• Zriaďovateľ školy:

    • Regionálny úrad školskej správy Košice

    V školskom roku  2021/22 našu školu navštevuje takmer 650 študentov v 23 triedach, ktorých vyučuje 55 pedagogických zamestnancov. K dispozícii našim študentom je výchovný poradca, koordinátor prevencie závislostí aj  koordinátor environmentálnej výchovy.

    Žiaci na našej škole študujú podľa školského vzdelávacieho programu GPM, platného od 1. 9 .2019, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED3A pre vyššie sekundárne vzdelávanie.


    Ponúkané študijné odbory

    na stránke školy v časti -  Pre záujemcov o štúdium.


    Priestorové, technické a materiálne vybavenie školy

    Študenti našej školy majú k dispozícii:

    • telocvičňu s posilňovňou,
    • bufet,
    • jedáleň s kuchyňou,
    • COPY centrum,
    • študentské rádio – Park rádio,
    • vlastný vnútorný televízny okruh TOGY,
    • relax centrum vybavené strojmi na cvičenie,
    • oddychové zóny na chodbách, vybavené knižnicou, biliardom, stolným futbalom či pingpongovým stolom

               

    Predovšetkým však ponúkame študentom moderne vybavené odborné učebne na vyučovanie matematiky, fyziky, chémie, biológie, cudzích jazykov a na výuku informatiky máme vybavené 2 multimediálne učebne vhodné aj pre výučbu ostatných predmetov, ktoré sú zahrnuté do školského vzdelávacieho programu. Navyše v každej učebni je nainštalovaný dataprojektor.

    Študentom, ktorí sú zo vzdialenejších miest, ponúkame možnosť ubytovania v stredoškolských domovoch mládeže.

    Pri úprave priestorov našej školy – tried, ale i chodieb, sa snažíme využívať potenciál našich žiakov. Oni sami sa niekedy podieľajú návrhmi (ba niekedy i realizáciou) na úprave jednotlivých priestorov školy – najmä vlastných tried, ale i niektorých chodieb. Vždy nám záleží na tom, aby sa naši študenti v škole cítili príjemne.


     

    Absolventi

    Naši absolventi sú vďaka kvalitnému všeobecnému vzdelaniu, ktoré im poskytujeme, pripravení na štúdium na ktorejkoľvek slovenskej univerzite či vysokej škole. Každoročne takmer sto percent našich študentov pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Absolventi našej školy úspešne študujú nielen na Slovensku, ale aj na španielskych univerzitách a aj v ostatných krajinách Európskej únie i mimo nej (Česko, Rakúsko, Veľká Británia, Dánsko, USA). Náš absolvent má predpoklady na štúdium humanitného, ale aj prírodovedného či technického zamerania. Predpokladáme uplatnenie absolventov vo verejnej správe, štátnej správe, diplomacii, administratíve, zdravotníctve, školstve,...

    K profilu nášho absolventa samozrejme patrí výborná jazyková pripravenosť  v dvoch cudzích jazykoch a aj výborná pripravenosť v oblasti IKT.

    Okrem toho naša škola vedie študentov k formulovaniu a vyjadrovaniu vlastných postojov a riešení v najrozličnejších životných situáciách, k samostatnosti a kreativite, ktoré si môžu overiť počas prípravy množstva podujatí, projektov a súťaží.


    Naše aktivity

    Škola má partnerské školy v Anglicku, Írsku, Nepále, Maďarsku a hľadá ďalšie na výmeny učiteľov a študentov, aby mohli spoznávať iné kultúry, zdokonaľovať sa v cudzom jazyku, ako aj vymieňať si skúsenosti vo výchovno-vyučovacom procese. pozri aj zahraničné návštevy

    Na našej škole v súčasnosti pracuje 27 krúžkov, ktoré vedú naši pedagógovia a študentom v rámci nich ponúkame zmysluplné využitie voľného času. Viac pozri krúžky

    Škola sa úspešne zapája do projektov, vyhlásených EÚ, ale i rezortmi v rámci SR. pozri projekty

    Rovnako sa škola zapája do jednotlivých predmetových olympiád a súťaží a SOČ. Každoročne vydávame informačný bulletin, študenti vydávajú vlastný časopis. Bližšie informácie pozrite na  predmetové komisie.

    Na škole pracuje Žiacka rada pod vedením koordinátora z radov pedagógov. Podieľa sa
    na organizácii dobrovoľníckych akcií a zbierok, podujatí ako sú Dni španielskej kultúry, imatrikulácia študentov 1. ročníka či Noc v škole. Pomáha pri riešení problémov a 
    pri organizovaní chodu školy.


    Aktivity v školskom roku

    Naša škola je Košičanom známa veľkým množstvom rôznych akcií a podujatí, ktoré organizuje, resp. sa do nich zapája. Informácie o uskutočnených aj plánovaných akciách  nájdete na hlavnej stránke školy – pozri Novinky a termíny plánovaných akcií nájdete aj v školskom kalendári. 

    (Pravidelné akcie školy – pozri Tradície školy a Dni španielskej kultúry - DŠK)

    Ak ste na našej stránke nenašli informáciu, ktorú chcete o nás vedieť, alebo sa chcete na vlastné oči presvedčiť, ako to u nás chodí, urobte tak kedykoľvek alebo počas Dňa otvorených dverí. Pravidelne ich organizujeme v októbri a januári.


    Aktualizované 23. 3. 2022