• PLÁNOVANÁ ČINNOSŤ A AKTIVITY PREDMETOVEJ KOMISIE:

     • Inovácia odbornej učebne biológie
     • Starostlivosť o zeleň a estetizácia areálu školy
     • Činnosť zamerať na podporu riešiteľov olympiád, resp. účastníkov SOČ alebo súťaže 3P
     • Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov
     • Vo výchovnovzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a exkurzie
     • Aplikovať odborné poznatky pri riešení konkrétnych úloh, uviesť príčiny problémov, vyvodiť závery, navrhnúť riešenia
     • Získavať a spracovávať údaje o živej prírode (sformulovať otázku/hypotézu, navrhnúť postup, pozorovať, experimentovať, vyvodiť závery, prezentovať)

     Aktualizované 16. 9. 2019 (NE)