• Ponuka krúžkov v školskom roku 2019/2020


    PK ŠPANIELSKEHO JAZYKA

    TALLER DE PREPARACIÓN DELE
    Lda. Susana Zurrunero Romero
    Objetivos:
    Preparar a los estudiantes para realizar los exámenes DELE del Instituto Cervantes (niveles B2C1)
    Obtener un certificado reconocido internacionalmente
    Metodología:
    A través de la utilización de materiales auténticos, se desarrollan destrezas orales y escritas que habilitan a los estudiantes para aprobar los exámenes del Instituto Cervantes
    Mejorar las destrezas orales y escritas en español
    A quién se dirige:
    El taller se dirige a cualquier estudiante del Instituto Park Mladeze (sección bilingüe o sección no bilingüe) que quiera obtener el certificado DELE de español como segunda lengua.

    TALLER DE TEATRO EN ESPAÑOL          
    Ldo.Antonio Ginés Blanco Carrillo
    Participa en nuestro taller de teatro y diviértete representando obras que harán mejorar tu capacidad de expresión en lengua española.
    Trabajaremos con habilidades paralingüísticas que potencian tu expresividad en la comunicación: expresión facial, expresión corporal, movimiento en la escena, dicción, recitado
    Desarrollaremos el montaje de una obra para que participaremos en el Festival de Teatro de las Secciones Bilingües de Español.

    DEBATES SOBRE LA ACTUALIDAD SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA DE ESPANA
    Ldo. Eugenio Riego Santos
    Serán debates organizados alrededor de temas de interés, a través de revistas, folletos y visionado de películas.

    ŠKOLSKÝ ČASOPIS V ŠPANIELSKOM JAZYKU
    Mgr. Martina Töröková
    Chceš sa podieľať na tvorbe ďalších vydaní školského časopisu v španielskom jazyku En el foco? Ak rád píšeš, fotíš alebo ťa zaujíma grafika, neváhaj a staň sa členom nášho tímu.

    ŠPANIELČINA 1
    Mgr. Alexandra Bariová
    Španielčina 1 (A1-A2) - precvičovanie a prehlbovanie základných vedomostí zo španielskeho jazyka zamerané na získanie istoty pri komunikácii v bežných situáciách. Krúžok bude zameraný na precvičovanie gramatických javov a konverzačných cvičení.

    ŠPANIELČINA 2
    Mgr. Alexandra Bariová
    Španielčina 2 (B1-B2) - precvičovanie a prehlbovanie vedomostí zo španielskeho jazyka zamerané na získanie istoty pri komunikácii v bežných situáciách. Krúžok bude zameraný na precvičovanie gramatických javov a konverzačných cvičení. Práca s textami a slovnou zásobou.

    AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES. (ŠACH PRE ZAČIATOČNÍKOV)
    Agustín López Murillo
    El ajedrez es un deporte que pedagógicamente puede contribuir a la mejora de cuatro aspectos:

    • Intelectual. De personalidad. Social.De salud.
    • En este taller los estudiantes podrán:
    • Aprender los fundamentos el ajedrez.
    • Participar en torneos locales.
    • Jugar contra computadoras.

    TRADUCCIÓN (PREKLADANIE)
    Agustín López Murillo
    La traducción es una actividad cada vez más práctica y útil en el mundo crecientemente globalizado en el que vivimos. La traducción sensibiliza al estudiante a las diferencias semánticas, sintácticas, de estilo y culturales que existen entre las dos lenguas.
    En este taller el estudiante practicará con traducciones reales entre los idiomas eslovaco y español.

    CINE EN ESPAÑOL (FILMY PO ŠPANIELSKY)
    Agustín López Murillo
    El cine en español tiene un importante lugar dentro de la cinematografía mundial.
    En este taller el estudiante podrá ver y discutir algunas de las películas más importantes del cine en español, lo cual le ayudará a mejorar su nivel de comprensión de la lengua.


    PK HUMANITNÝCH PREDMETOV

    DEBATNÝ KLUB
    Mgr. Eva Lacková
    Formou akademickej debaty proti sebe argumentujúcich tímov na zaujímavé témy zo súčasnej spoločnosti chceme počas jednotlivých stretnutí pod vedením skúsených debatérov vytvoriť priestor na vyjadrenie vlastných názorov, rozvíjať schopnosti formulovať myšlienky a kriticky myslieť. Zároveň chceme naše debatné tímy zapojiť aj do debatnej ligy.

