• Ponuka krúžkov 2018/2019


     1. Aplikovaná ekonómia - Ing.Sakal Albín
     2. Biologický krúžok pre maturantov - Mgr. Iveta Nemcová
     3. DEBATNÝ KLUB - Mgr.Eva Lacková
     4. Filmový krúžok - Mgr. Dana Lazárová
     5. Fyzikálny krúžok - RNDr. Zuzana Majerčáková
     6. Chémia prostredníctvom myšlienkových máp - RNDr. Lenka Šimková
     7. Chemický krúžok pre maturantov - Mgr. Zuzana TOMEČKOVÁ
     8. Krúžok ANJ - "Be Better" - PhDr. Saulichová Jana
     9. KRÚŽOK MLADÝCH PEER AKTIVISTOV - Mgr. Viera Kišeľáková
     10. KRÚŽOK RUSKÝ KLUB - Marina Gribushina
     11. KVÍZKLUB - Mgr. Martina Šoltysová
     12. LITERÁRNE DIALÓGY - Mgr. Eva Lacková
     13. Matematika PP (prijímacie pohovory) - Mgr. Anna PARNAYOVÁ
     14. Mediálny krúžok - TOGY - Ing. Sakal Albín
     15. PRÁVNICKÝ KRÚŽOK - Mgr. Renáta Škárová
     16. Preklad a tlmočenie z/do španielskeho jazyka - Mgr. Katarína Mako-Martonová
     17. Príprava na skúšku FCE - Marina Gribushina
     18. Programovanie, robotika - Ing. Vacková Magdaléna
     19. SLOVENČINA V HRSTI - Mgr. Zuzana Krajcárová
     20. SLOVENČINA V KOCKE - Mgr. Darina Tomková
     21. SPOZNÁVAME PAMIATKY KOŠÍC - Mgr. Jana Fečková
     22. ŠKOLSKÝ ČASOPIS - Mgr. Renáta Škárová
     23. Športový krúžok - Mgr. Knap Róbert
     24. Športový krúžok - Mgr.Oceľáková Eliška
     25. Športový krúžok - Mgr.Wiener Jaroslav
     26. Taller de preparación DELE - Susana
     27. Záhrada - RNDr. Zuzana Majerčáková

      


     DEBATNÝ KLUB

     Mgr.Eva Lacková
     Formou akademickej debaty proti sebe argumentujúcich tímov na zaujímavé témy zo súčasnej spoločnosti chceme počas jednotlivých stretnutí pod vedením skúsených debatérov vytvoriť priestor na vyjadrenie vlastných názorov, rozvíjať schopnosti formulovať myšlienky a kriticky myslieť. Zároveň chceme naše debatné tímy zapojiť aj do debatnej ligy.

     LITERÁRNE DIALÓGY

     Mgr. Eva Lacková
     Krúžok je určený pre žiakov maturitného ročníka ako doplňujúca príprava na EČ MS SJL, resp. ÚFIČ MS SJL. Počas jednotlivých stretnutí sa budeme venovať interpretácii povinných a odporúčaných diel zo slovenskej a svetovej literatúry, ktoré sú uvedené v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov z predmetu slovenský jazyk a literatúra.

     SPOZNÁVAME PAMIATKY KOŠÍC

     Mgr. Jana Fečková
     Krúžok Spoznávame pamiatky Košíc je určený všetkým študentom, ktorí sa zaujímajú o regionálne dejiny a chcú bližšie spoznať jednotlivé kultúrne pamiatky regiónu.  Náplňou krúžku je vybrať si pamiatky, historické miesta v Košiciach, prostredníctvom prezentácií priblížiť si ich históriu a zároveň aj jednotlivé miesta osobne navštíviť.  

     SLOVENČINA V HRSTI

     Mgr. Zuzana Krajcárová
     Ak chcete vedieť viac o slovenskej a svetovej literatúre ako aj o pravidlách spisovnej slovenčiny, navštívte tento krúžok.
     Krúžok je zameraný na prípravu maturantov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry: rozbor diel, ktoré sú v cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku, aplikácia teórie literatúry v praxi, rozvoj čítania s porozumením, rozbor textu z morfologického, syntaktického a lexikálneho hľadiska a nácvik písania maturitného testu i slohových prác podľa jednotlivých jazykových štýlov. Návrat na zoznam

     SLOVENČINA V KOCKE

     Mgr. Darina Tomková
     Krúžok je určený žiakom 4. ročníka. Cieľom našej činnosti v krúžku je zopakovať, upevniť si a utriediť znalosti zo slovenského jazyka a literatúry v zmysle cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z tohto predmetu a pripraviť sa tak na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky – jej písomnej aj ústnej časti.

