•    
      

     Činnosť PK v školskom roku 2019/2020

     PK cudzích jazykov v šk. roku 2019/2020 ponúka bohatý výber súťaží, exkurzií, výletov, krúžkov a iných aktivít. Talentovaní študenti sa môžu zúčastniť tradičných súťaží "Juvenes Translatores", "English Essay Competition", "Shakespeare's Memorial" a olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Študenti si môžu overiť a rozšíriť ich jazykové znalosti aj počas jazykovo-poznávacieho pobytu v zahraničí v júni 2020.

      

     Minuloročné úspechy našich študentov

     Percentil školy v EČ MS 2019 z anglického jazyka na úrovni B2 bol 74,9.

     Do medzinárodnej súťaže Angličtinár roka sme sa zapojili po piatykrát. V rámci kraja sme získali 1. miesto a v rámci Slovenska sme získali pekné 4. miesto. Víťazka školy Eszter Natália Prekopová z V.SB obsadila 44. miesto vo svete a škola sa celosvetovo znova umiestnila na 37. mieste.

     V krajskom a celoslovenskom kole súťaže Shakespeare’s Memorial obsadila Bibiána Kudláčová z III.C 1. miesto.

     V obvodnom kole anglickej olympiády získala Eszter Natália Prekopová z V.SB 3. miesto.

     Štyria študenti zo IV.A triedy – Hudáková V., Horňáková V., Repovský M. a Bertová S. – získali certifikát na úrovni C1 za úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky CAE v decembri 2018.

     Na konci mája 2019 sme druhýkrát úspešne absolvovali tzv. úrovňové skúšky z anglického jazyka v bilingválnej triede 1.AA. Všetkým študentom bol udelený certifikát vo forme Európskeho jazykového portfólia za úspešné zvládnutie skúšok na úrovni B1.

     Výsledky krajského kola v prednese ruskej poézie a prózy pod názvom Ruské slovo:

     • Lucia Takáčová z III.A – 2. miesto (próza)
     • Daniel Kuchár z III.C  – 2. miesto (poézia)
     • Angelika Sofia Selepková z II.C – 1. miesto v krajskom a aj celoslovenskom kole (spev)

      

     Súťaže a iné aktivity

     • zážitkové aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, september 2019
     • súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial, október 2019
     • kultúrno-poznávacia exkurzia Po stopách spišských Nemcov, október 2019
     • Halloween Tea Party, október 2019
     • Thanksgiving Day, november 2019
     • súťaž mladých prekladateľov Juvenes Translatores, november 2019
     • súťaž v písaní esejí English Essay Competition, november 2019
     • celoeurópska súťaž Angličtinár roka, november 2019
     • školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, december 2019
     • Deň boja proti AIDS, december 2019
     • Valentínska pošta, február 2020
     • Týždeň anglicky hovoriacich krajín, marec 2020
     • Ruské slovo, marec  2020
     • návšteva Katedry anglistiky a amerikanistiky UPJŠ v Košiciach, máj 2020
     • jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii, jún 2020
     • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
     • návšteva knižnice British Council a besedy s hosťami z British Council
     • návšteva hudobnej knižnice J. Bocatia
     • otvorené hodiny anglického jazyka
     • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE/CAE
     • zážitkové aktivity s účastníkmi medzinárodného projektu Erazmus+
     • beseda so zahraničnými študentmi z Rotary klubu
     • Life Coaching – Spoznaj sám seba
     • konzultačné hodiny

     Ponuka krúžkov PK cudzích jazykov:

     Mgr. Viera Kišeľáková – Krúžok mladých peer aktivistov

     Marina Gribushina – Ruský klub (príprava na maturitnú skúšku pre maturantov)

     Mgr. Miroslav Kočiš – Krúžok Success (príprava na jazykové anglické súťaže, SOČ)

     Mgr. Slavomíra Janovská – Hravé popoludnie (rozširovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku pomocou spoločenských hier)

     Mgr. Ivana Kreith Kronová – Travelling on my own (naučiť sa cestovať – krúžok vedený v anglickom jazyku, debatný, aktívny)

     Mgr. Katarína Mako-Martonová – Francúzsky krúžok (zdokonaľovanie jazykových zručností vo francúzskom jazyku)
      

     Hodnotenie a klasifikácia študentov v predmete ANJ a KAJ

     Počas jedného klasifikačného obdobia študent musí získať povinné hodnotenie z dole uvedených komunikačných zručností a jazykových prostriedkov. V opačnom prípade mu môže byť vyučujúcim navrhnuté komisionálne preskúšanie alebo môže byť neklasifikovaný (viď Školský poriadok).

     ANJ

      

      

      

     Predmet hodnotenia

     Počet známok

     Váha

     Forma

     Gramatika

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Slovná zásoba

     2

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Počúvanie

     2 (1*)

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Čítanie

     2 (1*)

     3

     výstupný test  podľa TVVP

     Hovorenie

     1

     2

     ústna odpoveď

     Písanie

     1

     3

     slohová práca

     *v bilingválnych španielskych triedach a druhom cudzom jazyku

     JAK

     Študent musí získať 6 povinných známok (váha 3) za komunikačné a jazykové zručnosti podľa  Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka úrovne B2 (klasické štúdium) a C1 (bilingválne anglické štúdium).