• Virtualita vo výučbe

    • Otvorená škola - Virtualita vo výučbe

      

     Svetu začínajú dominovať Informačné a komunikačné technológie t. j. technológie, ktoré súvisia so zberom, zaznamenávaním, spracovaním a výmenou informácií.  Stotožnili sme sa s prioritou: „Prispôsobovanie obsahu a procesu výchovy a vzdelávania potrebám učiacej sa, informačnej spoločnosti.“

     Naše gymnázium sa projektom „Virtualita vo výučbe“ stalo úspešným vo výzve Ministerstva školstva SR na rozvojové projekty „OTVORENÁ ŠKOLA 2009“,  ktorých tematickým okruhom je inovácia vyučovania s podporou informačno - komunikačných technológií.

     Projekt „Virtualita vo výučbe“ podporili Ministerstvo školstva SR, Gymnázium Park mládeže 5 v Košiciach, AURaP pri Gymnáziu Park mládeže 5 a tiež rodičia žiakov nášho gymnázia a naše gymnázium ho realizovalo v septembri-decembri 2009.

     Prostredníctvom tohto projektu sme napr. školu dovybavili prostriedkami IKT, zaviedli sme elektronickú žiacku knižku, zorganizovali sme rôzne aktivity pre učiteľov i žiakov školy. Učitelia prírodovedných predmetov pripravili a zrealizovali so svojimi žiakmi aktivity netradičnými a inovatívnymi formami, ktorých výstupy sú využiteľné vo vyučovacom procese, ale i mimo neho.

      

     .

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo