• Aktivity

    •  

     • Realizácia bilingválnej formy štúdia
     • Monitorovanie vzdelanostnej úrovne žiakov
     • Vypracovanie maturitných zadaní, práca s lektormi
     • Školský časopis v španielskom jazyku
     • Spolupráca so španielskou ambasádou na Slovensku
     • Spolupráca s Aula Cervantes v Bratislave
     • Príprava žiakov na súťaže (Juvenes translatores, Ruta Quetzal)
     • Príprava žiakov na olympiády (španielsky jazyk, matematika)
     • Organizácia olympiád
     • Práce na medzinárodných projektoch
     • Kultúrno-poznávacie zájazdy do Španielska
     • Španielske divadlo
     • Spolupráca pri organizácií Dní španielskej kultúry
     • Príprava žiakov na skúšky DELE
     • Krúžková činnosť

     Aktualizované 30. 9. 2019