     KVÍZKLUB

     Mgr. Martina Šoltysová
     Cieľom krúžku Kvízklub je rozvíjať v študentoch záujem o umenie a kultúru nielen vo vlastnom regióne, ale aj v celosvetovom meradle. Stretnutia klubu sa budú niesť každý mesiac v duchu iného umeleckého druhu, napr. maliarstva, sochárstva, architektúry, designu, umeleckých remesiel, filmu, fotografie atď.. Samozrejmosťou budú návštevy kultúrnych podujatí, napr. divadelných predstavení, koncertov, večerov autorského čítania, umeleckých výstav.
     Výsledkom činnosti v krúžku bude raz mesačne veľká aktivita – súťažný kvíz z oblasti umenia a kultúry, do ktorého sa môžu zapojiť nielen členovia krúžku, ale aj ostatní žiaci či učitelia školy. Špeciálne vydania kvízu budú súčasťou tradičných akcií školy, napr. DŠK či vianočná rozlúčka. Členovia krúžku budú aktívnymi tvorcami a organizátormi týchto kvízov.


     PRÁVNICKÝ KRÚŽOK

     Mgr. Renáta Škárová
     Náplňou Právnického krúžku bude rozširovanie právneho povedomia priblížením problematiky rozličných oblastí práva a to v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ. Zavŕšením činnosti krúžku bude účasť našich študentov na simulovanom súdnom pojenávaní na Okresnom súde Košice II. Návrat na zoznam

     ŠKOLSKÝ ČASOPIS

     Mgr. Renáta Škárová
     Školský časopis bude mapovať aktuálne dianie na škole a zároveň dávať priestor tvorivosti našich študentov. Má ambíciu prinášať zaujímavosti, informovať a pobaviť našich študentov a pedagógov.

     Fyzikálny krúžok:

     RNDr. Zuzana Majerčáková
     -pre maturantov z fyziky - činnosť zameraná na prehĺbenie vedomostí a získanie zručností pri riešení fyzikálnych úloh.
     -pre všetky ročníky - činnosť zameraná na podporu riešiteľov fyzikálnej olympiády, resp. účastníkov SOČ alebo súťaže 3P


     Záhrada

     RNDr. Zuzana Majerčáková
     -pre všetky ročníky - činnosť zameraná na estetizáciu okolia školy a priestorov  átria školy predovšetkým v zmysle starostlivosti o kvetinovú výsadbu.


     Biologický krúžok pre maturantov

     Mgr. Iveta Nemcová

     -Rozšírené hodiny v rámci krúžkovej činnosti umožňujú dopĺňať si učivo bez samoštúdia, metódou problémového vyučovania
     -Učiť sa efektívne, hľadať motiváciu a chuť učiť sa, zlepšiť si pamäť
     -Opakovanie učiva  umožňuje žiakom lepšie interpretovať poznatky, logicky myslieť a sumarizovať súvislosti poznatkov z biológie.
     -Hodiny sú spestrené prezentáciami s bohatým obrazovým materiálom a videom.
     -Krúžok je zameraný aj na konzultácie pre riešiteľov SOČ Návrat na zoznam


     Chémia prostredníctvom myšlienkových máp

     RNDr. Lenka Šimková
     -Chceš chémii lepšie rozumieť a popri tom si zväčšiť mozgovú kapacitu?
     -Chceš si zlepšiť známku z chémie?
     -Alebo ti nestačí lepšia známka z chémie a chceš sa dostať na medicínu...
     - Krúžok je zameraný pre každého študenta, ktorý nie je spokojný s doterajšími výsledkami, pretože má pocit, že kvalita a kvantita vedomostí nezodpovedá času strávenému  pri učení sa.
     - Myšlienkové mapy sú veľmi efektívnym spôsobom učenia sa prostredníctvom ktorého sa za veľmi krátky čas naučíte čokoľvek budete chcieť, pochopíte nové pojmy ale aj  zložité procesy v chémii, naučíte sa myslieť a  získané informácie si dlhodobo zapamätáte. Tento spôsob učenia sa môžete použiť aj v iných predmetoch ale aj v bežnom živote.


