• Informácie o opravnej skúške EČ, PFIČ a ÚFIČ MS:

     V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky v predmetoch, ktoré majú EČ a PFIČ, alebo len EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

     1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
     2. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada školskú maturitnú komisiu(ŠMK) o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť, resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať.
     3. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka ( školský zákon, § 77,  odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne.
     4. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra  nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 2.

      


     Aktualizácia dňa 12. 2. 2018