•  

     Činnosť PK v školskom roku 2018/2019

     PK cudzích jazykov v šk. roku 2018/2019 ponúka bohatý výber súťaží, exkurzií, výletov, krúžkov a iných aktivít. Talentovaní študenti sa môžu zúčastniť tradičných súťaží "Juvenes Translatores", "English Essay Competition", "Shakespeare's Memorial" a olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Študenti si môžu overiť a rozšíriť ich jazykové znalosti aj počas jazykovo-poznávacieho pobytu v zahraničí v júni 2019.

     Minuloročné úspechy našich študentov

     Priemerná úspešnosť školy v EČ MS 2018 z anglického jazyka na úrovni B2 bola 65,8 %.

     Do súťaže Angličtinár roka sme sa zapojili po štvrtýkrát a v rámci Slovenska sme získali pekné 3. miesto. V rámci sveta sme sa umiestnili na 29. mieste spomedzi 750 škôl. Víťazka našej školy  Alexandra Geročová zo IV.A sa v medzinárodnom rebríčku umiestnila na 124. mieste spomedzi 17 612 zúčastnených študentov. Škola dosiahla 904,5 bodov z maximálneho počtu 980.

                              

     Študentka M. L. Csorba zo 4.B získala certifikát na úrovni C1 za úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky FCE a 5 študentov - Báthoryová , Kočišová zo 4.A, Ružičková, Tresová, Farkaš z 5.SA - získalo uvedený certifikát za úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky CAE.

     Na konci mája 2018 sme po prvýkrát úspešne absolvovali tzv. úrovňové skúšky v bilingválnej triede 1.AA. Všetkým študentom bol udelený certifikát za úspešné zvládnutie skúšok na úrovni B1.

     Súťaže a iné aktivity

     • zážitkové aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, september 2018
     • súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial, október 2018
     • kultúrno-poznávacia exkurzia Po stopách spišských Nemcov, október 2018
     • Halloween Tea Party, október 2018
     • súťaž mladých prekladateľov Juvenes Translatores, november 2018
     • súťaž v písaní esejí English Essay Competition, november 2018
     • celoeurópska súťaž Angličtinár roka, november 2018
     • školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, december 2018
     • Deň boja proti AIDS, december 2018
     • Valentínska pošta, február 2019
     • Týždeň anglicky hovoriacich krajín, marec 2019
     • Ruské slovo, marec  2019
     • Deň bez stresu, apríl 2018
     • návšteva Katedry anglistiky a amerikanistiky UPJŠ v Košiciach, máj 2019
     • jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii, jún 2019
     • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
     • návšteva knižnice British Council a besedy s hosťami z British Council
     • návšteva hudobnej knižnice J. Bocatia
     • otvorené hodiny anglického jazyka
     • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE
     • zážitkové aktivity s účastníkmi medzinárodného projektu Erazmus+
     • beseda so zahraničnými študentmi z Rotary klubu
     • konzultačné hodiny

     Hodnotenie a klasifikácia študentov v predmete ANJ a KAJ

     Počas jedného klasifikačného obdobia študent musí získať povinné hodnotenie z dole uvedených komunikačných zručností a jazykových prostriedkov. V opačnom prípade mu môže byť vyučujúcim navrhnuté komisionálne preskúšanie alebo môže byť neklasifikovaný (viď Školský poriadok).

     ANJ

      

      

      

     Predmet hodnotenia

     Počet známok

     Váha

     Forma

     Gramatika

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Slovná zásoba

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Počúvanie

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Čítanie

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Hovorenie

     1

     2

     ústna odpoveď

     Písanie

     1

     3

     slohová práca

      

     KAJ

     Študent musí získať 6 povinných známok (váha 3) za komunikačné a jazykové zručnosti podľa  Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka úrovne B2 (klasické štúdium) a C1 (bilingválne anglické štúdium).