     Príprava na skúšku FCE

     Vedúca krúžku : Marina Gribushina, kab. 262.

     Ćo je FCE? - FCE je skutočný medzinárodný certifikát, uznávaný tisíckami zamestnávateľov  ako kvalifikácia v angličtine na mierne pokročilej úrovni  (B2),  akceptuje ho mnoho vzdelávacích inštitúcií pre študijné účely.
     Počas našich stretnutí budeme precvičovať všetky schopnosti ktorí  od používateľov s úrovňou B2 sa očakáva:

     • schopnosť porozumieť podstate zložitých písomných úryvkov,
     • schopnosť udržiavať konverzáciu o rôznorodých témach, vyjadriť svoj názor a argumentovať,
     • schopnosť písať jasne a podrobne, vyjadriť svoj názor a vysvetliť výhody a nevýhody rozličných stanovísk,
     • schopnosť porozumieť vypočutému textu, odpovedať na otázky.

     Počas prípravy na skúšku FCE si osvojíte všetky hore uvedené jazykové zručnosti.


     KRÚŽOK RUSKÝ KLUB

     Marina Gribushina, kab. ANJ č. 262
     Milí študenti, ak chcete:

     • Komunikovať v ruštine,
     • Vedieť viac o ruskej kúlture, zvykoch a tradíciach,
     • Naučiť sa varit jedlá ruskej kuchyne,
     • Dopisovať si so študentami ruských škôl,
     • Zúčastniť sa podujatí Zväzu Rusov na Slovensku,
     • Zaspievať si ruské pesničky

     Pridaj sa k nám – nudiť sa nebudeš! Návrat na zoznam


     Krúžok ANJ - "Be Better"

     PhDr. Saulichová Jana
     Zameranie a náplň krúžku - Krúžok sa bude zameriavať na konverzáciu a precvičovanie si zložitejších gramatických javov na základe čítania článkov a pozerania filmov v ANJ.

     KRÚŽOK MLADÝCH PEER AKTIVISTOV

     Vedúca krúžku Mgr. Viera Kišeľáková

     Kto je Peer aktivista?

     Ten, koho intenzívnejšie zaujíma problematika prevencie pred drogovou závislosťou, problematika obchodovania s ľuďmi, či sociálneho správania. Ten, kto sa snaží podporovať zdravý životný štýl. Ten, kto rád pracuje v tíme a pomáha pri organizovaní napr. Dňa boja proti AIDS na našej škole.

     Kto sa môže stať Peer aktivistom?

     Akýkoľvek  študent našej školy, ktorému nie je ľahostajná uvedená problematika, kto sa v budúcnosti chce stať možno psychológom, lekárom, policajtom, či chemikom alebo hygienikom.  A tiež ten, kto vie prísť aj s novým nápadom a nebojí sa ho prezentovať.

     Čo môže Peer aktivista získať prácou v krúžku?

     1. Nových kamarátov
     2. Komunikačné a prezentačné zručnosti
     3. Certifikát z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach o absolvovaní programu prevencie (školenie 1 . a 2. stupňa, tzv. peer program)
     4. Nové skúsenosti pri organizovaní celoškolských aktivít

     a mnoho iného ....    

     BLIŽŠIE INFORMÁCIE u Mgr. Kišeľákovej, kabinet č. 262. Návrat na zoznam


     Preklad a tlmočenie z/do španielskeho jazyka

     Mgr. Katarína Mako-Martonová
     Krúžok prepája dve aktivity – konzekutívne tlmočenie (do španielskeho jazyka) a audiovizuálny preklad (zo španielskeho jazyka).
     Ako ti pomôže konzekutívne tlmočenie?
     • vďaka technikám konzekutívneho tlmočenia si zlepšíš vyjadrovacie schopnosti v španielčine,
     • zbavíš sa strachu z rozprávania v cudzom jazyku,
     • tlmočením prejavov na rôzne témy zlepšíš svoje vedomosti aj z iných predmetov,
     • zväčšíš rozsah svojej aktívnej slovnej zásoby.
     Čo sa naučíš v rámci audiovizuálneho prekladu?
     • vytvoriť adekvátny preklad španielskeho textu,
     • pracovať so základnými titulkovacími softvérmi,
     • zhotoviť kvalitné slovenské titulky k filmom, seriálom a videám v španielčine.

