• Úspechy našich žiakov v školskom roku 2020/2021

      

     Olympiáda v španielskom jazyku

     Školské kolo 2.12.2020

     Kategória A

     1. miesto – Veronika Dlugošová III.AA
     2. miesto – Daniel Šenkovič II.C 
     3. miesto – Lea Spišiaková II.C

     Kategória B

     1. miesto – Matúš Popovič II.AA

     2. miesto – Martina Mihaľová III.B

     3. miesto – Daniela Hudáková III.B

     Kategória C

     1. miesto – Barbora Majláthová IV.B

     Kategória D

     1. miesto – Sebastián Kurila IV.SB

     2. miesto – Barbora Čemanová III.SB

     3. miesto - Sofia Schlosárová V.SA

      

     Krajské kolo 8. 2. 2021

     Kategória A

     1. miesto – Veronika Dlugošová III.AA

     2. miesto – Daniel Šenkovič II.C

     Kategória B

     1. miesto – Matúš Popovič II.AA

     3. miesto – Martina Mihaľová III.B

     Kategória C

     2. miesto – Barbora Majláthová IV.B

     Kategória D

     1. miesto – Sebastián Kurila IV.SB

     2. miesto – Barbora Čemanová III.SB

     Celoštátne kolo 10. marca 2021

     Kategória A                5. miesto – Veronika Dlugošová III.AA

     Kategória B               1. miesto – Matúš Popovič II.AA

     Kategória D                6. miesto – Sebastián Kurila IV.SB

      


     Divadelný festival slovensko-španiel. bilingválnych sekcií na Slovensku 2021

     - sa kvôli pandemickým opatreniam neuskutočnil, divadelná skupina pracovala v online priestore, uskutočnili sa tieto videokonferecie:

     • Rozhovor s Gloriou Prietovou, herečkou a autorkou divadelných hier. Hosť predstavil svoju profesionálnu kariéru, herecké výzvy, divadelnú scénu v Texase a skúsenosti s online divadlom.
     • Rozhovor s Jesúsom Carazom, autorom hry Lejos de Broadway. Ocenený spisovateľ Jesús Carazo porozpráva o svojej profesionálnej kariére a hre Ďaleko od Broadway.
     • Rozhovor s Pere Anglashercom, režisérom, scénaristom a spisovateľom. Konferencia mala dve časti: v prvej autor zhrnul svoju profesijnú kariéru a predstavil divadelný žáner z pohľadu spisovateľa a herca; v druhej časti účastníci rozoberali ukážku textu „El amante“ (Milenec) od Harolda Pintera.

     Projekt Erasmus+

     26. 4. - 30. 4. 2021 Štvrtá mobilita v rámci Projektu Ersmus+  Digitálna mapa prírodného vodného dedičstva krajiny  prebehla online formou, hostiteľskou krajinou bolo Portugalsko. Aktivít, v rámci tohto stretnutia, sa zúčastnili žiaci IV.SA a IV.SB triedy. Počas tohto týždňa mohli žiaci vďaka virtuálnym prehliadkam spoznávať prírodné bohatstvo a iné kultúrne pamiatky Portugalska. Touto štvrtou mobilitou sa ukončil trojročný projekt Erasmus+.


     Skušobné centrum DELE Instituto Cervantes

     V tomto školskom roku došlo k podpísaniu zmluvy medzi Inštitútom Cervantes a našim gymnáziom a stali sme sa skúšobným centrom spôsobilým vykonávať skúšky DELE – medzinárodne uznávaný jazykový certifikát.


     Návšteva Veľvyslanca Španielskeho kráľovstva – 17. júna 2021

     D. Luis Belzuz de los Ríos so svojou manželkou navštívili naše Gymnázium. Darovali španielskej sekcii knihy, ktoré môžu obohatiť našu školskú knižnicu.


     Aktivity PK španielsky jazyk

     • Realizácia slovensko – španielskej bilingválnej formy vzdelávania

     • Monitorovanie vzdelanostnej úrovne žiakov v každom ročníku klasickej i bilingválnej sekcie

     • Spolupráca so zahraničnými lektormi v každej vzdelávacej oblasti

     • Príprava žiakov na maturitnú skúšku, vypracovanie maturitných zadaní

     • Príprava žiakov na jazykové olympiády, skúšky DELE a iné jazykové súťaže – Juvenes translatores, Garcilaso de la Vega, Ruta Quetzal, Fotomontaje, Recital de poesía

     • Príprava žiakov na Matematickú olympiádu v španielskom jazyku

     • Organizácia školských, krajských a národných kôl jazykových a matematických olympiád

     • Krúžková a konzultačná činnosť

     • Práca s talentovanými žiakmi

     • Vydávanie školského časopisu v španielskom jazyku

     • Vedenie španielskej knižnice

     • Účasť žiakov a učiteľov na medzinárodných projektoch

     • Kultúrno – poznávacie zájazdy do Španielska

     • Spolupráca pri organizovaní školských aktivít – Dni španielskej kultúry, Európsky deň jazykov, Deň Európy

     • Besedy so žiakmi a mnohé iné školské a mimoškolské aktivity