• Zoznam predmetov MS

    • Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú:

     1. cudzí jazyk,
     2. spoločenskovedné predmety,
     3. prírodovedné predmety,
     4. ostatné predmety.

     1. Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety:

     a) anglický jazyk,
     b) francúzsky jazyk,
     c) nemecký jazyk,
     d) ruský jazyk,
     e) španielsky jazyk,
     f) taliansky jazyk.

     2. Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety:

     a) dejepis,
     b) geografia,
     c) náuka o spoločnosti,
     d) občianska náuka.

     3. Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety:

     a) biológia,
     b) fyzika,
     c) chémia,
     d) informatika,
     e) matematika má aj EČ.

     4. Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety:

     a) dejiny umenia
     b) deskriptívna geometria
     c) ekológia
     d) ekonomika
     e) estetika
     f) evanjelické a. v. náboženstvo
     g) chorvátsky jazyk
     h) katolícke náboženstvo
     i) kresťanská etika
     j) latinčina
     k) literárna tvorba
     l) maďarský jazyk a literatúra
     m) muzikál
     n) poľský jazyk
     o) praktická časť odbornej zložky
     p) právo
     q) psychológia
     r) reformované náboženstvo
     s) slovenský jazyk a literatúra
     t) slovenský jazyk a slovenská literatúra
     u) stretnutia s ľudovou kultúrou
     v) športový manažment
     w) teoretická časť odbornej zložky
     x) ukrajinský jazyk a literatúra
     y) základy športovej prípravy
     z) umenie a kultúra
     aa) rómsky jazyk a literatúra
     ab) ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

      

     Aktualizované 12. 2. 2018 (FU)