• Prihlášky

    • Informácia o vypĺňaní, overovaní a potvrdzovaní prihlášok na VŠ

      
     Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené správne, to znamená, v súlade s týmito pokynmi:
     • vyplniť veľkým tlačeným písmom, aj priemery za jednotlivé ročníky
     • uviesť presný názov vysokej školy, fakulty, študijný program, formu a metódu štúdia
     • zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, študijných programov (počet prihlášok na jednu fakultu)
     • uviesť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nejdete ho študovať ako odbor
     • rok maturitnej skúšky: 2018
     • názov školy: Gymnázium
     • adresa našej školy: Park mládeže 5, 04001 Košice
     • IČO (kód strednej školy): 035 531 754  
     • študijný odbor: gymnázium alebo bilingválne gymnázium
     • kód študijného odboru:
      • 7902 J 00 triedy IV. A, IV.B, IV.C,
      • 7902 J 74  triedy V.SA, V.SB
     • stupeň dosiahnutého vzdelanie: 5
     • koncoročné známky z 1. - 3. ročníka vypísať v takom poradí, ako na vysvedčení
     • vo štvrtom ročníku vyplniť 1. polrok iba vtedy, ak to žiada fakulta VŠ
     • vyčiarknuť políčka, ktoré nevypisujete
     • údaje o MS - prihlásené predmety + úroveň (neparafovať)
     • potvrdenie o správnosti údajov - vyplní triedny profesor (do kolónky „Potvrdí škola“ vpisuje: Údaje súhlasia, dátum, podpis, pečiatka) - na prihláške podľa katalógu skontrolujte osobné údaje, známky a priemery známok
     • lekárske potvrdenie - len ak ho vyžaduje škola
     • nezabudnúť priložiť životopis a vlepiť potvrdenie o zaplatení
     • potvrdenie o úspechoch na olympiádach, súťažiach na extra prílohe
     • nezabudnúť na podpis a dátum na str.3
     • údaje neprepisovať, nezatierať
     • môžete vyplniť aj elektronickú prihlášku, ktorú si potom vytlačíte, dáte potvrdiť a zašlete na školu
      
     V prípade otázok kontaktujte výchovnú poradkyňu: Mgr. Zuzana Krajcárová, kabinet č. 201
      
     Aktualizované 18. 10. 2017
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo