• Taller de teatro en español

     Actividades para potenciar la expresión oral en español y la expresión corporal en grupo. La obra escogida es una adaptación de La cabeza del dragón de Ramón María del Valle Inclán. Se trata de una farsa con 6 escenas publicada en 1914.

     Divadelný krúžok v španielčine

     Činnosti divadelnej skupiny sú zamerané na zlepšenie ústneho prejavu v španielčine a vnímanie a pochopenie zvládnutia vlastného tela a jeho výrazu. Zvoleným dielom na tento školský rok je adaptácia diela Hlava draka od Ramóna María del Valle Inclána. Je to fraška so 6 scénami vydaná v roku 1914.

     Profesoras: Rut Costa, María Martínez y María Rodriguez


     Francúzsky krúžok – pre všetky úrovne

     - Zameraný na zlepšenie jazykových zručností a schopností podľa potrieb študentov

     - S využitím moderných metód a IKT

     Mgr. Katarína Mako-Martonová


     Školský časopis v španielskom jazyku – En el foco

     • Rád by si opäť držal v rukách školský časopis v španielskom jazyku?
     • Chcel by si sa podieľať na tvorbe ďalších vydaní školského časopisu v španielskom jazyku En el foco?
     • Ak máš vzťah k novinárskej činnosti, zaujíma ťa školský život a chcel by si informovať o živote školy tvojich spolužiakov, pridaj sa k nám!

     PhDr. Pavol Andrejčák


     AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES - Agustín Murillo López

     El ajedrez es un actividad/juego/deporte que pedagógicamente contribuye a mejorar los siguientes aspectos:
     *  Intelectual.* Personalidad.* Social.* Salud.

     En este taller los estudiantes podrán:
     *  Aprender los fundamentos el ajedrez.* Participar en torneos locales. Jugar contra computadoras.

     ŠACH PRE ZAČIATOČNÍKOV - Agustín Murillo López

     Šach je aktivita/hra/šport, ktorá pomáha zlepšovať tieto aspekty osobnosti žiaka:
     * Intelektuálny. * Osobnostný. * Spoločenský. * Zdravotný.

     V tomto krúžku žiaci môžu:
     * Osvojiť si základy šachu. * Súčastňovať sa na lokalných turnajoch. * Hrať proti počítačom.


     Taller de Lectura, Escritura y Conversación en Español:
     La finalidad del taller:
     -    Mejorar las distintas destrezas comunicativas en español.
     -    Mejorar la confianza para desenvolverse oralmente en español.
     -    Aumentar progresivamente la fluidez en español.
     -    Usar el español para hablar de temas de la vida real en un entorno más distendido que el académico.
     Las actividades del taller:
     -    Lectura de noticias de actualidad y resumen de las mismas.
     -    Visionado de vídeos cortos y debate sobre los temas expuestos en los mismos.
     -    Narración literaria, de experiencias personales, etc.
     -    Debate sobre temas de actualidad o interés por parte de los alumnos.

     Ernesto GARCÍA NORIEGA


     Názov krúžku: Španielčina

     Španielčina 1 (A1-B2) - precvičovanie a prehlbovanie základných vedomostí zo španielskeho jazyka zamerané na získanie istoty pri komunikácii v bežných situá-ciách. Krúžok bude zameraný na precvičovanie gramatických javov a konverzačných cvičení

     Meno vedúceho krúžku: Mgr. Alexandra Barriová


     Mgr. Erika Görcsösová

     Veda nás baví:

     Cieľom krúžku je:

     • priblížiť žiakom 1 - 3. ročníka prírodovedné predmety - fyziku a chémiu, z tej zaujímavejšej, pútavejšej stránky.
     • podnecovať žiakov k rozvíjaniu tvorivosti pri osvojovaní si poznatkov a pôsobiť motivačne pri ďalšom vzdelávaní v oblasti prírodných vied, čím sa buduje pozitívnejší vzťah k týmto predmetom
     • praktická stránka krúžku poskytuje možnosť experimentovania pri jednoduchých pokusoch s dôrazom na bezpečné zaobchádzanie s laboratórnymi pomôckami a celkovú bezpečnosť pri práci v laboratóriu. Zároveň ponúka možnosť spoznávať a využívať modernú prístrojovú vybavenosť školy.

