• Prijímacie skúšky  (SJL a MAT) pre uchádzačov (žiakov ZŠ) o štúdium na našej škole sa uskutočnia:


    Študijný odbor:
    7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium
    7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-anglické štúdium
    Prijímacie skúšky: termín  bude upresnený
    zo SJL, MAT
    a z overenia predpokladov na štúdium v bilingválnych triedach. Pre slovensko-anglické bilingválne štúdium aj z angličtiny.

    Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do termín  bude upresnený.


    Študijný odbor:
    7902 J – 4-ročné štúdium (klasické)
    Prijímacie skúšky:
    termín  bude upresnený zo SJL a MAT

    Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do termín  bude upresnený.


    Študijný odbor:
    7902 J – 4-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

    Prijímacie skúšky:
    termín  bude upresnený zo SJL a MAT

    Prihlášky na štúdium podať riaditeľovi ZŠ do termín  bude upresnený.


    Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v budove školy a na web stránke školy dňa  (zatiaľ neurčené)  a následne ich oznámime zákonným zástupcom uchádzačov písomne, alebo elektronicky.

     

    Aktualizované 19. 12. 2019