    LITERÁRNE DIALÓGY
    Mgr. Eva Lacková
    Krúžok je určený pre žiakov maturitného ročníka ako doplňujúca príprava na EČ MS SJL, resp. ÚFIČ MS SJL. Počas jednotlivých stretnutí sa budeme venovať interpretácii povinných a odporúčaných diel zo slovenskej a svetovej literatúry, ktoré sú uvedené v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z predmetu slovenský jazyk a literatúra.

    KRÚŽOK ĽUDSKÝCH PRÁV
    Mgr. Jana Fečková
    Krúžok ľudských práv je určený všetkým študentom, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti dodržiavania základných práv človeka a občana. Náplňou krúžku je naučiť sa diskutovať, zaujať svoj postoj k aktuálnym sociálno-spoločenským problémom a rozvíjať kritické myslenie.

    sLOVEnčina
    Mgr. Martina Didnianská
    Krúžok je určený žiakom maturitného ročníka. Cieľom krúžku je prehlbovať, upevňovať a systematizovať poznatky zo slovenského jazyka a literatúry potrebné na ľahšie zvládnutie maturitnej skúšky zo SJL.

    SLOVENČINA V HRSTI
    Mgr. Zuzana Krajcárová
    Ak chcete vedieť viac o slovenskej a svetovej literatúre ako aj o pravidlách spisovnej slovenčiny, navštívte tento krúžok.
    Krúžok je zameraný na prípravu maturantov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry: rozbor diel, ktoré sú v cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku, aplikácia teórie literatúry v praxi, rozvoj čítania s porozumením, rozbor textu z morfologického, syntaktického a lexikálneho hľadiska a nácvik písania maturitného testu i slohových prác podľa jednotlivých jazykových štýlov.

    POTULKY HISTÓRIOU
    Mgr. Darina Tomková
    Cieľom krúžku je v tomto školskom roku rozvíjať historické povedomie jeho členov, rozšíriť ich poznatky z histórie (aj literárnej).

    KVÍZKLUB
    Mgr. Martina Šoltysová
    Cieľom krúžku Kvízklub je rozvíjať v študentoch záujem o umenie a kultúru nielen vo vlastnom regióne, ale aj v celosvetovom meradle. Stretnutia klubu sa budú niesť každý mesiac v duchu iného umeleckého druhu, napr. maliarstva, sochárstva, architektúry, designu, umeleckých remesiel, filmu, fotografie atď.. Samozrejmosťou budú návštevy kultúrnych podujatí, napr. divadelných predstavení, koncertov, večerov autorského čítania, umeleckých výstav.
    Výsledkom činnosti v krúžku bude raz mesačne veľká aktivita – súťažný kvíz z oblasti umenia a kultúry, do ktorého sa môžu zapojiť nielen členovia krúžku, ale aj ostatní žiaci či učitelia školy. Špeciálne vydania kvízu budú súčasťou tradičných akcií školy, napr. DŠK či vianočná rozlúčka. Členovia krúžku budú aktívnymi tvorcami a organizátormi týchto kvízov.

    PRÁVNICKÝ KRÚŽOK
    Mgr. Renáta Škárová
    Náplňou Právnického krúžku bude rozširovanie právneho povedomia priblížením problematiky rozličných oblastí práva a to v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ. Zavŕšením činnosti krúžku bude účasť našich študentov na simulovanom súdnom pojenávaní na Okresnom súde Košice II.

    ŠKOLSKÝ ČASOPIS
    Mgr. Renáta Škárová
    Školský časopis bude mapovať aktuálne dianie na škole a zároveň dávať priestor tvorivosti našich študentov. Má ambíciu prinášať zaujímavosti, informovať a pobaviť našich študentov a pedagógov.


    PK – prírodovedných predmetov

    Javy v prírode a technickej praxi:
    Mgr. Gabriela Čurková
    žiaci hlbšie porozumejú chemickým a fyzikálnym  javom a procesom prebiehajúcim v prírode aj technickej praxi, plánujú a realizujú pozorovania, merania a experimenty pri skúmaní prírodných javov,  spájajú poznatky nadobudnuté štúdiom chémie, fyziky a iných vedných odborov a riešia nastolené problémy z odborného hľadiska, z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
    vybrané obsahové štandardy:
    skleníkový efekt, globálne otepľovanie, ozón, ozónová diera, spaľovanie (dokonalé, nedokonalé), röntgenové žiarenie, využitie v medicíne a priemysle, rádioaktivita, žiarenie alfa, beta, gama, rádioaktivita prostredia, prečerpávacia elektráreň, vykurovanie, tepelné čerpadlo, vedenie, žiarenie a prúdenie tepla

    Fyzikálny krúžok
    RNDr. Zuzana Majerčáková
    pre maturantov z fyziky - činnosť zameraná na prehĺbenie vedomostí a získanie zručností pri riešení fyzikálnych úloh.
    pre všetky ročníky - činnosť zameraná na podporu riešiteľov fyzikálnej olympiády, resp. účastníkov SOČ alebo súťaže 3P

    Záhrada:
    RNDr. Zuzana Majerčáková
    pre všetky ročníky - činnosť zameraná na estetizáciu okolia školy a priestorov  átria školy predovšetkým v zmysle starostlivosti o kvetinovú výsadbu.

