• Riaditeľ Gymnázia, Park mládeže 5 v Košiciach informuje o 4 voľných pracovných miestach na pozíciu: učiteľ v kombinácii z týchto aprobačných predmetov: Slovenský jazyk a literatúra, Telesná a športová výchova, Španielsky jazyk a Anglický jazyk

      

     Termín nástupu: od 1.9.2022

      

     Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

     Kontakt: office@gpm.sk , riaditelstvo@gpm.sk,

                    055/6335470, 0915 929 737

      

     Kvalifikačné predpoklady:

     Ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      

     Platové zaradenie a plat:

     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

      

     Predpoklady  na výkon pedagogickej činnosti:

     • Bezúhonnosť
     • Zdravotná spôsobilosť

      

     Zoznam požadovaných dokladov:

     • Žiadosť o prijatie do zamestnania
     • Profesijný životopis
     • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
     • Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete posielať na adresu školy alebo elektronicky na emailovú adresu: office@gpm.sk alebo riaditelstvo@gpm.sk do 16.06.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

      

     Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6ods. 1písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6ods. 1písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.


     Aktualizované 6. 6. 2022