• Dobrovoľná maturitná skúška

          Podľa §74 ods. (7) zákona č. 245/2008 Z. z.:

     Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov (ak sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu). Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie.


          Podľa §86 ods. (7) zákona č. 245/2008 Z. z.:

     Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu maturitnej skúšky, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza.


     Aktualizované 09.02.2023 (FU)