• Informatický Bobor
     • Informatický Bobor

     • V školskom roku 2021/22 bude súťaž Informatický bobor prebiehať v prostredí EduPage.

      Naša škola používa systém EduPage. Do tréningového kola, ktoré sa uskutoční 6. 10. 2021 zapojíme vybraných študentov.

      Na stránke Bobor.sk nájdete základné informácie a predovšetkým pôvodný Archív súťaže, teda všetkých viac ako 1000 úloh tak, ako boli odsúťažené v minulých 14 ročníkoch súťaže.

      Albín Sakal
      školský koordinátor súťaže iBobor

     • Bol som v Španielsku

     • Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje


      Súťažnú výstavu fotografií s názvom Bol som v Španielsku


      O čo ide?

      Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. S prihlásenými fotografiami môžu súťažiť v jednej z troch kategórií: PAMIATKY, PRÍRODA a MOMENTKY. Po uzavretí súťaže zverejníme tieto fotografie na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú súčasťou stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

      Ako sa môžete zapojiť?

      Tak, že elektronicky pošlete svoju fotografiu vo formáte JPG/JPEG alebo PNG (veľkosť min. 1MB) s nasledujúci-mi údajmi: názov fotografie, súťažná kategória, dátum a miesto vyhotovenia fotografie, meno a trieda autora. Prihlásiť môžete maximálne 2 fotografie na adresu gpmfotosutaz@gmail.com.

      Termíny
      Prihlasovať sa, teda posielať fotografie, môžete do 28. 9. 2020, kedy je uzávierka súťaže.


      Zverejnenie výsledkov a ocenenie výhercov

      Hodnotiaca komisia vyhodnotí súťaž fotografií v každej z troch kategórií a ocení ich maximálne troma cenami. 4. októbra 2021 bude v priestoroch školy prezentovaná výstava fotografií a súťažné práce následne slávnostne vyhodnotíme.


      Pošlite svoju fotku a pokúste sa vyhrať!

      S prípadnými otázkami sa obráťte na p. prof. Mgr. Martinu Törökovú (č. kab. 52), p. prof. PhDr. Pavla Andrejčáka (č. kab. 55), p. prof. Viktóriu Kokorďákovú (č. kab. 209).

     • Európsky deň jazykov

     • Gymnázium Park mládeže pomáha šíriť španielsky jazyk v Košiciach.

      V rámci Európskeho dňa jazykov, ktorý sa tento rok konal 16. septembra 2021 v priestoroch Univerzity P. J. Šafárika, naši učitelia ponúkli ochutnávku španielčiny skupinkám účastníkov zo základných a stredných škôl formou krátkych 10-minútových jazykových minikurzov tzv. speakdating.

      Akcia mala pozitívne ohlasy medzi mládežou a my veríme, že ich španielčina očarila natoľko, že sa ju rozhodnú naučiť, či navštíviť a spoznávať krásy Španielska.

      !Buen viaje!

    • Otvorenie školského roka 2021/22
     • Otvorenie školského roka 2021/22

     • Našich žiakov dnes, v prvý deň po letných prázdninách  pozdravili a povzbudili do štúdia v novom školskom roku: PhDr. Soňa Hanzlovičová, poradkyňa pre školstvo  - Ministerstvo vnútra, Mgr. Martin Seman, prednosta -  Okresný úrad Košice a  RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LLM, MSc., odborný radca -  Okresný úrad Košice. Hostí sprevádzali členovia vedenia školy: Mgr. Milan Marinčák, riaditeľ školy a zástupkyne školy: RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Zuzana Krajcárová.

    • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Vo štvrtok 2. 9. 2021 vás pozývame na otvorenie školského roka 2021/2022.

      Nástup žiakov je nasledovný:

        9.00 hod. – 1. ročník

        9.30 hod. – 2. ročník

      10.00 hod. – 3. ročník

      10. 30 hod. –  4. a 5. ročník

      • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné odovzdať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.
      • Pri vstupe do budovy sa bude vykonávať ranný filter.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      • základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19 stanovuje manuál „ŠKOLSKÝ SEMAFOR“, ktorý zostavilo MŠVVaŠ SR a ktorý platí od 1. 9. 2021.

      VSTUP NÁVŠTEVNÍKA DO PRIESTOROV ŠKOLY

      Návštevník školy môže vstúpiť do priestorov školy len so súhlasom riaditeľa gymnázia a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka“.

    • Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • Výdaj obeda je v čase od 11.45 – 14.45 hod.

      Odhlasovanie a prihlasovanie obedov:

      1. telefonicky : 0917 264 139 od 7.15 – 14.45hod.
      2. počas výdaja obeda u ved.šj, alebo priamo pri výdajnom okienku
      3. osobne priamo u ved.šj od 7.15 – 14.45hod.
      4. cez stránku školy alebo v aplikácii.

      Na daný deň je možné sa odhlásiť, alebo prihlásiť na obed do 8.00hod.

      Podrobnejšie informácie k stravovaniu v školskej jedálni nájdete na stránke školy.