• Študentom GPM

    • Zobrazte si po prihlásení, stránku s informáciami o SOČ pre študentov GPM.


     Koordinátorom SOČ na našom gymnáziu je:

     Mgr. Martina Šoltysová, č. dverí 201, martina.soltys@gmail.com

     Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Veková hranica riešiteľa SOČ je od 15 do 21 rokov. Príprave na súťaž SOČ sa žiaci venujú v čase vyučovacieho procesu aj mimohttp://www.darca.sk/authake/user/login vyučovania, vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu SOČ môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve za pomoci školiteľa alebo konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú na titulnom liste písomnej časti práce. 

     Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce na súťažných prehliadkach SOČ. Výsledky práce SOČ sú predkladané k odbornému posúdeniu v písomnej forme. Súťažné prehliadky SOČ sú v Slovenskej republike viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v 1. polroku príslušného kalendárneho roka.

     Vyhlasovateľom súťaže SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborným gestorom SOČ je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý metodicky, organizačne, technicky riadi a usmerňuje činnosti spojené so súťažou od školských kôl až po celoštátne kolo.

     Účasť žiakov na súťaži je dobrovoľná. Žiaci sa môžu zúčastniť SOČ v ktoromkoľvek z vyhlásených odborov na základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou, ktorá sa zaoberá riešením prírodovedných, technických, spoločenských a iných problémov v rôznych vedných oblastiach. Problematika a výber témy, ktorú sa žiaci rozhodli riešiť je individuálna. Žiaci si môžu zvoliť tému z ponúkaných tém v školskom kole alebo po dohode so školiteľom si môže žiak zvoliť vlastnú tému podľa jeho záľub a záujmov.

      

     Do súťažného kola SOČ sa môže prihlásiť jednotlivec alebo kolektív. Vzhľadom na rozsah práce SOČ (z čoho vyplýva aj rozsah riešenej problematiky) je odporúčané zloženie autorského kolektívu jeden autor a maximálne dvaja spoluautori.

     SOČ je súťaž postupová. Súťažiaci žiak – jednotlivec alebo kolektív sa musí zúčastniť súťaže v danom kole osobne, v deň konania súťaže a na mieste, v ktorom sa realizuje príslušné súťažné kolo.

      

     Ciele SOČ

     1. Prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl.

     2. Rozvíja tvorivé a kritické myslenie žiakov, rozširuje a upevňuje ich odbornoteoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti, zručnosti a návyky, vytvára trvalý vzťah k príslušnému študijnému a učebnému odboru.

     3. Vedie žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie.

     4. Nabáda stredoškolákov nadväzovať a rozvíjať spoluprácu s odbornými vedeckými a výskumnými pracoviskami, pracoviskami v akademickej, podnikateľskej i komerčnej sfére.

     5. Vytvára pre školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách.

     6. Využíva poznatky získané na prehliadkach SOČ pre skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu.

     7. Prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.

     8. Vytvára podmienky na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach, prehliadkach, sympóziách, workshopoch a pod.

      

     Kritériá práce SOČ

     Do školského kola SOČ sa môže prihlásiť jednotlivec alebo kolektív s prácou, ktorá je:

     • Spracovaná písomne v štátnom jazyku (§ 4 a § 5 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku č. 270/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov).

     • Riešením problému alebo úlohy.

     • Návrhom technického zariadenia, návrhom výrobku, funkčného modelu a pod., spracovaného aj písomne.

     • Návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, spracovanej aj písomne.

     Detailnejšie informácie nájdete v Metodickej príručke v prílohe.


     Aktualizované 27. 8. 2019