• „Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.”
     J. A. Komenský

     Zloženie predmetovej komisie:

     • Mgr. Eva Lacková SJL – NEJ triedna IV.SA, predseda PK,
     • Mgr. Jana Fečková DEJ – OBN triedna IV.C
     • Mgr. Zlata Hužvárová OBN – FIL triedna IV.A
     • Mgr. Zuzana Krajcárová SJL – PED triedna II.SA, výchovný poradca
     • Mgr. Renáta Škárová DEJ – OBN    triedna II.B
     • Mgr. Darina Tomková DEJ – SJL    
     • Mgr. Martina Šoltysová SJL – ESV    
     • JCDr. Marek Ondrej NAV

     Činnosť PK v tomto školskom roku

     Okrem pedagogickej činnosti sa učitelia humanitných predmetov venujú talentovaným žiakom formou pravidelnej krúžkovej činnosti, prípravou na rôzne súťaže a organizovaním rôznych podujatí či exkurzií.
     Členovia PK v tomto školskom roku vedú tieto krúžky:
     1. Spoznávame pamiatky Košíc - Mgr. Jana Fečková
     2. Slovenčina v hrsti - Mgr. Zuzana Krajcárová
     3. Debatný klub  - Mgr. Eva Lacková
     4. Literárne dialógy - Mgr. Eva Lacková
     5. Právnický krúžok  - Mgr. Renáta Škárová
     6. Školský časopis - Mgr. Renáta Škárová
     7. Umelecký klub  - Mgr. Martina Šoltysová
     8. Slovenčina v kocke - Mgr. Darina Tomková     9.  
     Ďalšie súťaže a podujatia, do ktorých sa zapájame:
     a) olympiády:
     • Olympiáda ľudských práv,
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Dejepisná olympiáda
     b) SOČ – členky PK niekoľko rokov pripravujú študentov do školského aj vyšších kôl SOČ;
     c) súťaže:    
     • Slovo bez hraníc,
     • Hviezdoslavov Kubín,
     • Štúrov Zvolen
     d) školské akcie – kultúrne programy na podujatiach, ktorých sa naša škola zúčastňuje, resp. ich organizuje:
     • Dni španielskej kultúry,
     • omša celebrovaná v španielčine,
     • imatrikulácia študentov do 1. ročníka,
     • rozlúčka s maturantmi
     • vianočný program
     • Deň Európy
     e) exkurzie:
     • Židovské múzeum v Prešove,
     • Východoslovenská galéria,
     • Východoslovenské múzeum,
     • Po stopách karpatských Nemcov,
     • návšteva súdneho pojednávania,
     • návštevy divadelných a filmových predstavení

     Minuloročné úspechy našich žiakov

     Olympiády
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry krajské kolo - Alexandra Geročová obsadila 3. miesto a Jessica Onuferová 6. miesto
     • Olympiáda ľudských práv v krajskom kole našu školu reprezentovala Alexandra Geročová
     • Dejepisná olympiáda v krajskom kole našu školu reprezentoval Jozef Mikloš
       
     SOČ
     • Celoslovenské kolo - Gabriela Jobágyová  – postúpila s prácou Ovplyvnení davom
     • V krajskom kole nás reprezentovali: Michal Stričko, Viktória Divoková, Daniele Baraldi, Nina Majorošová, Filip Kucka, Lea Zelizňáková, Adam Dvořák
       
     Hviezdoslavov Kubín
     V regionálnom kole obsadili:
     • Marianna Kušnierová 1. miesto v kategórii poézia
     • Soňa Juházyová 2. miesto v kategórii próza
     • Nina Lalkovičová 3. miesto v kategórii poézia
     • Daniel Kuchár 3. miesto v kategórii próza
     • Štúrov Zvolen – do krajského kola sa pripravoval Jakub Überlauer

     Aktualizované 30. 8. 2018