Záleží ti na budúcnosti sveta? Prihlás sa do Envirokrúžku a podieľaj sa na zvyšovaní  ekologického povedomia svojich spolužiakov rôznymi aktivitami. Každý z nás má v rukách budúcnosť našej planéty.
     Navrhovaný deň stretnutí: Pondelok
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     F&F - fyzika vo filmoch
     Vedúci krúžku: Kubíková Eva RNDr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV.
     Charakteristika: Cieľom krúžku je realizovať pokusy z fyziky a spracovať ich využitím moderných technológii do krátkych videií - filmov
     Navrhovaný deň stretnutí:
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Finančná gramotnosť
     Vedúci krúžku: Sakal Albín, Ing.
     Krúžok vhodný pre: II., III., IV.
     Charakteristika: Takmer nikto z nás sa nevyhne kontaktu so svetom financií. Áno, je lepšie byť bohatý, zdravý a šťastný ako chudobný, nemocný a nešťastný.  Ponúkame Vám možnosť spoznať lepšie svet peňazí, alebo radšej ekonomiky a podnikania prostredníctvom on-line učebnice. Získajte po štúdiu absolvovaním testu certifikát, ktorým sa môžete pochváliť nielen na Slovensku od neziskovej organizácie JA Slovensko. Súčasne sa budete môcť pripravovať aj na ekonomickú olympiádu. Krúžok bude fungovať aj v čase on-line vzdelávania.
     Navrhovaný deň stretnutí: Podľa dohody študentov a učiteľa
     Poznámka: Možnosť získať certifikát
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     futbalový krúžok
     Vedúci krúžku: Pivovarník Peter, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Krúžok zameraný na hru a rozvoj HČJ vo futbale.
     Navrhovaný deň stretnutí: podľa rozvrhu (uvidíme)
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Fyzikálny krúžok
     Vedúci krúžku: Majerčáková Zuzana, RNDr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III.
     Charakteristika: Činnosť krúžku je zameraná:
     • na prehĺbenie vedomostí z fyziky a získanie zručností pri riešení teoretických fyzikálnych úloh.
     • na podporu riešiteľov fyzikálnej olympiády, resp. účastníkov SOČ alebo inej fyzikálnej súťaže
     Navrhovaný deň stretnutí: V pondelok po vyučovaní
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     JA FIRMA
     Vedúci krúžku: Durániková Mariana, Ing.
     Krúžok vhodný pre: III., IV.
     Charakteristika: Spoznajte podnikanie v rámci programu, ktorý Vám umožní založiť firmu. Získajte prístup k on-line učebnici ekonómie a podnikania. Všetci, ktorí úspešne zvládnu výstupný test môžu získať certifikát z učebnice a aktívni  členovia firmy môžu získať certifikát za prácu v JA FIRMA.
     Navrhovaný deň stretnutí: Podľa dohody so študntmi
     Poznámka: Možnosť získať certifikát.
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Krúžok ANJ - Practice Makes Perfect
     Vedúci krúžku: Szmolková Zuzana, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Krúžok je určený študentom, ktorí si potrebujú/chcú upevniť učivo, ktoré preberajú na hodinách ANJ.
     Navrhovaný deň stretnutí: bude doplnený po zverejnení finálnej verzie rozvrhu
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Krúžok chémie pre maturantov
     Vedúci krúžku: Šimková Lenka, RNDr.
     Krúžok vhodný pre: IV., V.
     Charakteristika: Hodiny sú určené pre maturantov chémie na zopakovanie učiva, prehĺbenie vedomostí a zručností a utriedenie poznatkov. Cieľom činností v krúžku je interaktívnym výkladom, debatami o problematike, praktickými experimentmi pripraviť maturanta na úspešné zvládnutie MS.
     Navrhovaný deň stretnutí: raz v mesiaci, deň upresním podľa rozvrhu
     Poznámka: Krúžok bude realizovaný raz v mesiaci, ak to rozvrh umožní.
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Krúžok laboratórnych cvičení pre maturantov
     Vedúci krúžku: Tomečková Zuzana, Mgr
     Krúžok vhodný pre: IV., V.
     Charakteristika: Zopakovanie učiva, prehĺbenie vedomostí a zručností a utriedenie poznatkov. Cieľom činností v krúžku je interaktívnym výkladom, debatami o problematike, praktickými experimentmi pripraviť maturanta na úspešné zvládnutie MS.
     Navrhovaný deň stretnutí: Pondelok / štvrtok v súlade s Ivetkou Nemcovou, s ktorou sme delili maturantov z biológie a chémie.
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Krúžok laboratórnych cvičení pre nematurantov
     Vedúci krúžku: Görcsösová Erika, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Krúžok je zameraný pre žiakov, ktorí radi bádajú, zaujímajú sa o chémiu bežného života a chcú si zdokonaliť praktické zručnosti v chémii.  Keďže veľa žiakov má dominantný kinestetický učebný štýl, krúžok je určený nielen pre budúcich  chemikov a lekárov, ale aj žiakov, pre ktorých je chémia náročným predmetom.
     Navrhovaný deň stretnutí: podľa rozvrhu
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Krúžok športových hier
     Vedúci krúžku: Knap Róbert, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: príprava na školské športové turnaje
     Navrhovaný deň stretnutí:
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Matematika bez stresu
     Vedúci krúžku: Tarabčáková Františka, RNDr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV. ročník bilingválneho štúdia
     Charakteristika: Študenti si budú môcť utriediť poznatky získané na hodinách, precvičiť typové úlohy s ktorými majú problémy a riešením úloh upevniť získané vedomosti. Cieľom činnosti krúžku je pochopiť, že matematiky sa netreba báť, ale len počítať, počítať a počítať.
