• Informatika


    • Učitelia informatiky:

     1. Mgr. Viola Pastrnáková
     2. Ing. Albín Sakal
     3. Ing. Magdaléna Vacková
       

     Kabinet informatiky: 209


     S predmetom Informatika sa stretnete na našej škole v závislosti od Vašej voľby typu štúdiu.

      

          Klasické štúdium ma informatiku v prvom ročníku 2 hod/ týždenne. Ak študujete v bilingválnej sekcií prvé stretnutie je v druhom ročníku. Pre začiatočníkov je pripravený úvod do spracovania informácií, základné pojmy z technického a programového vybavenia, úvod do algoritmizácie, ale aj zopakovanie práce pri spracovaní textu, obrázkov a tabuliek na počítači.

      

          V druhom ročníku klasickej sekcie informatika pokračuje textový editorom, tabuľkovým editorom, základom spracovania multimediálnych ifnformácii.

      

          Tretí ročník klasickej sekcie absolvuje týždenne hodinu informatiky s témami týkajúcimi sa predovšetkým ďalších možností rozvoja.

      

          Študenti, ktorí sa rozhodnú maturovať z informatiky si v končiacom ročníku IV. alebo V. ročníku vyberajú seminár z informatiky a súčasne majú možnosť absolvovať predmet programovanie – obe v celkovom rozsahu 6 hodín.

      

          Predmet Informatika rozširuje a prehlbuje žiacke vedomosti z predchádzajúceho stupňa vzdelávania. Rozvíja logické a algoritmické myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať, syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Buduje informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej spoločnosti s rešpektovaním

     právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

      

     Cieľom vyučovania informatiky je, aby žiaci:

     •  si rozvíjali schopnosť logického a algoritmického myslenia,
     •  si rozvíjali schopnosti kooperácie a komunikácie,
     •  nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,
     •  sa naučili základné pojmy a postupy informatiky,
     •  sa naučili efektívne používať prostriedky informatiky,
     •  si budovali informatickú kultúru,
     •  rešpektovali právne a etické zásady používania informačných technológií a produktov.
       

          Pochopenie základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. Vzdelávací obsah informatiky v ŠVP je rozdelený na päť tematických okruhov:

     1. Informácie okolo nás,
     2. Komunikácia prostredníctvom IKT
     3. Postup, riešenie problémov, algoritmické myslenie,
     4. Princípy fungovania IKT,
     5. Informačná spoločnosť.

      

          Informatické vzdelávanie na gymnáziu rozširuje učivo základnej školy a zároveň buduje základy informatiky ako vednej disciplíny. Výber poznatkov je vymedzený tak, aby sa žiaci oboznámili so základnými pojmami, postupmi a prostriedkami informatiky ako vedy pretransformovanými do didaktického systému. Buduje sa u žiakov informatická kultúra, t. j. vychovávajú sa k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním

     právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.


     Prečo sa prihlásiť na maturitu z informatiky?

     Nájsť si zamestnanie v oblasti informačných technológií je v súčasnosti ľahšie ako v ktorejkoľvek inej oblasti. O tom by sme sa mohli presvedčiť aj na základe požiadaviek zamestnávateľov  na trhu práce.  Absolventi, ktorí sa preukážu znalosťami informatiky majú lepšie možnosti uplatnenia v kombinácií so znalosťami cudzích jazykov.

     K štúdiu informatiky je vhodným predpokladom maturita z informatiky. Požiadavky na študenta informatiky sú dané a nájdete ich v rámci cieľových požiadaviek na stránke STATPEDU

     Základne informácie o Maturite na stránke www.nucem.sk

     Ak ste teda rozhodnutý, študovať nenechajte sa ničím rušiť a začnime predovšetkým zberom materiálov.  Okrem dostupných kníh sú k dispozícií aj internetové stránky.


     Odkazy na stránky s Informatikou:

      

     Programovanie

     Učebnice

     Námety a prípravy

     Súťaže


     Možnosti štúdia Informatiky na VŠ


      

     Aktualizované 23. 5. 2019