Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Prírodovedné predmety


 

Pri klasifikácii výsledkov v predmetoch (fyzika, chémia, biológia, cvičenia z fyziky, cvičenia z chémie, seminár z biológie cvičenia z biológie) sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:

 1. kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
 2. kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti pri realizácii experimentov,
 3. schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, prípadne teórií,
 4. schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach pri experimentoch,
 5. celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií,
 6. aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
 7. presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,
 8. kvalita výsledkov činnosti,
 9. osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť.

Základný prevod získaného percenta na známku:

 • 100% - 90% výborný (1)
 • 89% - 75% chválitebný (2)
 • 74% - 50% dobrý (3)
 • 49% - 30% dostatočný (4)
 • 29% - 0% nedostatočný (5)

 


Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Prihliada na systematickú prácu žiaka.

Ak žiak nebol prítomný na vyučovacej hodine v čase písania testu z tematického celku, je povinný test napísať po dohode s vyučujúcim v náhradnom termíne.

Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa na váhu jednotlivých známok.

Žiak je pred overovaním vedomostí v akejkoľvek forme učiteľom informovaný, akú váhu bude mať známka.


VÁHY JEDNOTLIVÝCH ZNÁMOK:

 • odpoveď: (váha - 0,5 až 1) v závislosti od rozsahu, hodnotenie známkou
 • malá písomka (tzv. 5-minútovka): (váha – 1) hodnotenie známkou
 • písomná práca: (váha – 1) hodnotenie známkou
 • test na konci tematického celku:(váha – 2) test je hodnotený percentom
 • chemické značky, vzorce zlúčenín: (váha – 2) hodnotenie známkou.Prísnejšie kritéria hodnotenia stanovujeme, pretože  osvojenie si týchto poznatkov je nevyhnutné pre ďalšie chemické vzdelávanie.
 • aktivita žiakov na hodine: (váha - 0,25) hodnotenie známkou
 • protokoly z praktických/laboratórnych cvičení: (váha 0,5 – 1) hodnotenie známkou
 • prezentácia: (váha 1 - 2) prezentácia je prezentovaná žiakom pred triedou. Váha známky závisí, k čomu je určená, v akom rozsahu, náročnosti, prevedení a hlavne aký je prínos pre triedu.

 

Aktualizované 21. 9. 2017 (NE)