     Filmový krúžok

     Mgr. Dana Lazárová

     História a teória filmu, premietanie, diskusie na vybrané témy, tvorba projektov (vhodný nie len pre maturantov z dejín umenia).


     Taller de preparación DELE

     Susana

     Objetivos:

     • Preparar a los estudiantes para realizar los exámenes DELE del Instituto Cervantes (niveles B2C1)
     • Obtener un certificado reconocido internacionalmente

     Metodología:

     • A través de la utilización de materiales auténticos, se desarrollan destrezas orales y escritas que habilitan a los estudiantes para aprobar los exámenes del Instituto Cervantes
     • Mejorar las destrezas orales y escritas en español

     A quién se dirige:

     El taller se dirige a cualquier estudiante del Instituto Park Mladeze (sección bilingüe o sección no bilingüe) que quiera obtener el certificado DELE de español como segunda lengua.

     Temporalización: 1 h y media semanales durante todo el curso o hasta que el alumno se presente al examen correspondiente Návrat na zoznam


     Aplikovaná ekonómia

     Ing.Sakal Albín
     Spoznajte podnikanie v rámci programu, ktorý Vám umožní založiť firmu. Získajte prístup k on-line učebnici ekonomie a podnikania. Všetci, ktorí úspešne zvládnu výstupný test môžu získať certifikát z učebnice a aktívni  členovia firmy môžu získať certifiát za prácu v JA FIRMA.


     Chemický krúžok pre maturantov

     Mgr. Zuzana TOMEČKOVÁ
     Krúžok je určený pre žiakov maturitných ročníkov na zopakovanie učiva, prehĺbenie vedomosti a zručnosti a utriedenie poznatkov. Cieľom činnosti v krúžku je interaktívnym výkladom, debatami o problematike pripraviť maturanta na úspešné zvládnutie MS.


     Programovanie, robotika

     Ing. Vacková Magdaléna
     Krúžok je určený dievčatám a chlapcom, ktorí sa zaujímajú o výpočtovú techniku. Programovanie v jazyku Python. Oživte robotické stavebnice. Naprogramujte ich, aby vykonávali činnosti, ktoré od nich požadujete. Budete pracovať s počítačom, ktorý zaberá na stole iba toľko miesta ako banková karta  (Rasberry).


     Matematika PP (prijímacie pohovory)

     Mgr. Anna PARNAYOVÁ
     Krúžok je zameraný na riešenie úloh na prijímacie skúšky na VŠ. Návrat na zoznam


     Športový krúžok

     Mgr. Knap Róbert
     Volejbalový, florbalový, futbalový, atletický, stolnotenisový, tenisový, bedmintonový, basketbalový, hádzanársky, plavecký, fitness-posilňovanie, bežecký - podľa záujmu žiakov


     Športový krúžok

     Mgr.Wiener Jaroslav
     Volejbalový, florbalový, futbalový, atletický, stolnotenisový, tenisový, bedmintonový, basketbalový, hádzanársky, plavecký, fitness-posilňovanie, bežecký - podľa záujmu žiakov


     Športový krúžok

     Mgr.Oceľáková Eliška
     Volejbalový, florbalový, futbalový, atletický, stolnotenisový, tenisový, bedmintonový, basketbalový, hádzanársky, plavecký, fitness-posilňovanie, bežecký - podľa záujmu žiakov


     Mediálny krúžok - TOGY

     Ing. Sakal Albín
     Krúžok sa venuje príprave vysielaní v rámci školského televízneho okruhu. Je vhodný, pre žiakov z ľuboboľného ročníka. Základné znalosti práce s PowerPoint-om sú vhodné. Návrat na zoznam


     Aktualizované 18. 9. 2018