• Zoznam predmetov MS

    •  

     Zoznam predmetov MS

     Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú:

     1. cudzí jazyk,
     2. spoločenskovedné predmety,
     3. prírodovedné predmety,
     4. ostatné predmety.

     1. Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety:

     a) anglický jazyk,
     b) francúzsky jazyk,
     c) nemecký jazyk,
     d) ruský jazyk,
     e) španielsky jazyk,
     f) taliansky jazyk.

     2. Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety:

     a) dejepis,
     b) geografia,
     c) náuka o spoločnosti,
     d) občianska náuka.

     3. Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety:

     a) biológia,
     b) fyzika,
     c) chémia,
     d) informatika,
     e) matematika má aj EČ.

     4. Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety:

     a) dejiny umenia
     b) deskriptívna geometria
     c) ekológia
     d) ekonomika
     e) estetika
     f) evanjelické a. v. náboženstvo
     g) chorvátsky jazyk
     h) katolícke náboženstvo
     i) kresťanská etika
     j) latinčina
     k) literárna tvorba
     l) maďarský jazyk a literatúra
     m) muzikál
     n) poľský jazyk
     o) praktická časť odbornej zložky
     p) právo
     q) psychológia
     r) reformované náboženstvo
     s) slovenský jazyk a literatúra
     t) slovenský jazyk a slovenská literatúra
     u) stretnutia s ľudovou kultúrou
     v) športový manažment
     w) teoretická časť odbornej zložky
     x) ukrajinský jazyk a literatúra
     y) základy športovej prípravy
     z) umenie a kultúra
     aa) rómsky jazyk a literatúra
     ab) ďalší predmet z učebného plánu školského vzdelávacieho programu po schválení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky

      

     Aktualizované 12. 2. 2018 (FU)

  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo