• V školskom roku 2023/2024 otvárame:


    Brozura_GPMKE_update.pdf


    1. Bilingválne slovensko-španielske štúdium (5-ročné štúdium)

    • Prihlásiť sa môžu žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ,
    • Od uchádzačov znalosť španielskeho jazyka nevyžadujeme, takmer všetci sú úplní začiatočníci.
    • Prvý ročník štúdia sa dá nazvať aj jazykovou prípravou, pretože týždenná hodinová dotácia španielčiny je 20 hodín.
    • Cudzí jazyk: v 2. ročníku si žiak volí ďalší cudzí jazyk z ponuky: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk.
    • Bilingválne predmety: od 2. ročníka sa vybrané predmety učia dvojjazyčne.
    • Ukončovanie štúdia: v 4. ročníku žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry. Tento predmet sa v 5. ročníku už nevyučuje.
    • V 5. ročníku žiaci maturujú zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry a z 2 voliteľných predmetov, pričom aspoň z jedného v španielčine.
    • Po ukončení štúdia dostanú žiaci maturitné vysvedčenie v slovenskom a španielskom jazyku, titul "bachiller", španielsky certifikát, platný na španielskych univerzitách i v Európskej únii a vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zo španielskeho jazyka na úrovni C1.

    2. Bilingválne slovensko-anglické štúdium (5-ročné štúdium)

    • Prihlásiť sa môžu žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ,
    • Prvý ročník štúdia: výrazne posilnená týždenná dotácia hodín anglického jazyka
    • Cudzí jazyk: v 2. ročníku si žiak volí ďalší cudzí jazyk z ponuky: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk.
    • Bilingválne predmety: od 2. ročníka sa vybrané predmety učia dvojjazyčne.
    • Ukončovanie štúdia: v 4. ročníku žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry. Tento predmet sa v 5. ročníku už nevyučuje.
    • V 5. ročníku žiaci maturujú z anglického jazyka a z 2 voliteľných predmetov.
    • Po ukončení štúdia dostanú žiaci maturitné vysvedčenie v slovenskom aj anglickom jazyku, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka na úrovni C1, prípadne iné certifikované skúšky z anglického jazyka (napr. Cambridge ...)


    3. Klasické štúdium (4-ročné štúdium)

    • V porovnaní so Štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá máme posilnenú výučbu cudzích jazykov, matematiky, informatiky, občianskej náuky.
    • Žiaci sa učia 2 cudzie jazyky. Prvý cudzí jazyk je anglický jazyk. Druhý cudzí jazyk si vyberajú z ponuky: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk.
    • V 1., 2. a 3. ročníku sa učia všetci žiaci to isté. Ale v 4. ročníku majú k dispozícii voliteľné predmety, ktoré sú pre ich ďalšiu profiláciu najdôležitejšie.
    • Pre výučbu voliteľných predmetov neexistujú triedy, ale skupiny študentov s rovnakými záujmami.
    • Voľba predmetov v 4. ročníku umožňuje žiakom kvalitnú prípravu na maturitné skúšky, na ďalšie štúdium a pre potreby praxe.

    4. Štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka (4-ročné štúdium)

    • V týchto študijných odboroch je v porovnaní so Štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá výrazne posilnená výučba anglického jazyka.

    • Ďalšiu profiláciu žiakov umožňuje výber voliteľných predmetov podľa ich záujmu a potrieb.

    • Súčasne môže žiak získať vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka.