• Hodnotenie a klasifikácia žiakov

    • Pri klasifikácii výsledkov v predmetoch (fyzika, chémia, biológia, cvičenia z fyziky, cvičenia z chémie, seminár z biológie cvičenia z biológie) sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:

     1. kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
     2. kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov,
     3. schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, prípadne teórií,
     4. schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch,
     5. celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií,
     6. aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
     7. presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,
     8. kvalita výsledkov činnosti,
     9. osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.

     Základný prevod získaného percenta na známku:

     • 100% - 90% výborný (1)
     • 89% - 75% chválitebný (2)
     • 74% - 50% dobrý (3)
     • 49% - 30% dostatočný (4)
     • 29% - 0% nedostatočný (5)

     Hodnotenie ústnej odpovede z prírodovedných predmetov – fyzika, chémia, biológia.
     Prevod percenta na známku
     

      

     Známka

     Percentuálne hodnotenie

      

     1

     100 %

     95 %

     90 %

      

     2

     85 %

     80 %

     75 %

      

     3

     70 %

     60 %

     50 %

      

     4

     45 %

     40 %

     30 %

     5

     25 %

     0 %

      


     Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Prihliada na systematickú prácu žiaka.

     Ak žiak nebol prítomný na vyučovacej hodine v čase písania testu z tematického celku, je povinný test napísať po dohode s vyučujúcim v náhradnom termíne.

     Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa na váhu jednotlivých známok.

     Žiak je pred overovaním vedomostí v akejkoľvek forme učiteľom informovaný, akú váhu bude mať známka.


     VÁHY JEDNOTLIVÝCH ZNÁMOK:

     • odpoveď: (váha - 0,5 až 1) v závislosti od rozsahu, hodnotenie známkou
     • malá písomka (tzv. 5-minútovka): (váha – 1) hodnotenie známkou
     • písomná práca: (váha – 1) hodnotenie známkou
     • test na konci tematického celku:(váha – 2) test je hodnotený percentom
     • chemické značky, vzorce zlúčenín: (váha – 2) hodnotenie známkou. Prísnejšie kritéria hodnotenia stanovujeme, pretože  osvojenie si týchto poznatkov je nevyhnutné pre ďalšie chemické vzdelávanie.
     • aktivita žiakov na hodine: (váha - 0,25) hodnotenie známkou
     • protokoly z praktických/laboratórnych cvičení: (váha 0,5 – 1) hodnotenie známkou
     • prezentácia: (váha 1 - 2) prezentácia je prezentovaná žiakom pred triedou. Váha známky závisí, k čomu je určená, v akom rozsahu, náročnosti, prevedení a hlavne aký je prínos pre triedu.

     Aktualizované 21. 9. 2018 (NE)