Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky
 

Navigácia

novinky

Maturita 2018

Maturita 2018

Základné informácie

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE o maturitnej skúške nájdete na stránke www.nucem.sk v sekcii MATURITA 2018:

 • „Základné informácie“

 • „Informácie o maturite pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským (alebo bilingválne GYM)“

 • Špecifikácia testov


LEGISLATÍVA, ktorá upravuje organizáciu MS:

 • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. – školský zákon

 • Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Od 1. septembra 2012 nadobudlo účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011:

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť(EČ) maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti (EČ) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti (EČ) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť (EČ) maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti (EČ) maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti (EČ) maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Uvedenú legislatívu nájdete na stránke www.nucem.sk v sekcii: MATURITA → Dokumenty → Legislatíva .


TERMÍNY

 • 30. september 2017 – najneskorší termín, dokedy musia maturanti písomne oznámiť predmety, z ktorých chcú maturovať. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky (u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku. Podáva ju uchádzač riaditeľovi školy a obsahuje:

 1. osobné údaje uchádzača,

 2. skupinu, do ktorej chce byť uchádzač zaradený,

 3. odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky, ktorý sa nevyžaduje od uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,

 4. odborný posudok centra špeciálno-pedagogického poradenstva, centra pedagogicko-psychologického poradenstva, odborníka na pervazívne vývinové poruchy, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce dôsledky,

 5. aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa

 • 15. október 2017 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 • 31. január 2018 - najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť, na písomnú žiadosť žiaka, zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 • 31. marec 2018 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť
  maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.

 

 

 • Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

- 13. marec 2018 - slovenský jazyk a literatúra,

- 14. marec 2018 – cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk),

- 15. marec 2018 - matematika,

- 26. marec 2018 – PFIČ zo španielskeho jazyka, literatúry a kultúry (triedy V.SA a V.SB)

- 10. apríl – 13. apríl 2018 – náhradný termín
 

 • Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v riadnom skúšobnom období je stanovený v čase 21. mája – 8. júna 2018 (na našej škole pravdepodobne 21. – 25. máj 2017).


SKLADBA PREDMETOV MATURITNEJ SKÚŠKY NA GYMNÁZIÁCH

 

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú:

 

 1. slovenský jazyk a literatúra – má EČ, PFIČ, ÚFIČ,

 2. povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk

(na jazykovej úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca),

 1. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných a spoločenskovedných alebo ostatných predmetov

(každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.),

 1. ďalší voliteľný predmet zo skupiny predmetov v učebnom pláne školy, ktorý žiak študoval (v prípade ďalšieho cudzieho jazyka žiak vykoná ústnu formu internej časti maturitnej skúšky na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca).

 

Predmety maturitnej skúšky pre triedy gymnázií s dvoma vyučovacími jazykmi s päťročným štúdium (bilingválne štúdium – na našej škole slovensko-španielske na základe medzinárodnej zmluvy) sú:

 

 1. slovenský jazyk a literatúra - má EČ, PFIČ, ÚFIČ,

 2. druhý vyučovací jazyk – španielsky jazyk, literatúra a kultúra má PFIČ a ÚFIČ,

(na jazykovej úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca),

 1. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných a spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej 6, (nie cudzí jazyk),

 1. ďalší voliteľný predmet zo skupiny predmetov v učebnom pláne školy, ktorý žiak študoval.

 

Vysvetlivky:

 

 • – externá časť MS (test)
 • PFIČ – písomná forma internej časti MS
 • ÚFIČ – ústna forma internej časti MS

 

ZOZNAM PREDMETOV MATURITNEJ SKÚŠKY

 

Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú:

 

 1. cudzí jazyk,

 2. spoločenskovedné predmety,

 3. prírodovedné predmety,

 4. ostatné predmety.

 

 

 

 

 1. Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety:

 

 1. anglický jazyk,

 2. francúzsky jazyk,

 3. nemecký jazyk,

 4. ruský jazyk,

 5. španielsky jazyk,

 6. taliansky jazyk.

 

 1.  
 2. Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety:

  1. dejepis,

  2. geografia,

  3. náuka o spoločnosti,

  4. občianska náuka.

 3. Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety:

 4. biológia,
 5. fyzika,
 6. chémia,
 7. informatika,
 8. matematika má aj EČ.
 9.  

4. Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety:

 1.  

 2. dejiny umenia

 3. deskriptívna geometria

 4. ekológia

 5. ekonomika

 6. estetika

 7. evanjelické a. v. náboženstvo

 8. chorvátsky jazyk

 9. katolícke náboženstvo

 10. kresťanská etika

 11. latinčina

 12. literárna tvorba

 13. maďarský jazyk a literatúra

 14. muzikál

 15. poľský jazyk

 16. praktická časť odbornej zložky

 17. právopsychológia

 18. reformované náboženstvo

 19. slovenský jazyk a literatúra

 20. slovenský jazyk a slovenská literatúra

 21. stretnutia s ľudovou kultúrou

 22. športový manažment

 23. teoretická časť odbornej zložky

 24. ukrajinský jazyk a literatúra

 25. základy športovej prípravy

 26. umenie a kultúra

 27. rómsky jazyk a literatúra

 28. ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky


DOBROVOĽNÁ MS

 

Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru, ktorý žiak študuje.

 

Pod vykonaní dobrovoľnej skúšky sa myslí aj absolvovanie:

 • len externej časti,

 • len internej časti (alebo len formu internej časti – písomnú alebo ústnu formu).

 

V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov.

 

Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení o MS sa neuvádza.

 

Podľa §74 ods. 5 Zákona 245/2008 Z. z. žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.