• O predmetoch

    •  

     SLOVENSKÝ JAZYK  A LITERATÚRA


     Všeobecne o predmete


     V školskom roku 2008/09 vstúpil do platnosti nový štátny vzdelávací program,ktorý podporuje komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych spôsobilostí poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si na danom stupni vzdelávania.


     V predmete slovenský jazyk a literatúra sa kladú do popredia ciele rozvíjania komunikačných schopností žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní premietlo do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií v rámci komunikačno-zážitkového modelu vyučovania tohto predmetu.

      Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno- hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi.

     Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami,

     čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať ap.


     V literárnej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra sa zmenilo tematické usporiadanie predmetu na stredných školách, v rámci ktorého sa opustila literárnohistorická štruktúra. Namiesto faktografickej orientácie je obsah zameraný na analyticko-interpretačné

     činnosti.

     Vo všetkých zložkách predmetu sa uplatňuje konštruktivistický prístup k učeniu, v ktorom

     sa žiak stáva učiacim sa subjektom.

     .

     Jednou z foriem realizácie týchto požiadaviek sú prezentácie, ktoré vedú žiakov k samostatnosti spracovania informácií, prispievajú ku skvalitňovaniu ich ústneho prejavu, rozvíjajú  schopnosť jasne a presne vyjadrovať svoje názory a pocity pri analýze umeleckého diela.

     Pri príprave prezentácií využívajú žiaci vedomosti z informatiky, pri jej realizácii pracujú priamo s umeleckým textom (výklad dopĺňajú čítaním ukážok z diela).

      

     Ukážky prác našich študentov:

     timrava.ppt