      


     RNDr. Zuzana Majerčáková

     Fyzikálny krúžok:

     • pre maturantov z fyziky - činnosť zameraná na prehĺbenie vedomostí a získanie zručností pri riešení fyzikálnych úloh.
     • pre všetky ročníky: činnosť zameraná na podporu riešiteľov fyzikálnej olympiády, resp. účastníkov SOČ alebo súťaže 3P


     Mgr. Iveta Nemcová

     Biologický krúžok:

     Cieľom krúžku je:

     • kladenie dôrazu na logické a kreatívne myslenie a spájanie informácií z rôznych biologických disciplín, čo je trend vo svetových súťažiach
     • zlepšovať manuálnu zručnosť na praktických cvičeniach
     • schopnosť učiť sa efektívne a zlepšiť si pamäť
     • opakovať učivo  za účelom lepšie interpretovať poznatky, logicky myslieť a sumarizovať súvislosti poznatkov z biológie
     • aplikovať biologické poznatky pri riešení konkrétnych úloh
     • vedomostné požiadavky sú rozšírené o vybrané témy a zručnosti, ktoré sú východiskom pre ďalšie štúdium biológie
     • schopnosť uviesť príčiny problémov, vyvodiť závery, navrhnúť riešenia
     • získať a spracovať údaje o živej prírode (sformulovať otázku/hypotézu, navrhnúť postup, pozorovať, experimentovať, vyvodiť závery, prezentovať)

     RNDr. Lenka Šimková

     Krúžok laboratórnych cvičení pre nematurantov

     • Krúžok je zameraný pre žiakov, ktorí radi bádajú, zaujímajú sa o chémiu bežného života a chcú si zdokonaliť praktické zručnosti v chémii.
     • Keďže veľa žiakov má dominantný kinestetický učebný štýl, krúžok je určený nielen pre budúcich  chemikov a lekárov, ale aj žiakov, pre ktorých je chémia náročným predmetom. 

     Marina Gribushina –  Krúžok „Angličtina pre prvákov“ ( budeme sa zameriavať na opakovanie gramatiky zo základnej školy, odstraňovanie slabých miest v rôznych zručnostiach)

     Marina Gribushina - Krúžok „Zmaturuj z ANJ“ ( krúžok pre žiakov 4. ročníkov, pomoc v príprave na písomnú a ústnu maturitnú skúšku.)                       

     Miroslav KočišKrúžok Success (zameranie na budovanie správneho mindsetu, psychického zdravia a nastavenia mladej osobnosti nielen pre úspechy v štúdiu ale aj v praktickom živote.)

     Slavomíra JanovskáHravé popoludnie (rozširovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku pomocou spoločenských hier)

     Jarmila Šimonová - Spoznaj sám sebamládežnícky koučing

     Dana Papuga - Oddiel Prvej pomoci

     Dana Papuga -Aerobik a bodyforming


     Aplikovaná ekonómia (SB) - študenti získajú po absolvovaní certifikát podľa toho, ktoré moduly z ekonomickej oblasti si vyberú. Najzaujímavejším je blok FIRMA a pre zlepšenie finančnej gramotnosti je odporúčaný modul On-line učebnica ekonómie.

      

     Mediálny krúžok (SB) - televízny a rozhlasový okruh školy (TOGY, RádioPark) - spracovanie podkladov pre školský televízny okruh, fotodokumentácia, príprava multimediálnych reportáži, práca so zvukom

      

     Fauna a Flóra na GPM (SB) – krúžok bude určený študentom, ktorým učaroval svet rastlín a zvierat. Budeme sa venovať pestovaniu rastlín (kvetov, byliniek) a chovu rybičiek, predovšetkým v školských akváriach.

      

     Informatika inak (MI) - programovanie mobilných aplikácií v prostredí App Inventor II, práca s mikropočítačom Raspberry Pi

      

     Športové krúžky GPM: (Papuga, Knap, Vlček) -                       

                     ·    volejbalový

                     ·    florbalový

                     ·    futbalový

                     ·    stolnotenisový

                     ·    tenisový

                     ·    bedmintonový

                     ·    basketbalový

                     ·    hádzanársky

                     ·    crossfit a kondičné posilňovanie

                     ·    aerobik a bodyforming

                     ·    turistický a vysokohorský

      

     Oddiel prvej pomoci (Dana Papuga) – študenti získajú vedomosti a zručnosti potrebné pri poskytovaní 1.predlekárskej pomoci v ohrození života a zdravia. Zároveň sa oddiel bude pripravovať na súťaž SŠ.

