• Anglický jazyk v školskom roku 2020/2021

     Naše gymnázium ponúka v školskom roku 2020/2021 výučbu anglického jazyka v:

     • triedach klasického štúdia, ktoré poskytujú štúdium anglického jazyka na úrovni B1 a B2,
     • triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, ktoré poskytujú štúdium jazyka na úrovni B1+, B2 až C1,
     • bilingválnej slovensko-anglickej triede, v ktorej je štúdium anglického jazyka ukončené na úrovni C1 a od 2. ročníka sa vybrané predmety (ALA, DEJ, GEG, MAT, OBN, UAK) učia dvojjazyčne.

      

     Predošlé úspechy našich študentov

     Percentil školy v EČ MS 2019 z anglického jazyka na úrovni B2 bol 74,9.

     • Do medzinárodnej súťaže Angličtinár roka sme sa zapojili po piatykrát. V rámci kraja sme získali 1. miesto a v rámci Slovenska sme získali pekné 4. miesto. Víťazka školy Eszter Natália Prekopová z V.SB obsadila 44. miesto vo svete a škola sa celosvetovo znova umiestnila na 37. mieste.
     • V krajskom a celoslovenskom kole súťaže Shakespeare’s Memorial obsadila Bibiána Kudláčová z III.C 1. miesto.
     • V obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku získala Eszter Natália Prekopová z V.SB 3. miesto.

     Štyria študenti zo IV.A triedy – Hudáková V., Horňáková V., Repovský M. a Bertová S. – získali certifikát na úrovni C1 za úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky CAE v decembri 2018.

     Na konci mája 2019 sme druhýkrát úspešne absolvovali tzv. úrovňové skúšky z anglického jazyka v bilingválnej slovensko-anglickej triede 1.AA. Všetkým študentom bol udelený certifikát vo forme Európskeho jazykového portfólia za úspešné zvládnutie skúšok na úrovni B1.

     Súťaže a iné aktivity

     • zážitkové aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, september 2020
     • súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial, október 2020
     • Halloween Tea Party, október 2020
     • Thanksgiving Day, november 2020
     • súťaž mladých prekladateľov Juvenes Translatores, november 2020
     • súťaž v písaní esejí English Essay Competition, november 2020
     • medzinárodná súťaž Angličtinár roka, november 2020
     • školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, december 2020
     • Týždeň anglicky hovoriacich krajín, marec 2021
     • návšteva Katedry anglistiky a amerikanistiky UPJŠ v Košiciach, máj 2021
     • jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii, jún 2021
     • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
     • návšteva knižnice British Council a besedy s hosťami z British Council
     • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE/CAE
     • zážitkové aktivity s účastníkmi medzinárodného projektu Erazmus+
     • beseda so zahraničnými študentmi z Rotary klubu
     • Life Coaching – Spoznaj sám seba
     • konzultačné hodiny

     Ponuka krúžkov v anglickom jazyku:

     Marina Gribushina – Krúžok „Angličtina pre prvákov“ (budeme sa zameriavať na opakovanie gramatiky zo základnej školy, odstraňovanie slabých miest v rôznych zručnostiach)

     Marina Gribushina  Krúžok „Zmaturuj z ANJ“ (krúžok pre žiakov 4. ročníkov, pomoc v príprave na písomnú a ústnu maturitnú skúšku)                       

     Mgr. Miroslav Kočiš – Krúžok Success (zameranie na budovanie správneho mindsetu, psychického zdravia a nastavenia mladej osobnosti nielen pre úspechy v štúdiu ale aj v praktickom živote.)

     Mgr. Slavomíra Janovská – Hravé popoludnie (rozširovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku pomocou spoločenských hier)

     Mgr. Jarmila Šimonová  Spoznaj sám seba (mládežnícky koučing)

     Mgr. Dana Papuga  Oddiel Prvej pomoci

     Mgr. Dana Papuga Aerobik a bodyforming

      

     Hodnotenie a klasifikácia študentov v predmete ANJ a KAJ

     Počas jedného klasifikačného obdobia študent musí získať povinné hodnotenie z dole uvedených komunikačných zručností a jazykových prostriedkov. V opačnom prípade mu môže byť vyučujúcim navrhnuté komisionálne preskúšanie alebo môže byť neklasifikovaný (viď Školský poriadok).

     ANJ

      

      

      

     Predmet hodnotenia

     Počet známok

     Váha

     Forma

     Gramatika

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Slovná zásoba

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Počúvanie

     2 (1*)

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Čítanie

     2 (1*)

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Hovorenie

     1

     2

     ústna odpoveď

     Písanie

     1

     3

     slohová práca

     *v bilingválnych španielskych triedach a druhom cudzom jazyku

     KAJ

     Študent musí získať 6 povinných známok (váha 3) za komunikačné a jazykové zručnosti podľa  Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka úrovne B2 (klasické štúdium) a C1 (bilingválne anglické štúdium).