• Prijímacie konanie:

    Študijné odbory:

    • 7902 J 74 gymnázium - bilingválne slovensko-španielske štúdium, (5-ročné)
    • 7902 J 74  gymnázium - bilingválne slovensko-anglické štúdium, (5-ročné)
    • 7902 J gymnázium, (klasické štúdium, 4-ročné)
    • 7902 J gymnázium, (štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka 4-ročné)

    Harmonogram prijímacieho konania:

    • Do 15. 5. 2020 uchádzač doručí prihlášku cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu základnej školy. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.
    • Do 19. 5. 2020 riaditeľstvo základnej školy doručí prihlášku cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), poštou na adresu strednej školy alebo osobne, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu: office@gpm.sk.
    • Od 19. 5. 2020 do 29. 5. 2020 riaditeľstvo školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na internetovej  stránke školy .
    • Do 4.6.2020 zákonný zástupca uchádzača oznámi (elektronicky alebo poštou), či žiak nastúpi alebo nenastúpi na SŠ.

    Aktualizované 7. 5. 2020