• V zmysle § 84 ods. 1,2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ Gymnázia, Park mládeže 5 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľ/ka v akejkoľvek kombinácii z týchto aprobačných predmetov – Matematika, Fyzika, Informatika, Anglický jazyk, Slovenský jazyk a literatúra a Telesná výchova s nástupom od 1.septembra 2021.

      

     Voľné pracovné miesto s dobou nástupu od 01.09.2021 pre kategóriu učiteľ strednej školy: učiteľ predmetov v aprobácii z týchto predmetov Matematika, Fyzika, Informatika, Anglický jazyk, Slovenský jazyk a literatúra a Telesná výchova, alebo  študijný odbor Učiteľstvo vyššie uvedených predmetov a štátna skúška z Anglického jazyka na úrovni C1-C2.

     Názov a adresa zamestnávateľa: Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

     Kontakt: office@gpm.sk , riaditelstvo@gpm.sk,

                    055/6335470, 0915 929 737

     Kvalifikačné predpoklady:

     Ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      

     Platové zaradenie a plat:

     V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimum pre začínajúceho pedag.zamestnanca 915 € + 55 € príplatok začínajúceho pedag.zamestnanca – v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

      

     Predpoklady  na výkon pedagogickej činnosti:

     • Bezúhonnosť
     • Zdravotná spôsobilosť

      

     Zoznam požadovaných dokladov:

     • Žiadosť o prijatie do zamestnania
     • Profesijný životopis
     • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
     • Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     Žiadosti o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi môžete posielať na adresu školy alebo elektronicky na emailovú adresu: office@gpm.sk alebo riaditelstvo@gpm.sk do 20.06.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

      


     Aktualizované 01. 6. 2021