• Dobrovoľná maturitná skúška

          Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru, ktorý žiak študuje.

     Pod vykonaní dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie:

     • len externej časti,
     • len internej časti (alebo len formu internej časti – písomnú alebo ústnu formu).

      V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov.

          Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza.


     Aktualizované 19.10.2017 (FU)