• KRAJSKÉ KOLO SOČ 2020
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ 2020

     •      S radosťou oznamujeme, že študenti našej školy boli úspešní v tohtoročnom krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti. Vzhľadom na to, že vo svete vládne náročná epidemiologická situácia, súťaž sa konala vo výnimočnom režime – dištančnou formou. Pre študentov aj porotcov to bola neľahká situácia, keďže žiaci nemohli pred komisiou svoju prácu obhájiť, argumentovať, prečo a s akým cieľom projekt riešili, dokonca nemohli ani ukázať svoje funkčné produkty. Práca poroty bola o to viac zodpovednejšia a náročnejšia.

      Napriek všetkému máme dobré správy – na medailových pozíciách sa umiestnilo 6 prác z našej školy, pričom 5 z nich sa umiestnilo na postupových miestach, čo znamená, že sa posúvajú do celoslovenského kola.

      1. Odbor 02 (Matematika, fyzika) -  miesto: Peter Dubecký, III.B (Hľadanie vzťahov medzi atomárnou štruktúrou a magnetickými vlastnosťami kovových skiel na báze Fe) – postupuje
      2. Odbor 05 (Životné prostredie, geografia, geológia) – 1. miesto: Lea Turčaníková, III.B (ZERO WASTE – bezodpadová domácnosť) – postupuje
      3. Odbor 06 (Farmakológia a zdravotníctvo) – 2. miesto: Rebecca Miadoková, III.SA (Prevencia obezity v Rimavskej Sobote) – postupuje
      4. Odbor 07 (Pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) – 1. miesto: Lívia GrešováViktória Podolínska, III.C (Populárno-náučná publikácia Furmanstvo na Dolnom Spiši v okrese Gelnica) – postupujú
      5. Odbor 08 (Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia) – 1. miesto: Katarína Janošková, III.SA (Využitie folklóru v slovenskom cestovnom ruchu) – postupuje
      6. Odbor 16 (Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba) – 3. miesto: Klára Farkašovská, III.B (Tanečná performance Kontakt) - nepostupuje.

      Všetkým študentom srdečne gratulujeme a postupujúcim držíme palce v celoslovenskom kole.
      Sme na Vás pyšní!

     • Oznam

     • Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 15.4.2020 je umožnené konanie prijímacích skúšok a konanie maturitných skúšok.

      Konkrétne termíny budú upresnené.

      vedenie školy

    • VZDELÁVANIE NA DIAĽKU
     • VZDELÁVANIE NA DIAĽKU

     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODMIENKACH VZDELÁVANIA NA DIAĽKU PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV GYMNÁZIA, PARK MLÁDEŽE 5, KOŠICE

      Informácie pre učiteľov:

      • učiteľ vedie online vyučovaciu hodinu len v čase podľa stáleho rozvrhu hodín,
      • učiteľ zadáva učebné materiály na samoštúdium, úlohy na precvičenie učiva, zadania na overenie pochopenia učiva, projekty na samostatnú prácu prostredníctvom EduPage (prístup má každý žiak a rodič, dostupné prostredníctvom mobilného zariadenia) v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod.,
      • učiteľ zadáva učivo v rozsahu počtu vyučovacích hodín, ktoré má vyčlenené na daný predmet a triedu podľa rozvrhu (teda v primeranom rozsahu a náročnosti). Ak zadá materiál vo väčšom rozsahu ako na jednu vyučovaciu hodinu, určí žiakom presný termín na preštudovanie (vypracovanie),
      • učiteľ volí komunikačnú platformu, primárne EduPage, Microsoft Teams (prístup zdarma má každý žiak školy, dostupné aj prostredníctvom mobilného zariadenia), email, sieť, ...
      • učiteľ konzultuje so žiakmi vypracované zadania a hodnotí ich, nie nutne klasifikuje známkou,
      • učiteľ vedie online vyučovaciu hodinu z daného predmetu v jednotlivých triedach minimálne každú tretiu hodinu,
      • triedny učiteľ organizuje online neformálne triednické hodiny.

      Informácie pre žiakov:

      • žiak sa zúčastňuje vyučovania v čase podľa rozvrhu hodín, ak mu to technické a iné podmienky dovoľujú (žiak alebo rodič informuje svojho triedneho učiteľa o práceneschopnosti a iných dôvodoch, ktoré mu bránia aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní),
      • žiak sa pripravuje na vyučovaciu hodinu samoštúdiom pomocou poskytnutých učebných zdrojov,
      • žiak v stanovenom termíne odovzdáva vypracované zadania.

      Zakladne_informacie_o_podmienkach_vzdelavania_GPM.pdf

     • Učíme na diaľku

     • V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu.

      https://www.ucimenadialku.sk/

    • Gesto pre mesto
     • Gesto pre mesto

     • Milí študenti, rodičia a kolegovia, naša škola sa zapojila do projektu Gesto pre mesto.

      Radi by sme Vás poprosili o hlasovanie za náš projekt „Zelená strecha v parku“.Výherný bude projekt, ktorý získa najväčší počet hlasov. Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. marca do 31. marca 2020.Hlasovať môže každý len raz, k hlasovaniu potrebujete vek 18 rokov a viac, overenie Vášho hlasu mobilným telefónom.

      Veríme, že do hlasovania sa zapoja nielen študenti školy, ale aj rodičia a verejnosť, ktorá chce podporiť tento projekt.

      Projekt a aktuálny stav hlasovania nájdete tu: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/kosice/7421