• Predmetová komisia humanitných predmetov v školskom roku 2017/2018

    Zloženie predmetovej komisie:

    1. Mgr. Eva Lacková, SJL – NEJ, triedna III.SA, predseda PK,
    2. Mgr. Jana Fečková, DEJ – OBN, triedna III.C
    3. Mgr. Zlata Hužvárová, OBN – FIL, triedna III.A
    4. Mgr. Zuzana Krajcárová, SJL – PED, triedna I.SA, výchovný poradca
    5. Mgr. Renáta Škárová, DEJ – OBN, triedna I.B
    6. Mgr. Darina Tomková, DEJ – SJL
    7. Mgr. Martina Šoltysová, SJL – ESV, triedna V.SA
    8. JCDr. Marek Ondrej, NAV

     

    Činnosť PK v školskom roku 2017/2018

         Okrem pedagogickej činnosti sa učitelia humanitných predmetov venujú talentovaným žiakom formou pravidelnej krúžkovej činnosti, prípravou na rôzne súťaže a organizovaním rôznych podujatí či exkurzií.

    Členovia PK v tomto školskom roku vedú tieto krúžky:

    • Spoznávame pamiatky Košíc - Mgr. Jana Fečková
    • Slovenčina v hrsti  - Mgr. Zuzana Krajcárová
    • Debatný klub - Mgr. Eva Lacková
    • Právnický krúžok - Mgr. Renáta Škárová
    • Umelecký klub - Mgr. Martina Šoltysová
    • Slovenčina v kocke - Mgr. Darina Tomková
    • Krúžok ľudských práv - Mgr. Zlata Hužvárová

     

    Ďalšie súťaže a podujatia, do ktorých sa zapájame:

    a) olympiády: Olympiáda ľudských práv,

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
    • Dejepisná olympiáda

     

    b) SOČ – členky PK niekoľko rokov pripravujú študentov do školského aj vyšších kôl SOČ;

    c) súťaže:    

    • Slovo bez hraníc,
    • Hviezdoslavov Kubín,
    • Štúrovo pero,
    • Demokracia si Ty,
    • Mladý Európan;

     

    d) školské akcie – kultúrne programy na podujatiach, ktorých sa naša škola zúčastňuje, resp. ich organizuje:
                

    • Dni španielskej kultúry,
    • omša celebrovaná v španielčine,
    • imatrikulácia študentov do 1. ročníka,
    • Deň Európy

     

    e) exkurzie:

    • Židovské múzeum v Prešove,
    • Východoslovenská galéria,
    • Východoslovenské múzeum,
    • Po stopách karpatských Nemcov,
    • návšteva súdneho pojednávania,
    • návštevy divadelných a filmových predstavení

     

     

    Aktualizované 28. 10. 2017