• Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách

     Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú:

     a) slovenský jazyk a literatúra – má EČ, PFIČ, ÚFIČ,

     b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (na jazykovej úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca),

     c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných a spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.),

     d) ďalší voliteľný predmet  zo skupiny predmetov v učebnom pláne školy, ktorý žiak študoval (v prípade ďalšieho cudzieho jazyka žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca).


      

          Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdiom (bilingválne štúdium – na našej škole slovensko-španielske na základe medzinárodnej zmluvy a slovensko-anglické štúdium) sú:

     a) slovenský jazyk a literatúra - má EČ, PFIČ, ÚFIČ,

     b1) druhý vyučovací jazyk – španielsky jazyk, literatúra a kultúra má PFIČ a ÚFIČ, (na jazykovej úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca),

     b2) druhý vyučovací jazyk – anglický jazyk má EČ, PFIČ a ÚFIČ, (na jazykovej úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca),

     c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných a spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej 6, (nie cudzí jazyk),

     d) ďalší voliteľný predmet zo skupiny predmetov v učebnom pláne školy, ktorý žiak študoval.


     Vysvetlivky:

     • EČ  - externá časť MS (test)
     • PFIČ - písomná forma internej časti MS
     • ÚFIČ – ústna forma internej časti MS

      

     Aktualizované 24. 2. 2022 (FU)