• O predmetoch

    •  

     SLOVENSKÝ JAZYK  A LITERATÚRA


     Všeobecne o predmete


     V školskom roku 2008/09 vstúpil do platnosti nový štátny vzdelávací program,ktorý podporuje komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych spôsobilostí poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si na danom stupni vzdelávania.


     V predmete slovenský jazyk a literatúra sa kladú do popredia ciele rozvíjania komunikačných schopností žiakov. Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa vo vyučovaní premietlo do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií v rámci komunikačno-zážitkového modelu vyučovania tohto predmetu.

      Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno- hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi.

     Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami,

     čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať ap.


     V literárnej zložke predmetu slovenský jazyk a literatúra sa zmenilo tematické usporiadanie predmetu na stredných školách, v rámci ktorého sa opustila literárnohistorická štruktúra. Namiesto faktografickej orientácie je obsah zameraný na analyticko-interpretačné

     činnosti.

     Vo všetkých zložkách predmetu sa uplatňuje konštruktivistický prístup k učeniu, v ktorom

     sa žiak stáva učiacim sa subjektom.

     .

     Jednou z foriem realizácie týchto požiadaviek sú prezentácie, ktoré vedú žiakov k samostatnosti spracovania informácií, prispievajú ku skvalitňovaniu ich ústneho prejavu, rozvíjajú  schopnosť jasne a presne vyjadrovať svoje názory a pocity pri analýze umeleckého diela.

     Pri príprave prezentácií využívajú žiaci vedomosti z informatiky, pri jej realizácii pracujú priamo s umeleckým textom (výklad dopĺňajú čítaním ukážok z diela).

      

     Ukážky prác našich študentov:

     timrava.ppt


  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo