Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Výchovné poradenstvo

Prihlášky

Informácia o vypĺňaní, overovaní a potvrdzovaní prihlášok na VŠ

 
Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené správne, to znamená, v súlade s týmito pokynmi:
 • vyplniť veľkým tlačeným písmom, aj priemery za jednotlivé ročníky
 • uviesť presný názov vysokej školy, fakulty, študijný program, formu a metódu štúdia
 • zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, študijných programov (počet prihlášok na jednu fakultu)
 • uviesť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať ako odbor
 • rok maturitnej skúšky: 2018
 • názov školy: Gymnázium
 • adresa našej školy: Park mládeže 5, 04001 Košice
 • IČO (kód strednej školy): 035 531 754  
 • študijný odbor: gymnázium alebo bilingválne gymnázium
 • kód študijného odboru:
  • 7902 J 00 triedy IV. A, IV.B, IV.C,
  • 7902 J 74  triedy V.SA, V.SB
 • stupeň dosiahnutého vzdelanie: 5
 • koncoročné známky z 1. - 3. ročníka vypísať v takom poradí, ako na vysvedčení
 • vo štvrtom ročníku vyplniť 1. polrok iba vtedy, ak to žiada fakulta VŠ
 • vyčiarknuť políčka, ktoré nevypisujete
 • údaje o MS - prihlásené predmety + úroveň (neparafovať)
 • potvrdenie o správnosti údajov - vyplní triedny profesor (do kolónky „Potvrdí škola“ vpisuje: Údaje súhlasia, dátum, podpis, pečiatka) - na prihláške podľa katalógu skontrolujte osobné údaje, známky a priemery známok
 • lekárske potvrdenie - len ak ho vyžaduje škola
 • nezabudnúť priložiť životopis a vlepiť potvrdenie o zaplatení
 • potvrdenie o úspechoch na olympiádach, súťažiach na extra prílohe
 • nezabudnúť na podpis a dátum na str.3
 • údaje neprepisovať, nezatierať
 • môžete vyplniť aj elektronickú prihlášku, ktorú si potom vytlačíte, dáte potvrdiť a zašlete na školu
 
V prípade otázok kontaktujte výchovnú poradkyňu: Mgr. Zuzana Krajcárová, kabinet č. 201
 
Aktualizované 18. 10. 2017