      

     Chemický krúžok pre maturantov (TM) - hodiny sú určené pre žiakov maturitných ročníkov na zopakovanie učiva, prehĺbenie vedomosti a zručnosti a utriedenie poznatkov. Cieľom činnosti v krúžku je interaktívnym výkladom, debatami o problematike pripraviť maturanta na úspešné zvládnutie MS.

      

     Krúžok laboratórnych cvičení (TM, SM) - hodiny sú určené pre žiakov všetkých ročníkov na zopakovanie učiva, prehĺbenie vedomosti a zručnosti a utriedenie poznatkov z prírodovedných predmetov.

      

     Matematický krúžok - OLYMA (PR) - krúžok zameraný na riešenie úloh k zvládnutiu matematickej olympiády kategórie B a C

      

     Matematika bez stresu (TA) - študenti si budú môcť utriediť poznatky získané na hodinách, precvičiť typové úlohy s ktorými majú problémy a riešením úloh upevniť získané vedomosti. Cieľom činnosti krúžku je pochopiť, že matematiky sa netreba báť, ale len počítať, počítať a počítať.

      


     “Ľudia si myslia, že múdrosť vchádza  do  hlavy  očami a ušami, ale nie je to pravda. V skutočnosti múdrosť vchádza do hlavy rukou, a to  práve vtedy,  keď ruka drží ceruzku  a rieši úlohy  a problémy. Nie  je to tak len v matematike, ale aj v iných oblastiach ľudskej činnosti – napríklad v umení, kde je jednou  vecou čítať si niečo o maliarstve, či sochárstve, a druhou vecou skúsiť držať štetec, či dláto v ruke. Na skutočnú znalosť predmetu  treba  asi vedieť niečo z oboch strán, teda aj z počutia a videnia – čítania, aj z vlastnej skúsenosti.“

      

     Matematický krúžok - Pýtaj sa (PL) - je určený pre žiakov prvého ročníka nášho gymnázia, ktorí:

     • si chcú precvičovať už známe učivo z matematiky, upevňovať poznatky, prehlbovať matematické zručnosti,
     • si chcú doplniť vedomosti a zručnosti získané v predmete matematika,
     • ktorí majú o matematiku hlbší záujem.

      


     DEBATNÝ KLUB                                                        Mgr. Eva Lacková

     Formou akademickej debaty proti sebe argumentujúcich tímov na zaujímavé témy zo súčasnej spoločnosti chceme počas jednotlivých stretnutí pod vedením skúsených debatérov vytvoriť priestor na vyjadrenie vlastných názorov, rozvíjať schopnosti formulovať myšlienky a kriticky myslieť. Zároveň chceme naše debatné tímy zapojiť aj do debatnej ligy.

      

     KRÚŽOK ĽUDSKÝCH PRÁV                                     Mgr. Jana Fečková

     Krúžok ľudských práv je určený všetkým študentom, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti dodržiavania základných práv človeka a občana. Náplňou krúžku je naučiť sa diskutovať, zaujať svoj postoj k aktuálnym sociálno-spoločenským problémom a rozvíjať kritické myslenie.

      

     LITERÁRNE KRUHY                                                 Mgr. Martina Didnianská

              Krúžok je určený žiakom maturitného ročníka. Cieľom krúžku je prehlbovať, upevňovať a systematizovať poznatky zo slovenského jazyka a literatúry potrebné na ľahšie zvládnutie maturitnej skúšky zo SJL.

      

     POTULKY HISTÓRIOU                         Mgr. Darina Tomková

     Cieľom krúžku je v tomto školskom roku rozvíjať historické povedomie jeho členov, rozšíriť ich poznatky z histórie (aj literárnej).

      

     PRÁVNICKÝ KRÚŽOK                           Mgr. Renáta Škárová

     Náplňou Právnického krúžku bude rozširovanie právneho povedomia priblížením problematiky rozličných oblastí práva a to v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ. Zavŕšením činnosti krúžku bude účasť našich študentov na simulovanom súdnom pojednávaní na Okresnom súde Košice II.

     ŠKOLSKÝ ČASOPIS                      Mgr. Renáta Škárová

     Školský časopis bude mapovať aktuálne dianie na škole a zároveň dávať priestor tvorivosti našich študentov. Má ambíciu prinášať zaujímavosti, informovať a pobaviť našich študentov a pedagógov.