     Navrhovaný deň stretnutí: pondelok, utorok a streda. Poprípade podľa dohody.
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Maturita z francúzštiny
     Vedúci krúžku: Mako-Martonová Katarína, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: III., IV., V.
     Charakteristika: Príprava na maturitnú skúšku z francúzskeho jazyka
     Navrhovaný deň stretnutí:
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Maturitný seminár zo španielskeho jazyka
     Vedúci krúžku: Chromčo Tomáš, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: III., IV., V.
     Charakteristika: Príprava na maturitnú skúšku zo španielskeho jazyka - klasická sekcia - úroveň B1, B2.
     Navrhovaný deň stretnutí:
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nebojím sa EČ z matematiky
     Vedúci krúžku: Tomečková Zuzana, Mgr
     Krúžok vhodný pre: IV., V.
     Charakteristika: Simulácia EČ maturitnej skúšky z matematiky, riešenie minuloročných testov z matematiky, správne vypĺňanie odpoveďových hárkov, práca s kalkulačkou, efektívne využívanie funkcií kalkulačky.
     Navrhovaný deň stretnutí: Podľa rozvrhu (nultá hodina)
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Oddiel Prvej Pomoci
     Vedúci krúžku: Papuga Dana, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Teoretický a praktický nácvik PP
     Navrhovaný deň stretnutí: podľa rozvrhu
     Poznámka: Pekný deň
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Príprava na skúšku  FCE
     Vedúci krúžku: Gribushina Marina
     Krúžok vhodný pre: IV., V.
     Charakteristika: FCE je skúška akceptovaná tisíckami firiem a vzdelávacími inštitúciami na celom svete. Je určená pre záujemcov, ktorí chcú študovať alebo pracovať v anglicky hovoriacich krajinách.
     Počas našich stretnutí  sa naučime:
     •             efektívne komunikovať v bežných situáciách a rozhovoroch, vyjadrovať svoje názory, argumentovať,
     •             sledovať správy a porozumieť ich obsahu,
     •             zrozumiteľne sa vyjadrovať v písomnej forme,
     •             písať listy, správy, e-maily a príbehy.
     Krúžok je vhodný aj pre tých, ktorí sa chystajú maturovať z anglického jazyka. Preberieme si stratégie na úspešné zvládnutie maturitných testov s praktickými ukážkami ( počúvanie, gramatika, čítanie s porozumením )
     Navrhovaný deň stretnutí: Bude upresnené podľa rozvrhu
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Robotický krúžok
     Vedúci krúžku: Kokorďáková Viktória, RNDr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III.
     Charakteristika: Ako funguje alarm, semafor, alebo automatické zavlažovanie? V rámci krúžku si ukážeme, aké je jednoduché niečo také postaviť a naprogramovať. Tiež si postavíme vlastných robotov a naprogramujeme ich tak, aby mohli riešiť rôzne úlohy a súťažiť spolu. Tie najšikovnejšie roboty pošleme aj s ich tvorcami súťažiť do sveta, napríklad do FIRST LEGO league.
     Navrhovaný deň stretnutí: Po, St, Št
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ŠACH PRE ZAČIATOČNÍKOV
     Vedúci krúžku: Murillo López Agustín
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Šach je aktivita/hra/šport, ktorá pomáha zlepšovať tieto aspekty osobnosti žiaka: * Intelektuálny. * Osobnostný. * Spoločenský. * Zdravotný. V tomto krúžku žiaci môžu: * Osvojiť si základy šachu. * Súčastňovať sa na lokalných turnajoch. * Hrať proti počítačom.
     Navrhovaný deň stretnutí: -
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Školský časopis v španielskom jazyku
     Vedúci krúžku: Töröková Martina, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Krúžok je zameraný na prípravu materiálov v španielčine o živote žiakov v škole aj mimo nej, pripravíme články o Španielsku a španielsky hovoriacich krajín z pohľadu našich zahraničných lektorov.
     Navrhovaný deň stretnutí:
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Taller de poesía
     Vedúci krúžku: Estévez Crespillo, Fernando,
     Krúžok vhodný pre: IV., V.
     Charakteristika: Conocer la poesía más representativa de la literatura española concluyendo con un recital de poesía, tanto de poemas de escritores españoles como de creación propia.
     Navrhovaný deň stretnutí: A petición del alumnado.
     Poznámka: Crecimiento personal.
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Teatro en español
     Vedúci krúžku: Susana Zurrunero Romero
     Krúžok vhodný pre: II., III., IV., V.
     Charakteristika: Lectura y representación de obras en español
     Navrhovaný deň stretnutí: Miércoles 15:00
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tenis a stolný tenis .
     Vedúci krúžku: Wiener Jaroslav Mgr.
     Krúžok vhodný pre: I., II., III., IV., V.
     Charakteristika: Základné herné činnosti , príprava na súťaže stredných škôl,účasť na súťažiach str.škôl .
     Navrhovaný deň stretnutí: Bude upresnený..
     Poznámka:
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Zmaturuj z anglického jazyka
     Vedúci krúžku: Crawley Andrea, Mgr.
     Krúžok vhodný pre: IV.
     Charakteristika: Intenzívna príprava na maturitnú skúšku, na ústnu a písomnú časť , v rámci krúžku si vyskúšate simulovanú maturitnú skúšku
     Navrhovaný deň stretnutí: štvrtok
     Poznámka:

     Aktualizované 6.9. 2022