• Informácia o vypĺňaní, overovaní a potvrdzovaní prihlášok na VŠ

     

    Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené správne, to znamená, v súlade s týmito pokynmi:

    • vyplniť veľkým tlačeným písmom, aj priemery za jednotlivé ročníky

    • uviesť presný názov vysokej školy, fakulty, študijný program, formu a metódu štúdia

    • zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, študijných programov /počet prihlášok na jednu fakultu/

    • uviesť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať ako odbor

    • rok maturitnej skúšky: 2020

       názov školy:  Gymnázium

    • adresa našej školy: Park mládeže 5, 040 01 Košice

    • IČO /kód strednej školy/: 035 531 754  

    • študijný odbor: gymnázium alebo bilingválne gymnázium

    • kód študijného odboru: 7902 J       triedy IV. A, IV.B, IV.C,

                                                  7902 J 74  triedy V.SA, V.SB

    • stupeň dosiahnutého vzdelanie: 5

    • koncoročné známky z 1. - 3. ročníka alebo 1. – 4. ročníka vypísať v takom poradí, ako na vysvedčení

    • vo štvrtom ročníku vyplniť 1. polrok iba vtedy, ak to žiada fakulta VŠ

    • vyčiarknuť políčka, ktoré nevypisujete

    • údaje o MS - prihlásené predmety + úroveň /neparafovať/

    potvrdenie o správnosti údajov - vyplní triedny profesor /do kolónky „Potvrdí škola“ vpisuje: Údaje súhlasia, dátum, podpis, pečiatka/ - na prihláške podľa katalógu skontrolujte osobné údaje, známky a priemery známok

           • lekárske potvrdenie - len ak ho vyžaduje škola

    • nezabudnúť priložiť životopis a vlepiť potvrdenie o zaplatení

    • potvrdenie o úspechoch na olympiádach, súťažiach na extra prílohe

    • nezabudnúť na podpis a dátum na str.3

    • údaje neprepisovať, nezatierať, nepoužívať bielidlo

    • môžete vyplniť aj elektronickú prihlášku, ktorú si potom vytlačíte, dáte potvrdiť a zašlete na školu

     

    V prípade otázok kontaktujte výchovnú poradkyňu – Mgr. Martina Didnianská, kabinet č. 153

     


     

    Aktualizované 14. 1. 2020