• Prekladateľská súťaž
     • Prekladateľská súťaž

     • V piatok 25. októbra 2019 sa uskutočnila španielsko-slovenská prekladateľská súťaž Juvenes Translatores.  Súťažíaci boli rozdelení do troch kategórií: začiatočník, stredne pokročilý a pokročilý.  Výhercom srdečne blahoželáme.

      Kategória začiatočník

      1. miesto Luczy Sebastián II.SB
      2. miesto Kulcsárová Krizstína II.SB

       

      Kategória stredne pokočilý

      1. miesto Guman Dávid III.SB
      2. miesto Grelnethová Katarína III.SA

       

      Kategória pokročiký

      1. miesto Kapitánčik Roland IV.SB
      2. miesto Schlosárová Sofia IV.SA
     • Plazy

     • Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice umožnila naším študentom absolvovať prednášku na tému: „Plazy – morfológia tela a život plazov v prírode“


      Dňa 23.10.2019 sa trieda III.AA zúčastnila prednášky o plazoch, ich morfológii, živote v prírode, fylogenéze a mimikrách. Prednáška bola spestrená zaujímavou prezentáciou s možnosťou priamo si pozrieť a chytiť rôzne druhy živých plazov.

      Prednáška bola realizovaná v rámci preberaného učiva učebného plánu ako prehlbujúca forma výučby.

      Prednášateľom s bohatými vedomosťami, skúsenosťami s plazmi a zaujímavým rétorickým prejavom bol RNDr. Igor Majlath, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach.


      Prednášku zabezpečila: Mgr. Iveta Nemcová

    • EXPERT geniality show
     • EXPERT geniality show

     • Na škole realizujeme už niekoľko rokov súťaž, ktorá má uzavíerku prihlášok práve 23. 10. 2019 u pani učiteľky Tarabčákovej. kab. č. 213. Viac informácií o súťaži na stránke https://sutazexpert.sk/.

      Súťaž sa uskutoční 28. 11. 2019.

    • Ekotopfilm - envirofilm festival
     • Ekotopfilm - envirofilm festival

     • Dňa 17.10.2019 sa všetci študenti 2. ročníka zúčastnili v rámci environmentálnej výchovy Ekotopfilm – Envirofilm festivalu v Kulturparku v Košiciach.  

      Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášame najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

      Tento rok to boli filmy aj o ohrození korytnačiek, o mužovi, ktorý vysadil les...

      O ekológii nám vtipne porozprával youtuber zlý zajo.

      Festival Ekotopfilm – Envirofilm štartuje každoročne súťažným festivalom v máji v Bratislave a v Banskej Bystrici, kde predstaví vyše 60 dokumentárnych filmov. Následne celoročne navštevujeme krajské a okresné mestá Slovenska s víťaznými snímkami ocenenými medzinárodnou porotou v rámci regionálnej festivalovej TOUR

      Viac info o festivale kliknite tu

    • Súťaž o návrh na maskota školy
     • Súťaž o návrh na maskota školy

     • Si umelecky nadaný?

      Baví ťa práca s počítačom?

      Vedenie školy a Žiacka školská rada GPM vyhlasujú

      Súťaž o návrh na maskota školy

      Namaľuj alebo na počítači vytvor návrh na maskota GPM, najlepšie návrhy budú ocenené

      Svoju prácu odovzdaj členom Žiackej školskej rady do 4.11.2019.

      V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na Instagrame @ziacka_rada_gpm alebo zrgpm5@gmail.com

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • 14. ročník Dní španielskej kultúry mal ako poslednú aktivitu Deň otvorených dverí - 12. októbra 2019. Krásny slnečný deň, ktorým nás príroda potešila umožnil budúcim študentom a ich rodičom stretnutie s študentmi, učiteľmi a vedením školy.

    • BOL SOM V ŠPANIELSKU
     • BOL SOM V ŠPANIELSKU

     • Dňa 11. 10. 2019 sa v zasadačke našej školy uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie fotografickej súťaže  Bol som v Španielsku. Prvý ročník tejto súťaže, ktorá bola jednou zo sprievodných akcií tohtoročných Dní španielskej kultúry, sa stretol s veľkým záujmom našich študentov aj učiteľov. Päťčlenná komisia napokon vybrala 5 najpútavejších fotografií a ich autori si z rúk pána zástupcu M. Marinčáka a prednostu Okresného úradu Košice J. Lazára prevzali diplomy a zaujímavé finančné odmeny. Navyše, študenti a pedagógovia našej školy svojím hlasovaním určili najsympatickejšiu fotografiu a ani jej autorku neobišla finančná odmena a diplom.

      Víťazné fotografie budú v nasledujúcom období skrášľovať interiér našej školy a my ostatní sa tešíme, že k nim na budúci rok pribudnú ďalšie.
      Ocenení žiaci :

      1. miesto -  Kristína Grácová, V. SA
      2. miesto - Nela Alezárová, III.SA
      3. miesto - Janka Kopkášová, IV. SA
      4. miesto - Anne Onderišinová, II. SB
      5. miesto - Martin Gabaš, V. SA

      Cena sympatie - Michaela Zajacová, III. SB

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

    • NETRADIČNÉ ŠPORTY
     • NETRADIČNÉ ŠPORTY

     • Dni španielskej kultúry (DŠK) sa blížia k svojmu finále. Kultúra a šport idú ruka v ruke a preto sme takmer na záver DŠK zaradili aj netradičné športy.

      V telocvični a na školskom dvore 10. októbra 2019 vo štvrtok bolo od rána, veľmi rušno. Súťažili študenti našej školy v netradičných športoch. Na programe bolo šesť disciplín, v ktorých súťažilo 16 družstiev - reprezentanti tried 1. až 5. ročníka.

      V jednotlivých disciplínach maximálny počet 10 bodov získali v softbale 2.AA, v šípkach 2.SA, hod na kôš 1.B a 5.SA, ringo 3.B, petang 5.SA a v krokete 3.B.

      Po spočítaní všetkých získaných bodov je umiestnenie jednotlivých súťažiacích tried:

      1. mieste 2.AA,
      2. mieste 3.B,
      3. mieste 5.SA.

      Foto: Michaela Zajacová

    • SVÄTÁ OMŠA V ŠPANIELČINE
     • SVÄTÁ OMŠA V ŠPANIELČINE

     • Dňa 9. 10. 2019 o 16:00 sa v Dóme sv. Alžbety uskutočnila omša v španielskom jazyku, ktorú celebroval a v homílii sa prihovoril jezuitský kňaz Tomáš Jellúš, SJ. Duchovný zážitok omše obohatili spevom, hrou na gitare, miništrovaním, čítaním, modlitbami, prosbami a nesením darov naši študenti.