    Biologický krúžok – pre maturantov biológie, riešiteľov SOČ alebo biologickej olympiády
    Mgr. Iveta Nemcová
    dôraz sa kladie na logické a kreatívne myslenie a spájanie informácií z rôznych biologických disciplín, čo je trend vo svetových súťažiach
    schopnosť učiť sa efektívne, hľadať motiváciu a zlepšiť si pamäť
    opakovanie učiva  umožňuje lepšie interpretovať poznatky, logicky myslieť a sumarizovať súvislosti poznatkov z biológie
    aplikovať biologické poznatky pri riešení konkrétnych úloh
    uviesť príčiny problémov, vyvodiť závery, navrhnúť riešenia
    získať a spracovať údaje o živej prírode (sformulovať otázku/hypotézu, navrhnúť postup, pozorovať, experimentovať, vyvodiť závery, prezentovať)

    Mladý chemik- chemické pokusy a chémia bežného života
    RNDr. Lenka Šimková
    Krúžok je zameraný pre žiakov, ktorí si chcú overiť teoretické poznatky získané v 1. až 3. ročníku na hodinách chémie.
    Žiaci si postupne zdokonaľujú praktické zručnosti od najjednoduchších pokusov z chémie bežného života, cez pokusy anorganickej chémie spojené s aplikáciou výpočtov pomocou chemických vzorcov, až po zložitejšie pokusy organickej chémie a biochémie.
    Krúžok je predprípravou pre žiakov, ktorí sa priebežne zaujímajú o chémiu, alebo v budúcnosti sa chystajú maturovať z chémie, prípadne sa pripravujú na SOČ alebo olympiádu z chémie.

    KRÚŽOK MLADÝCH PEER AKTIVISTOV
    Mgr. Viera Kišeľáková
    Kto je Peer aktivista? Ten, koho intenzívnejšie zaujíma problematika prevencie pred drogovou závislosťou, problematika obchodovania s ľuďmi, či sociálneho správania. Ten, kto sa snaží podporovať zdravý životný štýl. Ten, kto rád pracuje v tíme a pomáha pri organizovaní napr. Dňa boja proti AIDS na našej škole.
    Kto sa môže stať Peer aktivistom? Akýkoľvek  študent našej školy, ktorému nie je ľahostajná uvedená problematika, kto sa v budúcnosti chce stať možno psychológom, lekárom, policajtom, či chemikom alebo hygienikom.  A tiež ten, kto vie prísť aj s novým nápadom a nebojí sa ho prezentovať.
    Čo môže Peer aktivista získať prácou v krúžku?

    • Nových kamarátov
    • Komunikačné a prezentačné zručnosti
    • Certifikát z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach o absolvovaní programu prevencie (školenie 1 . a 2. stupňa, tzv. peer program)
    • Nové skúsenosti pri organizovaní celoškolských aktivít
    • a mnoho iného ....    

    Francúzsky krúžok
    K. Mako-Martonová
    Zameriava sa na zdokonaľovanie všeobecných jazykových kompetencií vo francúzštine ( počúvanie, čítanie, slovná zásoba, gramatika, písanie, rozprávanie, výslovnosť) zábavnou formou, s využitím výučbových aplikácií a programov a IKT. Je určený pre každého, kto má záujem zlepšiť svoju úroveň francúzštiny (vrátane prípravy na olympiádu)

    Krúžok Success
    Mgr. Miroslav Kočiš
    Zavádza nové formy činnostne zameraných učebných aktivít. Žiaci si formujú pozitívne postoje k zadaným výzvam a úlohám. Hľadajú úspešné spôsoby riešenia rôznych problémov samostatne, tímovo aj s metodickou podporou. Osvojujú si kritické myslenie, správnu komunikáciu, sebareflexiu, digitálne a iné zručnosti potrebné pre osobnostný a vedomostný rozvoj. To všetko v anglickom jazyku.

