• Základné informácie

    • Namiesto úvodu motto:   

                             "Medzi slobodnými náukami zaujímajú popredné miesto vedy
       matematické. Tieto vedy sa grécky nazývajú matchésis alebo 
     matchémata.  Ako by si povedal -  VEDY K UČENIU."

      

     A to z troch dôvodov:

     1. Pretože je potrebné sa im učiť viac ako ostatným vedám.
     2. Pretože je potrebné sa im len učiť. Tu totiž nie je miesto predišputácie, pretože všetko je isté a zrejmé, uplatňuje sa len očividný dôkaz.
     3. Pretože obsahujú základy ostatných odborov, apreto rozhodli starší, že sa má  matematika učiť pred ostatnými odbormi. Sú opravdu brusom a skúšobným  kameňom nadania, pretože objavujú ostrov nadania a robia ho ostrejším.

     J .A. Komenský

      

     Matematika teda nie je len súhrn poznatkov o kvalitatívnych vzťahoch a priestorových formách reálneho sveta,  ale aj spôsobom myslenia, jazykom a metódou skúmania materiálnych objektov a abstraktných štruktúr a vzťahov medzi nimi.

      

     Matematiku  vyučujú:

      

     RNDr. Alena Bobáková– riaditeľka gymnázia

     Mgr. Milan Marinčák – zástupca riaditeľky školy

     Mgr. Anna Lechmanová – kab. č.256

     RNDr. Lýdia Plačková - kab. č. 213

     RNDr. Františka Tarabčáková - kab. č. 213

     Agustin Murillo López – kab.č. 57 – v španielskom jazyku

      

      

     MATURITA 2017/18

      

      PF EČ MS :    2018

      IČ MS :                máj 2018

     Dôležité dokumenty, podľa ktorých sú vypracované úlohy v EČ MS  ( maturitnej písomke )

     a maturitné zadania  IČ MS ( ústna časť MS  ) a ktorými sa študenti môžu riadiť pri príprave na MS :

     -  CIEĽOVÉ POŽIADAVKY na  maturantov z MATEMATIKY

      

     -  Testy EČ MSv minulých školských rokov (u väčšiny z nich sú aj kľúče správnych odpovedí ) :

     MIG_-GS_2004_-_MA_-_pisomna_zlozka_internej_casti_MS_ICAST.pdf

     MIG_-_GS_-_2004_-_MAA-_1062.pdf

     MIG_-_GS_2004_-_MAB_-_1150.pdf

     MIG_-_MNITOR_2001_-_kluce_spravnych_odpovedi_M-1_a_M-2.pdf

     MIG_-_MONITOR_2000-_test_MA_-_A.pdf

     MIG_-_MONITOR_2001-_Test_M-1_2._cast.pdf

     MIG_-MONITOR_2000-_test_MA_-_2C.pdf

     MIG_-_GS_2004-_MAA_-_1070.pdf

     MIG_-_GS_2004_-_MAB_-_1169.pdf

     MIG_-_MONITOR_2000-_test_MA_-_1A.pdf

     MIG_-_MONITOR_2001-_Test_M-1_1._cast.pdf

     MIG_-_MONITOR_2001-_Test_MA1___2.cast_A.pdf

                                                                                                                                                   

      

           

     Ako je vidieť z obrázku, rozsah učiva je väčší, ako učivo určené Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom. Pre úspešné zvládnutie MS bude nutné rozšíriť a doplniť vedomosti  na Cvičeniach z matematiky a aj samoštúdiom.

      

     Súťaže, do ktorých sa študenti môžu zapojiť:

      

                          

                                                                                              

      Expert- celoslovenská súťaž                                  Matematická olympiáda

         www.sutazexpert.sk                                                                        www.iuventa.sk     

                                                                           

                   MAKS                                                         

          www.maks.sk                                                 Matematický klokan- medzinárodná  

                                                                                                           matematická súťaž

           www.geniuslogicus.eu                                               www.matematickyklokan.sk