• 2016/2017

    •  

     Biologický krúžok pre maturantov bilingválneho štúdia (Mgr. Iveta Nemcová)

     Rozšírené hodiny v rámci krúžkovej činnosti umožňujú dopĺňať si učivo bez samoštúdia a metódou problémového vyučovania a stálym opakovaním je umožnené žiakom lepšie pochopiť, interpretovať poznatky, logicky myslieť a sumarizovať súvislosti poznatkov z biológie. Hodiny budú spestrené prezentáciami s bohatým obrazovým materiálom.

      

     Krúžok pestovateľských prác (RNDr. Gabriela Novotná)

     Starostlivosť o školskú zeleň, dopĺňanie kvetinovej výzdoby v škole.

      

     Slovenčina v kocke (Mgr.Tomková Darina)

     Krúžok je určený žiakom 4. ročníka. Cieľom našej činnosti v krúžku je zopakovať, upevniť si a utriediť znalosti zo slovenského jazyka a literatúry v zmysle cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z tohto predmetu a pripraviť sa tak na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky – jej písomnej aj ústnej časti.

     Programovanie mobilných aplikácií (PaedDr. Ivana Miškaninová)

     Na krúžku sú vítaní všetci nadšenci informatiky a programovania. Na hodinách budeme programovať aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android. Programovať budeme v programovacom prostredí AppInventor2. 

     Prechádzky dejinami ( Mgr. Jana Fečková) 

     Krúžok Prechádzky dejinami je určený študentom, ktorí si chcú prehĺbiť svoje poznatky a vedomosti z histórie národných dejín s dôrazom na regionálne dejiny t.j. Košice a okolie.   Na našich „prechádzkach“ budeme cestovať časom prostredníctvom artefaktov, filmov, dobových dokumentov ale aj demonštráciou historických udalosti. Každý nápad nového člena je vítaný a samozrejme aj zrealizovaný. 

      

     Arquitectura e Ingeniería (Antonio)

     Para todos aquellos que estén interesados en realizar estudios en Arquitectura e Ingeniería se ofrece el taller de Dibujo Técnico. En él se desarrollarán los siguientes conceptos:

     - Manejo correcto del material de dibujo: escuadra, cartabón y compás.

     - Trazado de curvas cónicas: elipse, parábola e hipérbola.

     - Polígonos regulares y geometría descriptiva.

     - Dibujo a mano alzada de piezas definidas por alzado, planta y perfil.

     - Perspectivas axonométricas y caballeras de figuras en 3D.

      

     TALLER DE TEATRO EN ESPAÑOL (Antonio)

     Participa en nuestro taller de teatro y diviértete representando obras que harán mejorar tu capacidad de expresión en lengua española.

     Trabajaremos con habilidades paralingüísticas que potencian tu expresividad en la comunicación:

     • expresión facial
     • expresión corporal
     • movimiento en la escena
     • dicción
     • recitado

     Desarrollaremos el montaje de una obra para que participaremos en el VIII Festival de Teatro de las Secciones Bilingües de Español.

      

     TALLER DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES DELE (Antonio)

     Prepara los exámenes para la obtención del Diploma de Español del Instituto Cervantes.

     Niveles B1, B2, C1, C2

     El diploma de español (DELE) acredita la capacidad del usuario de la lengua para:

     • Relacionarse con hablantes nativos.
     • Producir textos sobre temas diversos.
     • Entender las ideas principales de textos complejos.

     El examen del nivel B2 consta de cuatro partes:

     • comprensión de lectura.
     • expresión e interacción escritas.
     • comprensión auditiva.
     • expresión e interacción orales.

     Trabajaremos las destrezas que se exigen en el examen con modelos siguen las directrices del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) del Consejo de Europa.

     Los diplomas de español DELE están reconocidos a nivel internacional, y gozan de un gran prestigio entre instituciones educativas y también en el mundo empresarial.

     Son perfectos para facilitar la promoción laboral y el acceso a la educación tanto en España como en el resto de países donde se realizan las pruebas.

     Krúžok šachu (Agustín)

     Hrať šach pomáha študentom aby mali lepšie analytické myslenie a jasnejšie dlhodobé plánovanie. Okrem toho, sa budú integrovať do skupiny so spoločným záujom.

      

     Krúžok kinematografie po španielsky (Agustín)

     Účastník vyvinie spôsobilosť počúvania a porozumenia po španielsky, zároveň získa pohľad na modernú kinematografiu po španielsky.

     Budú sa premietať rôzne filmy z Latinskej Ameriky a zo Španielska.

      

     TALLER DE FOTOGRAFÍA (Luis Bermúdez Fernández)

     En este taller haremos un recorrido básico por todos los aspectos de la fotografía, desde el funcionamiento de la cámara, sus partes y funciones, pasando por los conceptos y técnicas fundamentales de la fotografía, las principales directrices que regulan el arte de la fotografía y ayudan a sacar buenas fotos, más una introducción a la edición fotográfica en photoshop. Y por supuesto práctica. Haremos muchas fotos y compondremos una exposición final con los resultados que entre todos consideremos los mejores.