    RUSKÝ KLUB
    Marina Gribushina
    Ak chcete komunikovať v ruštine, Vedieť viac o ruskej kultúre, zvykoch a tradíciách, Naučiť sa variť jedlá ruskej kuchyne, Dopisovať si so študentami ruských škôl, Zúčastniť sa podujatí Zväzu Rusov na Slovensku, Zaspievať si ruské pesničky – Pridaj sa k nám – nudiť sa nebudeš!

    Príprava na maturitu z anglického jazyka
    Marina Gribushina
    Milí študenti! Počas našich stretnutí precvičíme všetky typy úloh ktoré na vás čakajú počas ústnej skúšky (popis obrázkov, rozprávanie na tému, tvorba simulácie a rolových hier).  Naučíme sa písať rôzne druhy esejí.  Na vašu žiadosť zopakujeme niektoré gramatické témy.

    Spoznaj sám seba/ Life Coaching
    J. Šimonová
    Vieš, ktoré sú tvoje silné a slabé stránky? Sebapoznávanie je silným nástrojom,ktorý ti može poslúžiť k rozvoju tvojej osobnosti. Spoznaj sám seba ti pomože nájsť tvoje osobné kvality aj sposoby ako ich lepšie využívať.

    Travelling on my own
    Mgr. Ivana KREITH KRONOVA
    Nauč sa "bookovať", vyhľadávať, spoznávať, cestovať a "sharuj" tieto informácie a zážitky s ďalšími vášnivými cestovateľmi.
    Komunikačný krúžok vedený v angličtine, ktorý učí rolovými a inými interaktívnymi hrami, ako cestovať po svete na vlastnú päsť; spoznávame kultúru, geografiu,klímu a iné zaujímavosti krajiny, vymieňame si a dopĺňame informácie. Navštívime cestovateľké kino.

    Nie len pre maturantov
    Mgr. Andrea Crawley
    Praktický krúžok pre tých, ktorí sa chystajú maturovať z anglického jazyka. Preberieme si stratégie na úspešné zvládnutie maturitných testov s praktickými ukážkami ( počúvanie, gramatika, čítanie s porozumením )


    PK MIG - TSV

    Aplikovaná ekonómia
    SB
    Študenti získajú po absolvovaní certifikát podľa toho, ktoré moduly z ekonomickej oblasti si vyberú. Najzaujímavejším je blok FIRMA a pre zlepšenie finančnej gramotnosti je odporúčaný modul On-line učebnica ekonómie. Krúžok má na škole niekoľko ročnú históriu.

    Mediálny krúžok
    SB
    Televízny a rozhlasový okruh školy (TOGY, RádioPark) - spracovanie podkladov pre školský televízny okruh, fotodokumentácia, príprava multimediálnych reportáži, práca so zvukom

    Fauna a Flóra na GPM
    SB
    Krúžok bude určený študentom, ktorým učaroval svet rastlín a zvierat. Budeme sa venovať pestovaniu rastlín (kvetov, byliniek) a chovu rybičiek, predovšetkým v školských akváriach.

    Robotika
    VA
    Študenti sa učia základy v programovacom jazyku Python a programovanie počítača Rasberry.

    Športové krúžky GPM
    OC, KN, W

    • volejbalový
    • florbalový
    • futbalový
    • atletický
    • stolnotenisový
    • tenisový
    • bedmintonový
    • basketbalový
    • hádzanársky
    • plavecký
    • fitness-posilňovanie
    • bežecký

    Oddiel prvej pomoci
    OC
    Študenti získajú vedomosti a zručnosti potrebné pri poskytovaní 1.predlekárskej pomoci v ohrození života a zdravia. Zároveň sa oddiel bude pripravovať na súťaž SŠ.

    Chemický krúžok pre maturantov
    TM
    Hodiny sú určené pre žiakov maturitných ročníkov na zopakovanie učiva, prehĺbenie vedomosti a zručnosti a utriedenie poznatkov. Cieľom činnosti v krúžku je interaktívnym výkladom, debatami o problematike pripraviť maturanta na úspešné zvládnutie MS.

    Matematika PP
    LE
    Krúžok zameraný na riešenie úloh k zvládnutiu matematickej olympiády kategórie B a C

    Matematika v Testoch
    MG
    Krúžok bude zameraný na prípravu žiakov maturitných ročníkov na EČ MS a dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

    Matematika bez stresu
    TA
    Študenti si budú môcť utriediť poznatky získané na hodinách, precvičiť typové úlohy s ktorými majú problémy a riešením úloh upevniť získané vedomosti. Cieľom činnosti krúžku je pochopiť, že matematiky sa netreba báť, ale len počítať, počítať a počítať.


    Aktualizované 1. 9. 2019