• O predmetoch

    •  


                  Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a ich začleňovaniu do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote v demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia.

                 Občianska náuka sa vyučuje v triedach klasického gymnázia v prvom až štvrtom ročníku, v triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka od druhého ročníka a v bilingválnych triedach vo štvrtom a piatom ročníku. V jednotlivých ročníkoch žiaci preherajú nasledovné učivo:


     Ročník

     Tematický celok

     Prvý



     1. Človek ako jednotlivec

     2. Človek a spoločnosť

     3. Základné ekonomické problémy a ich riešenie

     Druhý

     1. Občan a štát

     2. Občan a právo

     Tretí


     1. Filozofia a jej atribúty

     2. Dejinno-filozofický exkurz

     3. Religionistika


     Štvrtý

     1. Základné ekonomické problémy a ich riešenie

     2 Trhový mechanizmus

     3. Trh práce

     4. Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomický dopad

     5. Svet práce

     6.Úloha peňazí a finančných inštitúcií


     Predmet vyučujú:

                 Mgr. Zlata Hužvárová

                 Mgr. Jana Fečková


     Na vyučovacích hodinách využívame:

     • metódy aktívneho učenia (dialóg, diskusia, projekt...)
     • zážitkové metódy (exkurzia, hranie rolí...)
     • prácu s prameňmi (Ústava SR, filozofické texty...)
     • explikačné metódy

     Súčasťou predmetu občianska náuka sú každoročné exkurzie do Múzea židovskej kultúry v Prešove a na súdne pojednávania na okresnom súde v Košiciach.

     V rámci predmetu občianska náuka sa žiaci zapájajú do riešenia olympiády ľudských práv, do rôznych súťaží napr. Mladý Európan, či do súťaží v písaní esejí.

     Po vyučovaní žiaci pracujú aj vo filozofickom krúžku a krúžku ľudských práv.