• Zvýšenie kvality vzdelávania v Gymnáziu Park Mládeže 5 v Košiciach
     

    Projekt, ktorý škola realizuje od začiatku kalendárneho roka 2020 má za cieľ zvýšenie kvality vzdelávania v našej škole. Projekt je realizovaný v rámci - Operačného programu Ľudské zdroje. Podrobnejšie informácie o projekte nájdete aj na stránke ITMS2014

    Kód:

    312011X657

    Operačný program:

    Operačný program Ľudské zdroje

    Žiadateľ:

    Gymnázium

    Výzva:

    OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská,
    matematická, finančná a prírodovedná
    gramotnosť na gymnáziu

    Vyhlasovateľ:

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
    Slovenskej republiky

    - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR

    Dátum účinnosti zmluvy:

    10. 12. 2019

    Plánovaný začiatok realizácie projektu:

    01. 01. 2020

    Plánovaný koniec realizácie projektu:

    30. 06. 2023

    Miesto realizácie - VÚC:

    Košický kraj

     

     

     

     


    Aktualizované 12. 1. 2022