• Úspechy našich žiakov v školskom roku 2019/2020

      

     Olympiáda v španielskom jazyku

     Školské kolo

     Kategória A

     1. miesto - Alexa Kalináčová  I.B
     2. miesto - Ivo Rusinko  I.B
     3. miesto - Michaela BohúšováIII.AA
     4. miesto – Júlia Ondriašová II.B

     Kategória B

     1. miesto - Richard Vlk III.B
     2. miesto - Samuel Sabol  III.B
     3. miesto - Emma MiklovičováIII.B

     Kategória C

     1. miesto - Paulina Kubincová  IV.C
     2. miesto - Marianna Kušnierová  IV.C
     3. miesto - Frederik Rajkovič  IV.A    

     Kategória D

     1. miesto - Jana Kopkášová  IV.SA
     2. miesto - Natália Čižmárová  III.SA
     3. miesto - Sofia Schlosarová  IV.SA

      

     Krajské kolo

     Kategória A

     2. miesto Ondriašová Júlia II.B

     Kategória B

     3.miesto Sabol Samuel III.B

     Kategória C

     2.miesto Kubinová Paulína IV.C

     3.miesto Kušnierová Marianna IV.C

     Kategória D

     1. Čižmárová Natália III.SA
     2. Kopkášová Jana IV.SA

     Do celoslovenského kola Olympiády v španielskom jazyku postúpila Natália Čižmárová z III.SA. Súťaž sa neuskutočnila.


     Prekladateľská súťaž Juvenes translatores (španielsko-slovenská prekladateľská súťaž)

     Kategória začiatočník: 1.miesto Luczy Sebastián II.SB 2.miesto KulcsárováKrizstína II.SB

     Kategória stredne pokročilý: 1.miesto Guman Dávid III.SB 2.miesto Grelnethová Katarína III.SA

     Kategória pokročilý: 1.miesto Kapitánčik Roland IV.SB 2.miesto Schlosárová Sofia IV.S


     Festival španielskej poézie v Nitre

     V dňoch 7. a 8. novembra sa organizoval druhý ročník Festivalu španielskej poézie na pôde Bilingválneho gymnázia v Nitre. Témou druhého ročníka boli básne poetiek s témou „Takmer anonymné“ a bol reprezentatívneho charakteru. Našu školu reprezentovali Dávid Popovič z III.SA, Peter Kuko z V.SB a Laura Chomčová z III.SA.


     Divadelný festival slovensko-španiel. bilingválnych sekcií na Slovensku 2019

     13.-14. 2. 2020 sa v Novom Meste nad Váhom konal každoročný divadelný festival španielskych bilingválnych sekcií. Pod vedením španielskych lektorov sa študenti: Barbora Gbúrová z IISB, Sebastián Kurila, z IIISB, Laura Chomčova a Natália Čizmárová z III.SA, Livia, Sofia a Alexandra zo IV.SA a Peter Kuko z V.SB, predstavili v divadelne hre, ktorá je založená na španielskych stredovekých románoch, príbehoch, ktoré poukazujú na  morálne hodnoty a slúžia aj na pobavenie verejnosti prostredníctvom divadla.

     Študenti sa prvý krát predstavili aj pred košickým publikom. V priestoroch našej školy sme privítali študentov španielčiny z troch košických základných škôl, ktorých sme touto formou chceli motivovať v štúdiu španielčiny.


     Ďalšie projekty, na ktorých sa podieľajú členovia PK:

     1. Dos extremos lejanos de Europa unidos por el lazo del plurilingüismo, la pluriculturalidad y el deseo de fortalecer sus relaciones para un futuro común

     Dva vzdialené konce Európy spojené plurilingvizmom, multikulturalizmom a túžbou posilniť ich vzťahy pre spoločnú budúcnosť.

     1. Centrum DELE, ktoré bude pobočkou Instituto Cervantes v Bratislave, skúšať žiakov, ktorí si budú chcieť urobiť medzinárodne uznávaný certifikát DELE.

     Aktivity PK španielsky jazyk

     • Realizácia slovensko – španielskej bilingválnej formy vzdelávania
     • Monitorovanie vzdelanostnej úrovne žiakov v každom ročníku klasickej i bilingválnej sekcie
     • Spolupráca so zahraničnými lektormi v každej vzdelávacej oblasti
     • Príprava žiakov na maturitnú skúšku, vypracovanie maturitných zadaní
     • Príprava žiakov na jazykové olympiády, skúšky DELE a iné jazykové súťaže – Juvenes translatores, Garcilaso de la Vega, Ruta Quetzal, Fotomontaje, Recital de poesía
     • Príprava žiakov na Matematickú olympiádu v španielskom jazyku
     • Organizácia školských, krajských a národných kôl jazykových a matematických olympiád
     • Krúžková a konzultačná činnosť
     • Práca s talentovanými žiakmi
     • Vydávanie školského časopisu v španielskom jazyku
     • Vedenie španielskej knižnice
     • Účasť žiakov a učiteľov na medzinárodných projektoch
     • Kultúrno – poznávacie zájazdy do Španielska
     • Spolupráca pri organizovaní školských aktivít – Dni španielskej kultúry, Európsky deň jazykov, Deň Európy
     • Besedy so žiakmi a mnohé iné školské a mimoškolské aktivity

     Aktualizované 30. 9. 2020